1 Kings 22

Поход срещу Сирия и смъртта на Ахаав

1 Изминаха три години без война между Сирия и Израил.

2 a  А в третата година, когато Юдейският цар Йосафат слезе при Израилевия цар,

3 b  Израилевият цар каза на слугите си: Знаете ли, че Рамот-галаад е наш; а ние отдавна мълчим и не си го вземаме от сирийския цар?

4 c  Каза и на Йосафат: Идваш ли с мене на бой в Рамот-галаад? Йосафат отговори на Израилевия цар: Аз съм, както си ти, моят народ – както твоят народ, моите коне – както твоите коне.

5 Йосафат каза още на Израилевия цар: Моля, допитайте се сега до  Господнето слово.

6 d  Тогава Израилевият цар събра пророците си, около четиристотин мъже, и им каза: Да ида ли на бой против Рамот-галаад, или да не ида? А те отговориха: Излез и  Господ ще го предаде в ръката на царя.

7 e  Обаче Йосафат каза: Няма ли тук, освен тези, някой  Господен пророк, за да се допитаме чрез него?

8 Израилевият цар отвърна на Йосафат: Има още един човек, Михей, син на Емла, чрез когото можем да се допитаме до  Господа . Но аз го мразя, защото не пророкува добро за мен, а зло. А Йосафат каза: Нека царят не говори така.

9 Тогава Израилевият цар повика един евнух и каза: Доведи бързо Михей, син на Емла.

10 А Израилевият цар и Юдейският цар Йосафат седяха, всеки на престола си, облечени в одеждите си, на открито място при входа на самарийската порта. И всички пророци пророкуваха пред тях.

11 А Седекия, Ханаановият син, си направи железни рогове и каза: Така казва  Господ : С тези ще буташ сирийците, докато ги довършиш.

12 Също и всичките пророци пророкуваха така: Иди в Рамот-галаад и ще имаш добър успех; защото  Господ ще го предаде в ръката на царя.

13 А пратеникът, който отиде да повика Михей, му каза: Ето сега думите на пророците, като от едни уста са добри за царя; моля и твоята дума да бъде като на всекиго от тях и ти говорѝ доброто.

14 f  А Михей отговори: В името на живия  Господ заявявам, че каквото ми каже  Господ , това ще говоря.

15 И така, той дойде при царя. И царят го запита: Михей, да идем ли на бой в Рамот-галаад, или да не идем? А той му отговори: Излез и ще имаш добър успех, защото  Господ ще го предаде в ръката на царя.

16 А царят му каза: Колко пъти ще те заклевам да не ми говориш друго освен истината в  Господнето име!

17 g  Тогава пророкът отвърна: Видях целия Израил, пръснат по планините – като овце, които нямат овчар. И  Господ каза: Тези нямат господар; нека се върнат всеки у дома си с мир.

18 Тогава Израилевият цар каза на Йосафат: Не ти ли казах, че няма да пророкува добро за мен, а зло?

19 h  А Михей каза: Чуй  Господнето слово. Видях  Господа , Който седеше на престола Си, и цялото небесно множество, което стоеше около Него отдясно и отляво.

20 И  Господ каза: Кой ще примами Ахаав, за да отиде и да падне в Рамот-галаад? И един каза едно, а друг – друго.

21 После излезе един дух, застана пред  Господа и каза: Аз ще го примамя.

22 i   Господ го попита: Как? А той отговори: Ще изляза и ще бъда лъжлив дух в устата на всичките му пророци. И  Господ каза: Примамвай го и ще успееш. Излез, направи така!

23 j  И така, сега  Господ е вложил лъжлив дух в устата на всички тези твои пророци;  Господ обаче е говорил зло за тебе.

24 k  Тогава Седекия, Ханаановият син, се приближи, зашлеви Михей по бузата и каза: По кой път мина  Господният Дух от мене, за да говори на теб?

25 А Михей отвърна: Ето, ще видиш в онзи ден, когато ще бягаш от стая в стая, за да се криеш.

26 Тогава Израилевият цар каза: Хванете Михей и го върнете при градския управител Амон и при царския син Йоас.

27 И им кажете: Така заповяда царят: Хвърлете този в тъмницата и го хранете със затворническа порция хляб и вода
22:27 От евр. както затворения, така и свободния.
, докато си дойда с мир.

28 m  А Михей каза: Ако някога се върнеш с мир, то  Господ не е говорил чрез мене. Каза още: Слушайте вие, всички племена.

29 И така, Израилевият цар и Юдейският цар Йосафат отидоха в Рамот-галаад.

30 n  Израилевият цар каза на Йосафат: Аз ще се преоблека, като вляза в сражението, а ти облечи одеждите си. И така, Израилевият цар се преоблече и влезе в сражението.

31 А сирийският цар беше заповядал на тридесет и двамата свои началници на колесници: Не се бийте нито с малък, нито с голям, а само с Израилевия цар.

32 o  А началниците на колесници, като видяха Йосафат, си казаха: Този трябва да е Израилевият цар. И се отклониха да го ударят, но Йосафат извика.

33 И началниците на колесници, като видяха, че той не беше Израилевият цар, престанаха да го преследват и се върнаха.

34 А един човек стреля, без да се цели, и улучи Израилевия цар между свръзките на бронята му; затова той каза на колесничаря си: Обърни ръката си и ме изведи от сражението, защото съм тежко ранен.

35 И в онзи ден сражението се усили. А царят беше подкрепен в колесницата си срещу сирийците, но привечер умря; и кръвта течеше от раната в дъното на колесницата.

36 Около залез слънце в стана се нададе вик, който обявяваше: Всеки да иде в града си и всеки на мястото си.

37 Така царят умря и го донесоха в Самария, и го погребаха там.

38 p  И като миеха колесницата в самарийския водоем, където се миеха и блудниците, кучетата лижеха кръвта му според словото, което  Господ беше говорил.

39 q  А останалите дела на Ахаав и всичко, което извърши, и къщата от слонова кост, която построи, и всички градове, които съгради, са записани в Книгата на летописите на Израилевите царе.

40 Така Ахаав заспа с бащите си; и вместо него се възцари синът му Охозия.

Възцаряване на Йосафат в Юдея

41 r  А над Юдея се възцари Йосафат, син на Аса, в четвъртата година на Израилевия цар Ахаав.

42 Йосафат беше на възраст тридесет и пет години, когато се възцари, и царува̀ двадесет и пет години в Йерусалим; а името на майка му беше Азува, дъщеря на Силей.

43 s  Той ходи съвършено в пътя на баща си Аса; не се отклони от него, а вършеше това, което беше право пред  Господа . Високите места обаче не се отмениха; народът все още жертваше и кадеше по високите места.

44 t  И Йосафат сключи мир с Израилевия цар.

45 А останалите дела на Йосафат, юначеството, което показа, и как воюваше, са записани в Книгата на летописите на Юдейските царе.

46 u  Освен това той изтреби от земята останалите мъжеложници, които бяха останали от времето на баща му Аса.

47 v  По това време в Едом нямаше цар, а царуваше наместник.

48 w  Йосафат построи кораби като тарсийските, които да отплават за Офир за злато. Те обаче не отплаваха, защото се разбиха в Есион-гавер.

49 Тогава Охозия, Ахаавовият син, каза на Йосафат: Нека моите слуги отидат с твоите слуги в корабите. Но Йосафат отказа.

50 x  И Йосафат заспа с бащите си и беше погребан при тях в града на баща си Давид; и вместо него се възцари синът му Йорам.

Възцаряване на Охозия в Израил

51 y  Охозия, Ахаавовият син, се възцари над Израил в Самария в седемнадесетата година на Юдейския цар Йосафат и царува̀ две години над Израил.

52 z  Той вършѝ зло пред  Господа , като ходи в пътя на баща си и в пътя на майка си, и в пътя на Еровоам, Наватовия син, който подтикна Израил да греши;

53 aa  защото служѝ на Ваал и му се поклони, и разгневи  Господа , Израелевия Бог, според всичко, което беше вършил баща му.
Copyright information for BulProtRev