1 Kings 13

Божият човек от Юдея и непослушанието му към Бога

1 a  Тогава един Божий човек дойде от Юдея във Ветил чрез  Господнето слово; а Еровоам стоеше при жертвеника, за да покади.

2 b  И човекът извика против жертвеника чрез  Господнето слово, като каза: Жертвениче, жертвениче, така говори  Господ : Син ще се роди на Давидовия дом, на име Осия, и ще заколи върху тебе жреците от високите места, които кадят върху тебе. Човешки кости ще бъдат изгорени върху теб.

3 c  И в същия ден той даде знамение, като каза: Това е знамението, което изговори  Господ : Жертвеникът ще се разцепи и пепелта, която е на него, ще се разсипе.

4 А когато цар Еровоам чу думите, които Божият човек извика против жертвеника във Ветил, протегна ръката си от жертвеника и каза: Хванете го. И ръката му, която протегна против него, изсъхна, така че не можа да я върне назад към себе си.

5 Също и жертвеникът се разцепи и пепелта се разсипа от жертвеника според знамението, което Божият човек даде чрез  Господнето слово.

6 d  Тогава царят каза на Божия човек: Изпроси, моля те, благоволението на  Господа , твоя Бог, и се помоли за мене, за да ми се възстанови ръката. И така, Божият човек се помоли на  Господа ; и ръката на царя се възстанови и стана, както беше преди това.

7 e  Тогава царят каза на Божия човек: Ела с мен у дома да обядваме и ще ти дам подарък.

8 f  Но Божият човек отвърна на царя: Дори и да искаш да ми дадеш половината от дома си, няма да вляза с тебе, нито ще ям хляб, нито ще пия вода на това място;

9 g  защото това ми беше заръчано чрез  Господнето слово: Не яж хляб там, нито пий вода и не се връщай по пътя, по който беше отишъл.

10 Така той си тръгна по друг път и не се върна по пътя, по който беше дошъл във Ветил.

11 А във Ветил живееше един стар пророк. И синовете му дойдоха и му разказаха за всичките дела, които Божият човек беше извършил онзи ден във Ветил. Разказаха също на баща си и думите, които той беше говорил на царя.

12 Баща им запита: По кой път си отиде? А синовете му бяха видели по кой път си отиде Божият човек, който беше дошъл от Юдея.

13 И така, той каза на синовете си: Пригответе ми осела. И те му приготвиха осела. Той, като го възседна,

14 отиде след Божия човек и го намери седнал под един дъб; и му каза: Ти ли си Божият човек, дошъл от Юдея? Онзи отговори: Аз съм.

15 Тогава пророкът му каза: Ела с мен и яж хляб.

16 h  А той отговори: Не мога да се върна с тебе, нито да сляза при тебе, нито ще ям хляб, нито ще пия вода с тебе на това място,

17 i  защото ми бе казано чрез  Господнето слово: Да не ядеш хляб, нито да пиеш вода там, нито като се връщаш, да минеш по пътя, по който си дошъл.

18 А другият му каза: И аз съм пророк, както си ти; и ангел ми говорѝ чрез  Господнето слово, като ми каза: Върни го със себе си у дома си, за да яде хляб и да пие вода. Той обаче го лъжеше.

19 И така, човекът се върна с него и яде хляб в къщата му и пи вода.

20 А като седяха на трапезата,  Господнето слово дойде към пророка, който го беше върнал,

21 и извика към Божия човек, който беше дошъл от Юдея: Така говори  Господ : Понеже ти не послуша  Господнето слово и не опази заповедта, която ти даде  Господ , твоят Бог,

22 j  а се върна, яде хляб и пи вода на мястото, за което Той ти каза да не ядеш хляб, нито да пиеш вода там, затова тялото ти няма да бъде положено в гроба на бащите ти.

23 И след като човекът беше ял хляб и пил, старият пророк оседла осела на пророка, когото беше върнал от пътя.

24 k  След като той си тръгна, лъв го нападна на пътя и го уби. И тялото му беше проснато на пътя и оселът стоеше при него. Също и лъвът стоеше при тялото.

25 И, ето, хора, като минаваха, видяха тялото, проснато на пътя, и лъва, който стоеше при тялото. И като дойдоха, известиха това в града, където живееше старият пророк.

26 А когато пророкът, който го беше върнал, чу, каза: Това е Божият човек, който не послуша  Господнето слово. Затова  Господ го предаде на лъва да го разкъса и го уби според словото, което  Господ му говорѝ.

27 Тогава каза на синовете си: Оседлайте ми осела. И те го оседлаха.

28 И той отиде и намери тялото му, проснато на пътя, и осела и лъва, които стояха при тялото. Лъвът не беше изял тялото, нито беше разкъсал осела.

29 Тогава пророкът вдигна тялото на Божия човек, качи го на осела и го отнесе. И старият пророк дойде в града си, за да го оплаче и да го погребе.

30 l  Той положи тялото му в своя гроб; и плакаха над него, като казваха: Жалко, брате мой!

31 m  И като го погребаха, говорѝ на синовете си: Когато умра, погребете и мене в гроба, където е погребан Божият човек. Сложете костите ми при неговите кости.

32 n  Защото непременно ще се изпълни това, което той извика чрез  Господнето слово против жертвеника във Ветил и против всичките капища по високите места, които са в самарийските градове.

Божието наказание за нечестието на Еровоам и неговия дом

33 o  Но дори и след това Еровоам не се отвърна от лошия си път, а пак правеше от всякакви хора жреци за високите места. Който пожелаеше, той го посвещаваше, за да има жреци на високите места.

34 p  И това нещо беше грях за Еровоамовия дом, поради който щеше да бъде изтребен и погубен от лицето на земята.
Copyright information for BulProtRev