1 Kings 18

Илия и Вааловите пророци

1 a  След като измина дълго време, в третата година  Господнето слово дойде към Илия и му каза: Иди, представи се на Ахаав; и ще дам дъжд на земята.

2 И така, Илия отиде при Ахаав. А в Самария гладът беше тежък.

3 А Ахаав беше повикал домоуправителя Авдий. (А Авдий се боеше много от  Господа ;

4 защото, когато Езавел изтребваше  Господните пророци, Авдий беше взел сто пророка и ги беше скрил, петдесет в една пещера и петдесет в друга, и ги беше хранил с хляб и вода.)

5 И Ахаав беше казал на Авдий: Обиколи земята, иди към всички водни извори и потоци дано намерим трева, за да запазим живота на конете и мулетата и да не се лишим от животните.

6 И така, те бяха разделили земята помежду си, за да я обиколят: Ахаав беше отишъл сам по един път и Авдий беше отишъл сам по друг път.

7 Докато Авдий пътуваше по пътя, Илия го срещна. И Авдий го позна, падна по лице и каза: Ти ли си, господарю мой, Илия?

8 А той отговори: Аз съм. Иди, кажи на господаря си: Видях Илия.

9 А Авдий запита: В какво съм съгрешил, че искаш да предадеш слугата си в ръката на Ахаав, за да ме убие?

10 Заклевам се в живота на  Господа , твоя Бог, че няма народ или царство, където господарят ми да не е пращал хора да те търсят. И когато кажеха: Няма го тук, той заклеваше царството и народа, че не са те намерили там.

11 А сега ти ми казваш: Иди, кажи на господаря си: Видях Илия.

12 b  Щом се отделя от тебе,  Господният Дух ще те отведе там, където аз не зная. И когато отида да известя на Ахаав, че си тук, и той не те намери, ще ме убие. Но аз, твоят слуга, се боя от  Господа още от младостта си.

13 Не е ли известно на господаря ми какво направих, когато Езавел убиваше  Господните пророци, как скрих сто души от  Господните пророци, петдесет в една пещера и петдесет в друга, и ги храних с хляб и вода?

14 А сега ти ми казваш: Иди, кажи на господаря си: Видях Илия; и той ще ме убие!

15 Но Илия отвърна: Заклевам се в живота на  Господа на Силите, на Когото служа: Днес ще се явя на Ахаав.

16 И така, Авдий отиде да посрещне Ахаав и му извести. И Ахаав отиде да посрещне Илия.

17 c  А като видя Илия, Ахаав му каза: Ти ли си, смутителю на Израил?

18 d  А той отговори: Не аз смущавам Израил, а ти и твоят бащин дом. Защото вие изоставихте  Господните заповеди и ти последва ваалимите.

19 e  Сега пратѝ вестоносци и съберѝ при мене целия Израил на планината Кармил и четиристотин и петдесетте Ваалови пророци, и четиристотинте пророци на Ашера, които ядат на Езавелината трапеза.

20 f  И така, Ахаав изпрати вест до всички израилтяни и събра пророците на планината Кармил.

21 g  Тогава Илия пристъпи към целия народ и се провикна: Докога ще се колебаете между две мнения? Ако  Йехова е Бог, следвайте Го! Но ако Ваал е бог, следвайте него! А народът не му отговори нито дума.

22 h  Тогава Илия каза на народа: Само аз останах  Господен пророк; а Вааловите пророци са четиристотин и петдесет мъже.

23 Те нека ни дадат две телета. Нека изберат едното теле за себе си, нека го разсекат и го сложат на дървата, но огън да не слагат отдолу. И аз ще приготвя другото теле и ще го сложа на дървата, но огън няма да сложа отдолу.

24 i  Тогава вие призовете името на вашия бог и аз ще призова името на  Господа . И онзи бог, който отговори с огън, той нека е Бог. И целият народ отговори: Добро е, каквото си предложил.

25 И така, Илия каза на Вааловите пророци: Изберете си едното теле и го пригответе първо вие, защото сте мнозина. И призовете името на бога си, обаче не слагайте огън отдолу.

26 j  И те взеха телето, което им беше дадено, приготвиха го и призоваваха името на Ваал от сутринта чак до обяд, като викаха: Послушай ни, Ваале! Но нямаше глас, нито кой да им отговори. И те скачаха около жертвеника, който бяха издигнали.

27 А около обяд Илия им се присмиваше: Викайте по-силно, защото е бог! Той или размишлява, или има някаква работа, или е на път, или може би спи и трябва да се събуди.

28 k  И те викаха силно и се порязваха според обичая си с мечове и ножове, докато от тях бликна кръв.

29 l  След като мина пладне, те пророкуваха до часа на вечерния принос. Но нямаше глас, нито кой да отговори, нито кой да им обърне внимание.

30 m  Тогава Илия каза на целия народ: Приближете се до мен. И целият народ се приближи до него. А той поправи  Господния жертвеник, който беше съборен.

31 n  Илия взе дванадесет камъка според числото на племената на синовете на Яков, към когото беше дошло  Господнето слово, и каза: Израил ще бъде името ти.

32 o  С камъните той издигна жертвеник в  Господнето име. И около жертвеника направи изкоп, достатъчно голям да побира две сати семе.

33 p  И като нареди дърва, насече телето на късове и го положи на дървата, и каза: Напълнете четири бъчви с вода и ги излейте върху всеизгарянето и дървата.

34 q  После каза: Повторете. И повториха изливането. Каза още: Залейте и трети път! И те за трети път заляха.

35 r  И водата обикаляше около жертвеника, също и изкопът се напълни с вода.

36 s  А в часа на вечерния принос пророк Илия се приближи и каза:  Господи , Боже Авраамов, Исааков и Израилев, нека стане известно днес, че Ти си Бог в Израил и аз – Твой слуга, и че според Твоето слово аз сторих всички тези неща.

37 Послушай ме,  Господи , послушай ме, за да познае този народ, че Ти,  Господи , си Бог и че Ти си възвърнал сърцата им назад.

38 t  Тогава огън от  Господа падна, изгори всеизгарянето, дървата, камъните и пръстта, и облиза водата, която беше в изкопа.

39 u  И целият народ, когато видяха това, паднаха по лицата си и казаха:  Йехова , Той е Бог;  Йехова , Той е Бог.

40 v  А Илия им нареди: Хванете Вааловите пророци. Не оставяйте нито един от тях да избяга. И ги хванаха. Илия ги заведе при потока Кисон и там ги изкла.

41 Тогава Илия каза на Ахаав: Качи се, яж и пий, защото се чува звук на изобилен дъжд.

42 w  И така, Ахаав отиде да яде и да пие, а Илия се изкачи на връх Кармил и като се наведе до земята, сложи лицето си между коленете си

43 и каза на слугата си: Иди сега, погледни към морето. И слугата отиде, погледна и каза: Не виждам нищо. А Илия каза: Иди пак, и така седем пъти.

44 На седмия път слугата отговори: Виждам малък облак, колкото човешка длан, да се издига от морето. Тогава Илия каза: Иди, съобщи на Ахаав: Впрегни колесницата си и слез, за да не те спре дъждът.

45 А междувременно небето се помрачи от облаци, задуха вятър и заваля силен дъжд. И Ахаав, като се возеше на колесницата си, отиде в Езраел.

46 x  И  Господнята ръка беше върху Илия – той стегна кръста си и се затича пред Ахаав до входа на Езраел.
Copyright information for BulProtRev