2 Chronicles 28

Царуване на Ахаз

1 a  Ахаз беше на възраст двадесет години, когато се възцари, и царува̀ шестнадесет години в Йерусалим; но не вършѝ това, което беше право пред  Господа , както баща му Давид,

2 b  а ходѝ в пътищата на Израилевите царе, направи още и лети идоли за ваалимите.

3 c  При това той кадѝ в долината на Еномовия син и изгори от децата си в огъня според мерзостите на народите, които  Господ беше изгонил пред израилтяните.

4 И жертваше и кадеше по високите места, по хълмовете и под всяко зелено дърво.

5 d  Затова  Господ , неговият Бог, го предаде в ръката на сирийския цар; и сирийците го поразиха и взеха от него голямо множество пленници, които отведоха в Дамаск. Също беше предаден в ръката на Израилевия цар, който му нанесе голямо поражение.

6 e  Защото Факей, Ромелиевият син, изби от Юдея сто и двадесет хиляди души в един ден, всички силни и храбри мъже, понеже бяха изоставили  Господа , Бога на бащите си;

7 и Зехрий, един силен мъж от Ефрем, уби царския син Маасия и надзирателя на двореца Азрикам, и втория след царя Елкана;

8 f  също израилтяните плениха от братята си двеста хиляди жени, синове и дъщери и при това взеха много плячка от тях, и отнесоха плячката в Самария.

9 g  А там имаше един  Господен пророк на име Одид; той излезе да посрещне войската, която идваше в Самария, и им каза: Ето, понеже  Господ , Бог на бащите ви, се разгневи на Юдея, ги предаде в ръката ви; и вие ги убихте с ярост, която стигна до небето.

10 h  И сега възнамерявате да държите юдеите и йерусалимците като роби и робини под себе си; обаче няма ли във вас, в самите вас престъпления против  Господа , вашия Бог?

11 i  И така, сега ме послушайте и върнете пленниците, които заробихте от братята си; защото яростен гняв от  Господа е върху вас.

12 Тогава някои от първенците от Ефремовите синове – Азария, Йонановият син, Варахия, Месилемотовият син, Езекия, Селумовият син, и Амаса, Адлаевият син, станаха против завърналите се от войната и им казаха:

13 Не въвеждайте тук пленниците; защото, като беззаконствахме вече против  Господа , вие искате да прибавите към греховете и престъпленията ни; защото престъплението ни е голямо и яростен гняв е върху Израил.

14 Тогава войниците оставиха пленниците и плячката пред първенците и пред цялото събрание.

15 j  И споменатите по име мъже станаха и взеха пленниците, и облякоха от плячката всички голи между тях; облякоха ги, обуха ги, дадоха им да ядат и да пият и ги помазаха, а всички слаби от тях пренесоха на осли и ги заведоха в Йерихон, града на палмите, при братята им. Тогава се върнаха в Самария.

16 k  В онова време цар Ахаз прати до асирийските царе да иска помощ,

17 защото едомците пак бяха дошли и поразили Юдея, и взели пленници.

18 l  Филистимците бяха нападнали също полските градове и южната страна на Юдея и бяха превзели Ветсемес, Еалон, Гедирот, Сокхо и селата му, Тамна и селата му и Гимзо и селата му, и се бяха заселили в тях.

19 m  Защото  Господ смири Юдея поради Юдейския цар Ахаз; понеже той беше развратил Юдея и безчествал много против  Господа .

20 n  И асирийският цар Теглат-феласар дойде при него; но той го притесни, а не го подкрепи;

21 защото Ахаз, като оголи  Господния дом и царската къща и първенците, даде всичко на асирийския цар; но това не му помогна.

22 Във времето на притеснението си той още повече престъпваше против  Господа ; такъв беше цар Ахаз.

23 o  Защото жертваше на дамаските богове, които го бяха поразили, като казваше: Понеже боговете на сирийските царе им помагат, на тях ще принасям жертви, за да помагат и на мене. Но те станаха причина да падне той и целият Израил.

24 p  Ахаз събра съдовете на Божия дом и ги съсече, затвори вратите на  Господния дом и си направи жертвеници на всеки ъгъл в Йерусалим.

25 И във всеки Юдов град издигна високи места, за да кади на други богове, и разгневи  Господа , Бога на бащите си.

26 q  А останалите негови дела и всичките му постъпки, първите и последните, са записани в Книгата на Юдейските и Израилевите царе.

27 Ахаз заспа с бащите си и го погребаха в града, в Йерусалим, но не го занесоха в гробищата на Израилевите царе. А вместо него се възцари синът му Езекия.
Copyright information for BulProtRev