2 Chronicles 33

Царуване на Манасия

1 a  Манасия беше на възраст дванадесет години, когато се възцари, и царува̀ петдесет и пет години в Йерусалим.

2 b  Той вършѝ зло пред  Господа според мерзостите на народите, които  Господ изгони пред израилтяните.

3 c  Издигна отново високите места, които баща му Езекия беше съборил, издигна жертвениците на ваалимите и направи ашери, и се кланяше на цялото небесно множество и им служеше.

4 d  Също издигна жертвеници в  Господния дом, за който  Господ беше казал: В Йерусалим ще бъде името Ми до века.

5 e  Издигна жертвеници и на цялото небесно множество вътре в двата двора на  Господния дом.

6 f  И преведе синовете си през огъня в долината на Еномовия син, още врачуваше и гадаеше, правеше магии и си служеше със запитвачи на зли духове и с врачове; той извърши много зло пред  Господа и Го разгневи.

7 g  А ваяния идол, образа, който направи, постави в Божия дом, за който Бог каза на Давид и на сина му Соломон: В този дом и в Йерусалим, който избрах от всички Израилеви племена, ще настаня името Си до века;

8 h  нито ще местя вече крака на Израил от земята, която определих за бащите ви само ако внимават да вършат всичко, което им заповядах, целия закон и наредбите, и постановленията, дадени чрез Моисей.

9 Но Манасия подмами Юдея и йерусалимските жители да вършат по-лошо от народите, които  Господ изтреби пред израилтяните.

10 Тогава  Господ говорѝ на Манасия и народа му; но те не послушаха.

11 i  Затова  Господ доведе против тях военачалниците на асирийския цар и хванаха Манасия, и като го сложиха в окови и го вързаха с вериги, го заведоха във Вавилон.

12 j  А когато царят беше в бедствие, той се помоли на  Господа , своя Бог, и се смири много пред Бога на бащите си.

13 k  И когато му се помоли, Бог му обърна внимание и послуша молбата му, и го доведе пак в Йерусалим, в царството му. Тогава Манасия позна, че  Господ – Той е Бог.

14 l  А след това той съгради една външна стена на Давидовия град, на запад от Гион, в долината, чак до входа на рибната порта, и я прекара около Офил, и я издигна много високо; и постави военачалници във всички укрепени Юдейски градове.

15 m  Също така премахна чуждите богове и идола от  Господния дом, и всички жертвеници, които беше издигнал върху хълма на  Господния дом и в Йерусалим, и ги хвърли вън от града.

16 n  И поправи  Господния жертвеник и пожертва на него мирни и благодарствени жертви, и заповяда на юдеите да служат на  Господа , Израилевия Бог.

17 o  Но народът още жертваше по високите места, обаче само на  Господа , своя Бог.

18 p  А останалите дела на Манасия и молитвата му към неговия Бог, и думите на ясновидците, които му говориха в името на  Господа , Израилевия Бог, са записани между делата на Израилевите царе.

19 А молитвите му и как Бог го послуша, и всичките му грехове, и престъплението му, местностите, където издигна високи места и постави ашерите и летите идоли, преди да се смири, са записани в историята на ясновидците.

20 q  И Манасия заспа с бащите си; и го погребаха в собствената му къща; а вместо него се възцари синът му Амон.

Царуване на Амон

21 r  Амон беше на възраст двадесет и две години, когато се възцари, и царува̀ две години в Йерусалим.

22 Той вършѝ зло пред  Господа , както направи баща му Манасия; и Амон жертваше на всички лети идоли, които баща му Манасия беше направил, и им служеше.

23 s  А не се смири пред  Господа , както се смири баща му Манасия; напротив, този Амон вършеше все повече и повече престъпления.

24 t  А слугите му направиха заговор против него и го убиха в собствената му къща.

25 Обаче народът от страната изби всички, които бяха направили заговора против цар Амон; и народът от страната издигна сина му Йосия за цар вместо него.
Copyright information for BulProtRev