2 Kings 3

Царуване на Йорам в Израил – поход срещу Моав

1 a  А в осемнадесетата година на Юдейския цар Йосафат Йорам, Ахаавовият син, се възцари над Израил в Самария; и царува̀ дванадесет години.

2 b  Той вършѝ зло пред  Господа , но не както баща му и майка му, защото вдигна Вааловия кумир, който беше направил баща му.

3 Обаче беше привързан към греховете на Еровоам, Наватовия син, който подтикна Израил да греши; не се отказа от тях.

4 c  А моавският цар Миса имаше стада и даваше като данък на Израилевия цар въ̀лната от сто хиляди агнета и сто хиляди овни.

5 d  Но когато Ахаав умря, моавският цар въстана срещу Израилевия цар.

6 Затова цар Йорам излезе тогава от Самария и събра целия Израил.

7 e  И като отиваше, той прати до Юдейския цар Йосафат да кажат: Моавският цар въстана против мене; ще дойдеш ли с мене на бой против Моав? А Йосафат отговори: Ще дойда; аз съм, както си ти, моят народ – както твоят народ, моите коне – както твоите коне.

8 Попита още: През кой път да минем? А той отговори: През пътя за Едомската пустиня.

9 И така, Израилевият цар и Юдейският цар, и едомският цар отидоха и направиха седемдневна обиколка; но нямаше вода за войската и за животните, които бяха с тях.

10 Тогава Израилевият цар каза: Уви! Наистина  Господ свика тези трима царе, за да ги предаде в ръката на Моав!

11 f  А Йосафат попита: Няма ли тук  Господен пророк, за да се допитаме до  Господа чрез него? И един от слугите на Израилевия цар му отговори: Тук е Елисей, Сафатовият син, който поливаше вода на Илиевите ръце.

12 g  Тогава Йосафат каза:  Господнето слово е в него. И така, Израилевият цар, Йосафат и едомският цар слязоха при Елисей.

13 h  А Елисей запита Израилевия цар: Какво има между мен и теб? Иди при пророците на баща си и на майка си. Израилевият цар му отвърна: Не, защото  Господ свика тези трима царе, за да ги предаде в ръката на Моав.

14 i  А Елисей каза: Заклевам се в живота на  Господа на Силите, на Когото служа, че наистина, ако не почитах присъствието на Юдейския цар Йосафат, не бих погледнал към тебе, нито бих те видял.

15 j  А сега ми доведете един музикант. Докато музикантът свиреше,  Господнята ръка дойде върху Елисей.

16 k  И той каза: Така говори  Господ : Направи цялата тази долина на трапове;

17 защото така казва  Господ : Без да видите вятър и дъжд, пак тази долина ще се напълни с вода; и ще пиете вие, добитъкът ви и животните ви.

18 Но това е малко нещо пред очите на  Господа . Той освен това ще предаде и Моав в ръката ви;

19 и ще победите всеки укрепен град и всеки отбран град, ще повалите всяко добро дърво, ще запушите всички водни извори и ще засипете с камъни всяка добра земя.

20 l  На сутринта, когато се принасяше приносът, ето, дойдоха води от едомския път и земята се напълни с вода.

21 А като чуха всички моавци, че царете са дошли да се бият с тях, се събраха всички, които можеха да държат меч и нагоре, и застанаха на границата.

22 След като станаха на сутринта и слънцето изгря върху водите, моавците видяха водите отсреща червени като кръв и казаха:

23 Това е кръв; непременно царете са се били помежду си и са се поразили един друг; и така, сега към плячката, Моаве!

24 А когато дойдоха в Израилевия стан, израилтяните станаха и поразиха моавците, така че онези побегнаха пред тях; и като поразяваха моавците, влязоха в земята им.

25 m  Израилтяните събориха градовете и на всяка добра площ земя хвърлиха всеки камъка си и я напълниха, запушиха всички водни извори и отсякоха всяко добро дърво; само на Кир-арасет оставиха камъните му, но бойците с прашка го заобиколиха и го поразиха.

26 Моавският цар, когато видя, че губи сражението, събра около себе си седемстотин мечоносци, за да пробият път до едомския цар; но не можаха.

27 Тогава той взе първородния си син, който щеше да се възцари вместо него, и го принесе в жертва всеизгаряне на стената. Затова настана голямо възмущение сред израилтяните; и те се оттеглиха от него и се върнаха в земята си.
Copyright information for BulProtRev