Acts 10

Петър и стотникът Корнилий

1 Имаше в Цезарея един човек на име Корнилий, стотник от така наречения Италийски полк.

2 a  Той беше благочестив и се боеше от Бога с целия си дом, раздаваше много милостини на хората и непрестанно се молеше на Бога.

3 b  Около деветия час през деня той видя ясно във видение един ангел от Бога, който влезе при него и му каза: Корнилий!

4 А Той, като се взря в него, уплашен каза: Какво има, Господи? И ангелът му каза: Твоите молитви и твоите милостини се издигнаха пред Бога за спомен.

5 И сега изпрати човеци в Йопия да повикат Симон, когото наричат още Петър.

6 c  Той гостува у един кожар Симон, чиято къща е край морето, той ще ти каже какво трябва да правиш.

7 И като си отиде ангелът, който му говореше, той повика двама от слугите си и един благочестив войник от тези, които редовно му служеха;

8 и като им разказа всичко, прати ги в Йопия.

9 d  А на следващия ден, когато те пътуваха и наближаваха града, около шестия час Петър се качи на покрива на къщата да се помоли.

10 И като огладня, поиска да яде; но докато приготвяха, той се отнесе духом

11 e  и видя небето отворено и някакъв съд да слиза като голямо платнище, спускано за четирите краища към земята.

12 f  В него имаше всякакви земни четирикраки, зверове и небесни птици.

13 И дойде глас към него: Стани, Петре, заколи и яж.

14 g  А Петър каза: В никакъв случай, Господи, защото никога не съм ял нищо мръсно и нечисто.

15 h  И пак дойде към него втори път глас: Което Бог е очистил, ти не го смятай за мръсно.

16 И това стана три пъти, след което съдът се вдигна веднага на небето.

17 А докато Петър беше в недоумение какво значеше видението, което бе видял, ето, изпратените от Корнилий човеци, като бяха разпитали за Симоновата къща, застанаха пред вратата

18 и като повикаха отвън, попитаха: Тук ли гостува Симон, когото наричат Петър?

19 i  И докато Петър още размишляваше за видението, Духът му каза: Ето, трима човека те търсят.

20 j  Стани, слез и иди с тях; и никак не се съмнявай, защото Аз съм ги изпратил.

21 И така, Петър слезе при човеците и каза: Ето, аз съм онзи, когото търсите. Защо дойдохте?

22 k  А те казаха: Стотникът Корнилий, човек праведен и който се бои от Бога и е с добро име между целия юдейски народ, бе уведомен от Бога чрез един свят ангел да те повика в своя дом и да чуе думи от тебе.

23 l  Тогава той ги покани вътре и ги нагости. И на сутринта той стана и излезе с тях; а някои от братята от Йопия го придружиха.

24 И на другия ден влязоха в Цезарея; а Корнилий ги чакаше, като беше свикал роднините си и близките си приятели.

25 И когато Петър влезе, Корнилий го посрещна, падна пред него и се поклони.

26 m  А Петър го вдигна, като каза: Стани; и аз самият съм човек.

27 И като разговаряше с него, той влезе и намери мнозина събрани.

28 n  И им каза: Вие знаете колко е незаконно за юдеин да се събира или да дружи с другоплеменник; Бог обаче ми показа, че не бива да наричам никого мръсен или нечист.

29 Затова, щом ме повикахте, дойдох, без да възразявам; и така, питам ви, защо ме повикахте?

30 o  И Корнилий каза: Преди четири дни прекарвах деветия час в молитва у дома; и ето, пред мене застана човек със светло облекло, който каза:

31 p  Корнилий, твоята молитва е чута и твоите милостини се помнят пред Бога.

32 А сега, прати в Йопия да повикат Симон, когото наричат Петър; той гостува в дома на един кожар Симон край морето, той, като дойде, ще ти говори.

33 И така, начаса пратих до теб и ти си направил добре, че дойде. И така, ние всички присъстваме тук пред Бога, за да чуем всичко, което ти е заповядано от Господа.

Проповедта на Петър в дома на Корнилий

34 q  А Петър отвори уста и каза: Наистина, виждам, че Бог не гледа на лице;

35 r  но във всеки народ онзи, който се бои от Него и върши правото, Му е угоден.

36 s  Словото, което Той изпрати на израилтяните и им благовестяваше мир чрез Исус Христос (Който е Господар на всички),

37 t  това слово вие знаете, което след кръщението, проповядвано от Йоан, се разпространи по цяла Юдея, като започна от Галилея;

38 u  как Бог помаза със Святия Дух и със сила Исус от Назарет, Който обикаляше да прави благодеяния и да изцелява всички угнетявани от дявола; защото Бог беше с Него.

39 v  И ние сме свидетели на всичко, което извърши Той и в Юдейската земя, и в Йерусалим; Когото те убиха, като Го повесиха на дърво.

40 w  Него Бог възкреси на третия ден и Му даде да се яви

41 x  не на целия народ, а на нас – предварително избраните от Бога свидетели, които ядохме и пихме с Него, след като възкръсна от мъртвите.

42 y  И ни заповяда да проповядваме на народа и да свидетелстваме, че Той е определеният от Бога Съдия на живите и мъртвите.

43 z  За Него свидетелстват всички пророци, че всеки, който повярва в Него, ще получи чрез Неговото име прощение на греховете си.

Езичници приемат Святия Дух

44 aa  Докато Петър още говореше тези думи, Святият Дух слезе на всички, които слушаха словото.

45 ab  И обрязаните вярващи, които бяха дошли с Петър, се смаяха, че дарът на Святия Дух се изля и на езичниците,

46 ac  защото ги чуваха да говорят чужди езици и да величаят Бога. Тогава Петър проговори:

47 ad  Може ли някой да забрани водата, за да не се кръстят тези, които приеха Святия Дух, както и ние?

48 ae  И заповяда да бъдат кръстени в името на Исус Христос. Тогава му се примолиха да остане няколко дни у тях.
Copyright information for BulProtRev