Acts 18

Павел в Коринт

1 След това Павел тръгна от Атина и дойде в Коринт,

2 a където намери един юдеин на име Акила, роден в Понт и неотдавна пристигнал от Италия с жена си Прискила, защото Клавдий беше заповядал всички юдеи да напуснат Рим; и Павел дойде при тях.

3 b И понеже имаше същото занятие, седеше у тях и работеха; защото занятието им беше да правят шатри.

4 c И всяка събота той разискваше в синагогата с юдеи и гърци и се стараеше да ги убеждава.

5 d А когато Сила и Тимотей слязоха от Македония, Павел беше принуждаван от своя дух да свидетелства на юдеите, че Исус е Христос.

6 e Но понеже и те се противяха и хулеха, той отърси дрехите си и каза: Кръвта ви да бъде на главите ви; аз съм чист от нея ; отсега нататък ще отивам между езичниците.

7 И като се премести оттам, дойде в дома на някого си на име Тит Юст, който се кланяше на Бога и чиято къща беше до синагогата.

8 f А Крисп, началникът на синагогата, повярва в Господа с целия си дом; и мнозина от коринтяните, като слушаха, вярваха и се кръщаваха.

9 g И Господ каза на Павел нощем във видение: Не бой се, но говори и не млъквай;

10 h защото Аз съм с теб и никой няма да те нападне и да ти стори зло; защото имам много хора в този град.

11 И той преседя там година и шест месеца и ги поучаваше в Божието слово.

12 А когато Галион беше управител в Ахая, юдеите се вдигнаха единодушно против Павел, доведоха го пред съдилището и казаха:

13 Този убеждава човеците да се кланят на Бога противно на закона.

14 i Но когато Павел щеше да отвори уста, Галион каза на юдеите: Ако беше въпрос за някоя неправда или грозно злодеяние, о, юдеи, разбира се, би трябвало да ви търпя;

15 j но ако въпросите са за учение, за имена и за вашия закон, гледайте си сами; аз не искам да съм съдия на такива работи.

16 И ги изпъди от съдилището.

17 k Тогава те всички хванаха началника на синагогата Состен и го биха пред съдилището; но Галион не искаше и да знае за това.

Завръщането в Антиохия. Начало на третото пътешествие

18 l А Павел, след като престоя там още доста време, се прости с братята и отплава за Сирия (и с него Прискила и Акила), като си острига главата в Кенхрея, защото имаше оброк.

19 Като стигнаха в Ефес, той ги остави там, а сам влезе в синагогата и разискваше с юдеите.

20 А когато го замолиха да поседи повечко време, той не склони,

21 m но се прости с тях и каза: Ако е Божията воля, пак ще се върна при вас. И отплава от Ефес.

22 И като слезе в Цезарея, отиде в Йерусалим и поздрави църквата, и после слезе в Антиохия.

23 n И като поседя там известно време, излезе и обикаляше наред областта Галатия и Фригия и утвърждаваше всички ученици.

Аполос в Ефес

24 o А някой си юдеин на име Аполос, роден в Александрия, човек учен и силен в Писанията, дойде в Ефес.

25 p Той беше наставен в Господния път и като беше усърден по дух, говореше и поучаваше прилежно за Исус, но познаваше само Йоановото кръщение.

26 Той започна да говори дързостно в синагогата; но Прискила и Акила, като го чуха, прибраха го и му изложиха по-точно Божия път.

27 q И когато той се канеше да замине за Ахая, братята го насърчиха и писаха до учениците да го приемат; и той, като дойде, помогна много на повярвалите чрез благодатта;

28 r защото силно опровергаваше юдеите, и то публично, като доказваше от Писанието, че Исус е Христос.
Copyright information for BulProtRev