Exodus 7

1 a  Тогава  Господ каза на Моисей: Ето, поставих те като бог срещу фараона; и брат ти Аарон ще ти бъде пророк.

2 b  Ти ще казваш всичко, което ти заповядвам, а брат ти Аарон ще говори на фараона да пусне израилтяните от земята си.

3 c  Но Аз ще закоравя фараоновото сърце и въпреки че ще умножа знаменията Си и чудесата Си в Египетската земя,

4 d  Фараонът няма да ви послуша и Аз ще нападна Египет, и с велики дела на съд ще изведа Моите войнства, народа Си, израилтяните от Египетската земя.

5 e  И египтяните ще познаят, че Аз съм  Господ , когато вдигна ръката Си против Египет и изведа израилтяните изсред тях.

6 f  И така, Моисей и Аарон направиха, както  Господ им заповяда.

7 g  А Моисей беше на осемдесет години, а Аарон на осемдесет и три години, когато говореха на фараона.

Десетте напасти, с които Бог поразява Египет

8 И  Господ каза на Моисей и Аарон:

9 h  Когато фараонът ви говори и каже: Покажете чудо, тогава кажи на Аарон: Вземи жезъла си и го хвърли пред фараона, за да стане на змия.

10 i  Тогава Моисей и Аарон влязоха при фараона и направиха, както заповяда  Господ ; Аарон хвърли жезъла си пред фараона и служителите му и жезълът стана на змия.

11 j  Но фараонът повика мъдреците и заклинателите и египетските влъхви направиха същото с магиите си.

12 Защото хвърлиха, всеки от тях, жезъла си и те станаха на змии; обаче Аароновият жезъл погълна техните жезли.

13 k  А сърцето на фараона се закорави и той не ги послуша, както  Господ беше говорил.

14 l  След това  Господ каза на Моисей: Сърцето на фараона се закорави дотолкова, че той отказва да пусне народа.

15 m  Иди утре при фараона; ето, той излиза да отиде при водата; а ти застани при брега на Нил, за да го срещнеш, и вземи в ръката си жезъла, който се беше превърнал на змия.

16 n  И му кажи:  Господ , Бог на евреите, ме изпрати при теб и казва: Пусни народа Ми, за да Ми послужат в пустинята; но, ето, досега ти не послуша.

17 o  Така казва  Господ : По това ще познаеш, че Аз съм  Господ ; ето, с жезъла, който е в ръката ми, ще ударя върху водата, която е в Нил, и тя ще се превърне в кръв.

18 p  Рибите, които са в Нил, ще измрат и реката ще се усмърди, и египтяните ще се гнусят да пият вода от нея.

19 q  Тогава  Господ заповяда на Моисей: Кажи на Аарон: Вземи жезъла си и протегни ръката си над египетските води, над реките им, над потоците им, над езерата им и над всичките им водни локви, за да станат на кръв; и по цялата Египетска земя ще има кръв, и в дървените, и в каменните съдове.

20 r  Моисей и Аарон направиха, както  Господ заповяда; и Аарон, като вдигна жезъла, удари цялата вода в Нил пред фараона и служителите му; и водата на Нил се превърна в кръв.

21 s  И рибите, които бяха в Нил, измряха и реката се усмърдя, така че египтяните не можеха да пият вода от нея; и кръв се бе разляла по цялата Египетска земя.

22 t  Но и египетските влъхви с магиите си направиха същото; затова сърцето на фараона се закорави и той не ги послуша, както беше казал  Господ .

23 И фараонът се върна в своя дворец, без да вземе присърце и това.

24 А всички египтяни копаха около Нил, за да намерят вода за пиене, защото не можеха да пият речната вода.

25 И минаха седем дни, след като  Господ беше поразил Нил.
Copyright information for BulProtRev