Jeremiah 33

Пророчество за възстановяване на Юдея

1 a При това Господнето слово дойде към Йеремия втори път, докато той беше още затворен в двора на стражата, и каза: 2 b Така казва Господ , Който държи тези неща,
Господ , Който ги прави, за да ги утвърждава –
Йехова е името Му:
3 c Извикай към Мен и ще ти отговоря,
и ще ти покажа велики и тайни неща,
които не знаеш.
4 d Защото така казва Господ , Израилевият Бог,
за къщите на този град
и за дворците на Юдейските царе,
които са били разрушени, за да изградят защитата
против могилите и против меча,
5 e и за онези, които идват да воюват против халдейците
и да напълнят тези къщи с труповете на хората,
които Аз ще поразя в гнева и яростта Си,
поради всички злини, за които
скрих лицето Си от този град:
6 f Ето, ще донеса в него здраве и изцеление и ще ги изцеля,
и ще им открия изобилие на мир и вярност.
7 g Ще върна Юдовите пленници
и Израилевите пленници
и ще ги съградя, както преди;
8 h ще ги очистя от цялото беззаконие,
с което съгрешиха пред Мен
и с което престъпиха закона Ми,
9 i и този град ще Ми бъде град, чието име да се споменава с радост,
с хвала и слава пред всички народи по света,
които ще чуят цялото добро, което им правя Аз,
и ще се убоят и ще се разтреперят за цялото добро
и за целия мир, който ще му доставя.
10 j Така казва Господ :
В това място, за което вие казвате:
Пусто е, без човек и без животно, –
да! – в Юдейските градове и в йерусалимските улици,
които са пусти, без човек, без жител
и без животно, пак ще се чуе
11 k глас на радост и глас на веселие,
глас на младоженец и глас на невяста,
глас на онези, които казват:
Хвалете Господа на Силите,
защото Господ е благ,
защото Неговата милост е довека,
и глас на онези, които принасят благодарствени приноси в дома Господен ,
защото ще върна пленниците, взети от тази земя,
както са били преди това, казва Господ .
12 l Така казва Господ на Силите:
В това място, което е пусто,
без човек и без животно,
и във всичките му градове
пак ще има жилища на овчари,
които ще успокояват стадата си.
13 m В планинските и в полските градове,
в южните градове и във Вениаминовата земя,
в околностите на Йерусалим и в Юдовите градове
пак ще минават стадата
под ръката на онези, които ги броят, казва Господ .
14 n Ето, идат дни, казва Господ ,
когато ще изпълня онова добро слово, което говорих
за Израилевия дом и за Юдовия дом.
15 o В онези дни и в онова време
ще направя да израсте на Давид праведен Отрасъл;
и той ще извърши правосъдие и правда на земята.
16 p В онези дни Юда ще бъде спасен
и Йерусалим ще обитава в безопасност;
и ето името, с което ще се нарича:
Господ е наша правда.
17 q Защото така казва Господ :
Никога няма да липсва от Давид човек,
който да стои на престола на Израилевия дом;
18 r нито от левитските свещеници ще липсва пред Мене човек,
който да принася всеизгаряния и да гори хлебни приноси,
и да жертва непрестанно.

19 И словото Господне дойде към Йеремия и каза: 20 s Така казва Господ :
Ако ви е възможно да нарушите завета Ми за деня
и завета ми за нощта,
така че да не става вече ден и нощ на времето си,
21 t тогава ще може да се наруши и заветът Ми със слугата Ми Давид,
така че да няма син да царува на престола му,
и заветът Ми със служителите Ми – левитските свещеници.
22 u Както не може да се изброи небесното множество,
нито да се измери морският пясък,
така ще умножавам потомството на слугата Ми Давид
и левитите, които Ми служат.

23 Словото Господне дойде отново към Йеремия и каза: 24 v Не си ли размислил какво говори този народ и какво казва:
Двата рода, които Господ избра, ето, отхвърлил ли ги е?
Така презират те народа Ми,
че да не се смятат вече за народ пред тях.
25 w Така казва Господ :
Ако не съм поставил завета Си за деня и нощта
и ако не съм определил наредбите за небето и земята,
26 x тогава ще отхвърля и потомството на Яков
и на слугата Си Давид,
така че да не вземам от него хора да управляват
потомството на Авраам, Исаак и Яков;
защото ще върна пленниците им и ще покажа милост към тях.
Copyright information for BulProtRev