Jeremiah 42

Молбата на юдеите и Божият отговор

1 a  Тогава всички военачалници и Йоанан, Кариевият син, и Езания, Осайевият син, и целият народ, от най-скромен до най-велик, пристъпиха

2 b  и казаха на пророк Йеремия: Молим, нека молбата ни бъде приятна пред теб и се помолѝ за нас – за всички тези, които остават – на  Господа , твоя Бог (защото от мнозина останахме малцина, както очите ти ни виждат),

3 c  да ни изяви  Господ , твоят Бог, пътя, по който трябва да ходим, и какво трябва да правим.

4 d  Тогава пророк Йеремия им каза: Чух. Ето, ще се помоля на  Господа , вашия Бог, според думите ви; и каквото ви отговори  Господ , ще ви го известя; няма да скрия нищо от вас.

5 e  Тогава те казаха на Йеремия:  Господ да бъде истинен и верен свидетел между нас, че наистина ще постъпим според всички думи, с които  Господ , твоят Бог, ще те прати при нас.

6 f  Било добро или зло, ще послушаме гласа на  Господа , нашия Бог, при Когото те пращаме, за да ни бъде добре, когато послушаме гласа на  Господа , нашия Бог.

7 И след десет дни  Господнето слово дойде към Йеремия.

8 Тогава той повика Йоанан, Кариевия син, всички военачалници, които бяха с него, и целия народ, от най-скромен до най-велик, и им каза:

9 Така казва  Господ , Израилевият Бог, при Когото ме пратихте, за да изложа молбата ви пред Него: 10 g  Ако останете да живеете в тази земя,
тогава ще ви съградя и няма да ви разоря,
ще ви насадя и няма да ви изкореня;
защото се разкаях за злото, което ви сторих.
11 h  Не бойте се от вавилонския цар,
от когото се страхувахте,
не бойте се от него, казва  Господ ;
защото Аз съм с вас, за да ви спася
и да ви избавя от ръката му.
12 i  Ще ви покажа милост,
така че той да ви пожали
и да ви върне в земята ви.
13 j  Но ако кажете:
Не искаме да живеем в тази земя,
и не послушате гласа на  Господа , вашия Бог,
14 и кажете: Не, а ще идем в Египетската земя,
където няма да видим война,
нито да чуем тръбен глас,
нито да огладнеем за хляб,
и там ще живеем –
15 k  тогава слушайте словото  Господне , вие, останали от Юда –
така казва  Господ на Силите, Израилевият Бог:
Ако решително насочите лицата си да влезете в Египет
и отидете да бъдете пришълци там,
16 l  тогава мечът, от който се боите,
ще ви стигне там, в Египетската земя,
и гладът, от който се страхувате,
ще ви преследва там, в Египет;
и там ще измрете.
17 m  Така ще стане и с всички мъже,
които биха насочили лицата си да отидат в Египет,
за да бъдат пришълци там;
те ще измрат от меч, глад и мор;
нито един от тях няма да остане или да избегне от злото,
което Аз ще докарам върху тях.
18 n  Защото така казва  Господ на Силите, Израилевият Бог:
Както гневът и яростта Ми се изляха
върху йерусалимските жители,
така яростта Ми ще се излее върху вас,
когато влезете в Египет;
и ще бъдете за проклинане и учудване,
за проклятие и укоряване;
и няма да видите вече това място.

19 o   Господ е говорил за вас, останали от Юда, като казва: Не отивайте в Египет; знайте добре, че днес ви заявявам това.

20 p  Защото вие постъпихте лукаво против своите души, когато ме пратихте при  Господа , вашия Бог, и казахте: Помоли се за нас на  Господа , нашия Бог, и ни извести всичко това, което  Господ , нашият Бог, ще каже, и ще го сторим.

21 Аз днес ви известих; но вие не послушахте гласа на  Господа , вашия Бог, в нищо, за което ме прати при вас.

22 q  И така, сега знайте добре, че ще измрете от меч, глад и мор на мястото, където желаете да отидете, за да бъдете пришълци там.
Copyright information for BulProtRev