Job 1

Авторът на книгата остава неизвестен. Като възможни автори освен Йов се споменават Моисей, Соломон, Исайя, Езекиил, Барух (ученик и секретар на Йеремия) и др. Патриархалните отношения, описани в книгата, свидетелстват, че това е човек, живял извън Палестина по времето на патриарсите (нищо не се знае за земята Уз). Според някои хипотези Йов е бил потомък на Нахор, брата на Авраам. Трудностите при превеждането и тълкуването на текста произлизат от това, че навярно първоначалният текст е бил написан на арабски или едомитски. Книгата Йов съдържа както проза, така и поезия. Тя заема достойно място в световната поетична литература от времето на древногръцките трагедии до най-ново време.

ВЪВЕДЕНИЕ

( 1:1—2:13 )

Благоденствието на праведния Йов

1 a  Имаше в земята Уз
1:1 Или: Авситис. Вж. Бит. 10:23; 22:20,21; 36:28.
един човек на име Йов. Този човек беше непорочен и правдив, боеше се от Бога и се отдалечаваше от злото.

2И му се родиха седем сина и три дъщери.

3А добитъкът му беше седем хиляди овце, три хиляди камили, петстотин чифта волове и петстотин ослици; имаше и голямо множество слуги; така че този човек беше най-знатният от всичките жители на изток.

4Синовете му отиваха и правеха угощения в къщата на всеки от тях на неговия ден; и пращаха да повикат трите си сестри, за да ядат и пият с тях.

5 c  И когато се изреждаха дните на угощаването, Йов пращаше за синовете си и ги освещаваше, като ставаше рано сутринта и принасяше всеизгаряния според броя на всички тях; защото Йов си казваше: Да не би синовете ми да са съгрешили и да са похулили Бога в сърцата си. Така правеше Йов постоянно.

Оклеветяване на Йов от Сатана. Изпитания и дълготърпение на невинния праведник

6 d  А един ден, като дойдоха Божиите синове да се представят пред  Господа , между тях дойде и Сатана.

7 e  И  Господ каза на Сатана: Откъде идваш? А Сатана Му отговори: От обикаляне земята и от ходене насам-натам по нея.

8 f  После  Господ запита Сатана: Обърнал ли си внимание на слугата Ми Йов, че няма подобен на него на земята, човек непорочен и правдив, който се бои от Бога и се отдалечава от злото?

9А Сатана отговори на  Господа : Дали без причина се бои Йов от Бога?

10 g  Не си ли обградил отвсякъде него и дома му, и всичко, което има? Благословил си делата на ръцете му и имотът му се е умножил на земята.

11 h  Но сега простри ръка и се допри до всичко, което има, и той ще Те похули в лицето.

12 Господ каза на Сатана: Ето, в твоята ръка е всичко, което има той; само на него да не сложиш ръка. Тогава Сатана излезе от присъствието на  Господа .

13 i  И един ден, когато синовете и дъщерите му ядяха и пиеха вино в къщата на най-стария си брат,

14дойде вестител при Йов и каза: Докато оряха воловете и ослиците пасяха при тях,

15савците нападнаха и ги откараха, още избиха слугите с острието на меча; и само аз се отървах да ти известя.

16Докато той още говореше, дойде и друг и каза: Огън от Бога падна от небето и изгори овцете и слугите, и ги погълна; и само аз се отървах да ти известя.

17Докато този още говореше, дойде и друг и каза: Халдейците образуваха три чети и се спуснаха върху камилите и ги откараха, още избиха слугите с острието на меча; и само аз се отървах да ти известя.

18 j  Докато този още говореше, дойде и друг и каза: Синовете ти и дъщерите ти, като ядяха и пиеха вино в къщата на най-стария си брат,

19дойде силен вятър от пустинята и удари четирите ъгъла на къщата, и тя падна върху децата ти и те умряха; и само аз се отървах да ти известя.

20 k  Тогава Йов стана, раздра дрехата си и обръсна главата си, и като падна на земята, се поклони.

21 l  И каза: Гол излязох от утробата на майка си; гол ще и да се върна там.  Господ даде,  Господ взе; да бъде благословено  Господнето име.

22 m  Във всичко това Йов не съгреши, нито се изрази безумно спрямо Бога.
Copyright information for BulProtRev