John 12

Помазването на Исус Христос във Витания

( Мат. 26:6-13 ; Марк 14:3-9 )

1 a  А шест дни преди Пасха Исус дойде във Витания, където беше Лазар, когото Той възкреси от мъртвите.

2 b  Там му приготвиха вечеря и Марта прислужваше; а Лазар беше един от тези, които седяха с Него на трапезата.

3 c  Тогава Мария, като взе една литра миро от чист и скъпоценен нард, помаза нозете на Исус и с косата си ги избърса, и къщата се изпълни с аромат от мирото.

4 Но един от учениците Му, Юда Искариотски, който щеше да Го предаде, каза:

5 Защо не се продаде това миро за триста динария, за да се раздадат на сиромасите?

6 d  А това каза, не защото го беше грижа за сиромасите, а защото беше крадец и като държеше касата
12:6 От гр. торбичката или кутийката.
, вземаше от това, което пускаха в нея.

7 Тогава Исус каза: Оставете я; понеже го е запазила за деня на погребението Ми.

8 f  Сиромасите винаги се намират между вас, но Аз не съм всякога между вас .

9 g  А голямо множество от юдеите узнаха, че е там; и дойдоха, не само заради Исус, но за да видят и Лазар, когото Той възкреси от мъртвите.

10 h  А главните свещеници се наговориха да убият и Лазар,

11 i  защото поради него много юдеи се отдръпнаха от тях и вярваха в Исус.

Тържественото влизане в Йерусалим

( Мат. 21:1-11 ; Марк 11:1-11 ; Лука 19:28-44 )

12 j  На следващия ден едно голямо множество, което беше дошло на празника, като чуха, че Исус пристига в Йерусалим,

13 k  взеха палмови клони и излязоха да Го посрещнат, като викаха: Осанна! Благословен, Който идва в Господнето име, Израилевият Цар!

14 l  А Исус, като намери едно осле, възседна го, според както е писано: 15 m  „Не бой се, дъще Сионова.
Ето, твоят Цар иде,
възседнал осле.“

16 n  Учениците Му отначало не разбраха това. А когато Исус се прослави, тогава си спомниха, че това беше писано за Него и че това направиха за Него.

17 А множеството, което беше с Него, когато повика Лазар от гроба и го възкреси от мъртвите, свидетелстваше за това чудо.

18 o  По същата причина Го посрещна и народът, защото чуха, че извършил това знамение.

19 p  Затова фарисеите си говореха помежду си: Вижте, че нищо не постигаме! Ето, светът отиде след Него.

Елините искат да видят Исус Христос

20 q  А между онези, които дойдоха на поклонение на празника, имаше и някои гърци.

21 r  Те отидоха при Филип, който беше от Витсаида Галилейска, и го помолиха с думите: Господине, искаме да видим Исус.

22 Филип отиде и каза на Андрей, а Андрей и Филип отидоха и казаха на Исус.

23 s  А Исус им отговори: Дойде часът да се прослави Човешкият Син.

24 t  Истина, истина ви казвам: Ако житното зърно не падне в земята и не умре, то си остава само̀; но ако умре, дава много плод.

25 u  Който обича живота
12:25 Букв. душата.
си, ще го изгуби; а който мрази живота
12:25 Букв. душата.
си на този свят, ще го запази за вечен живот.

26 x  Ако някой служи на Мене, нека Ме последва; и където съм Аз, там ще бъде и служителят Ми; който служи на Мене, него ще почете Моят Отец.

Исус Христос говори за Своята смърт

27 Сега душата Ми е развълнувана; и какво да кажа? Отче, избави Ме от този час. Но за това дойдох на този час.

28 y  Отче, прослави името Си! Тогава дойде глас от небето: Прославих Го и отново ще Го прославя.

29 Тогава множеството, което стоеше там, като чу гласа, каза: Гръм е. А други казаха: Ангел Му говори.

30 z  Исус отговори: Този глас не дойде заради Мен, а заради вас.

31 aa  Сега е съд на този свят. Сега князът на този свят ще бъде изхвърлен вън.

32 ab  И когато Аз бъда издигнат от земята, ще привлека всички при Себе Си.

33 ac  А като каза това, Той посочи от каква смърт щеше да умре.

34 ad  Тогава множеството Му отговори: Ние сме чули от закона, че Христос пребъдва до века. Защо тогава Ти казваш, че Човешкият Син трябва да бъде издигнат? Кой е Този Човешки Син?

35 ae  Тогава Исус им каза: Още малко Светлината е между вас. Ходете, докато имате Светлината, за да не ви настигне тъмнината. Който ходи в тъмнината, не знае къде отива.

36 af  Докато имате Светлината, вярвайте в Светлината, за да станете синове на Светлината. Това изговори Исус, отиде си и се скри от тях.

37 Но независимо че беше извършил толкова знамения пред тях, те пак не вярваха в Него;

38 ag  за да се изпълни изреченото от пророк Исая, който каза: „Господи, кой е повярвал в известеното от нас?
И мишцата Господня на кого се е открила?“

39 Те затова не можеха да вярват, защото Исая също е казал: 40 ah  „Ослепил е очите им и закоравил сърцата им,
да не би с очи да видят и със сърца да разберат,
за да се обърнат и да ги изцеля.“

41 ai  Това каза Исая, защото видя славата Му и говорѝ за Него.

42 aj  Но пак мнозина от първенците повярваха в Него; но заради фарисеите не Го изповядаха, за да не бъдат отлъчени от синагогата;

43 ak  защото обикнаха повече похвалата от човеците, отколкото похвалата от Бога.

44 al  А Исус издигна глас и каза: Който вярва в Мене, не в Мене вярва, но в Онзи, Който Ме е пратил.

45 am  И който гледа Мене, гледа Онзи, Който Ме е пратил.

46 an  Аз дойдох като Светлина в света, за да не остане в тъмнина никой, който вярва в Мен,

47 ao  и ако някой чуе думите Ми и не ги пази, Аз не го съдя; защото не дойдох да съдя света, но да спася света.

48 ap  Който Ме отхвърля и не приема думите Ми, има кой да го съди. Словото, което говорих, то ще го съди в последния ден.

49 aq  Защото Аз не говорих от Себе Си; но Отец, Който Ме изпрати, Той Ми даде заповед какво да кажа и какво да говоря.

50 И зная, че онова, което Той заповядва, е вечен живот. И така, това, което говоря, говоря го така, както Ми е казал Отец.
Copyright information for BulProtRev