John 20:1-23

Възкресението на Исус Христос

( Мат. 28:1-10 ; Марк 16:1-8 ; Лука 24:1-12 )

1 a В първия ден на седмицата Мария Магдалена дойде на гроба сутринта, докато още беше тъмно, и видя, че камъкът е отвален от гроба.

2 b Затова се завтече и дойде при Симон Петър и при другия ученик, когото Исус обичаше, и им каза: Отнесли са Господа от гроба и не знаем къде са Го положили.

3 И така, Петър и другият ученик излязоха и отидоха на гроба;

4 и двамата тичаха заедно, но другият ученик изпревари Петър и стигна пръв на гроба.

5 c И като надникна, видя плащениците положени, но не влезе вътре.

6 d След него дойде Симон Петър и влезе в гроба; видя плащениците положени

7 e и кърпата, която беше на главата Му, не сложена при плащениците, а свита на отделно място.

8 Тогава влезе другият ученик, който пръв стигна на гроба; и видя, и повярва.

9 f Защото още не бяха разбрали Писанието, че Той трябваше да възкръсне от мъртвите.

10 И така, учениците се върнаха пак у дома си.

Христос се явява на Мария Магдалена

( Мат. 28:9-10 ; Марк 16:9-11 )

11 g А Мария стоеше до гроба отвън и плачеше; и така, както плачеше, надникна в гроба

12 и видя двама ангели в бели дрехи, седнали там, където беше лежало тялото на Исус, единият откъм главата и другият откъм краката.

13 И те я попитаха: Жено, защо плачеш? Отговори им: Защото са отнесли моя Господ и не знам къде са Го положили.

14 h Като каза това, тя се обърна и видя Исус, че стои, но не позна, че беше Той.

15 Исус ѝ каза: Жено, защо плачеш? Кого търсиш? Тя, като мислеше, че е градинарят, Му отговори: Господине, ако ти си Го изнесъл, кажи ми къде си Го положил и аз ще Го взема.

16 Исус ѝ каза: Мария! Тя се обърна и Му каза на еврейски: Равуни! (Което значи „Учителю!“.)

17 i Исус ѝ каза: Не се допирай до Мене, защото още не съм се възнесъл при Отца; но иди при братята Ми и им кажи: Възнасям се при Моя Отец и вашия Отец, при Моя Бог и вашия Бог.

18 j Мария Магдалена дойде и извести на учениците, че е видяла Господа и че Той ѝ казал това.

Исус Христос се явява на апостолите в Йерусалим

( Мат. 28:16-20 ; Марк 16:14-18 ; Лука 24:36-49 )

19 k А вечерта на същия ден, първия на седмицата, когато вратата на стаята, където бяха събрани учениците, беше заключена поради страх от юдеите, Исус дойде, застана на средата и им каза: Мир вам!

20 l И като изрече това, им показа ръцете и ребрата Си. И учениците се зарадваха, като видяха Господа.

21 m И Исус пак им каза: Мир вам! Както Отец изпрати Мене, така и Аз изпращам вас.

22 И като изрече това, духна върху тях и им каза: Приемете Святия Дух.

23 n На които простите греховете, простени са им; на които задържите, задържани са.
Copyright information for BulProtRev