aq Лев. 26 ; Вт. 28

Judges 1

Окончателно завладяване на Ханаан след Исус Навин

1 a След смъртта на Исус израилтяните се допитаха до Господа : Кое племе първо ще влезе в бой против ханаанците?

2 b Господ каза: Юда ще влезе в бой, ето, предадох земята в ръката му.

3 c Тогава Юда каза на брат си Симеон: Ела с мене в моята територия, за да воюваме против ханаанците, и аз ще отида с тебе в твоите предели. И Симеон отиде с него.

4 d И така, Юда отиде на бой; Господ предаде ханаанците и ферезейците в ръката им и те поразиха десет хиляди мъже от тях във Везек.

5И намериха Адонивезек във Везек, воюваха против него и поразиха ханаанците и ферезейците.

6А Адонивезек побегна, но те го подгониха и го хванаха, и отсякоха палците на ръцете и краката му.

7 e Адонивезек каза: Седемдесет царе с отсечени палци на ръцете и краката си са събирали трохи под трапезата ми; Бог ме наказа със същото, което аз съм правил. И го доведоха в Йерусалим, където и умря.

8 f Юдовите синове воюваха против Йерусалим и като го завладяха, поразиха го с острието на меча и опожариха града.

9 g След това Юдовите синове слязоха, за да воюват против ханаанците, които живееха в хълмистата страна, в земята Негев и в Шефела.

10 h Юда отиде на бой и против ханаанците, които живееха в Хеврон (а предишното име на Хеврон беше Кириат-арва), и убиха Сесай, Ахиман и Талмай;

11 i и оттам нападнаха жителите на Девир (а предишното име на Девир беше Кириат-сефер).

12 j Халев каза: Който порази Кириат-сефер и го превземе, на него ще дам дъщеря си Ахса за жена.

13 k Превзе го Готониил, син на Кенез, по-малкия брат на Халев; и той му даде дъщеря си Ахса за жена.

14 l И когато щеше да отиде при него, Готониил я накара да поиска от баща си земя. И така, като слезе от осела, Халев ѝ каза: Какво ти е?

15 m А тя му отговори: Благослови ме; понеже си ми дал земя в Негев, дай ми и водни извори. И Халев ѝ даде горните и долните извори.

16 n И потомците на кенееца, Моисеевия тъст, отидоха от Града на палмите, заедно с Юдовите синове, в Юдейската пустиня, която е на юг от Арад, и се заселиха сред местните жители.

17 o Тогава Юда отиде с брат си Симеон и поразиха ханаанците, които живееха в Сефат; и обрекоха града на изтребление; и градът бе наречен Орма.

18 p Юда завладя и Газа с околностите му, Аскалон с околностите му и Акарон с околностите му.

19 q Господ беше с Юда; и той изгони жителите на хълмистата страна, обаче не изгони жителите и на долината, защото имаха железни колесници.

20 r И дадоха Хеврон на Халев, както Моисей беше казал; и той изгони оттам тримата Енакими.

21 s А Вениаминовите синове не изгониха йевусейците, които населяваха Йерусалим, а йевусейците живееха в Йерусалим заедно с Вениаминовите синове, както живеят и до днес.

22 t Също и Йосифовите потомци, и те отидоха против Ветил; и Господ беше с тях.

23 u Йосифовите потомци пратиха съгледвачи да съгледат Ветил (а предишното име на града беше Луз).

24 v И съгледвачите видяха един човек, който излизаше от града, и му казаха: Покажи ни входа на града и ще те помилваме.

25Той им показа входа на града и те поразиха града с острието на меча, а човека оставиха да излезе с цялото си семейство.

26И човекът отиде в Хетската земя, където и основа град и го нарече Луз, както е името му и до днес.

27 w Манасия не изгони жителите на Ветсан и на селата му, нито на Таанах и на селата му, нито жителите на Дор и на селата му, нито жителите на Ивлеам и на селата му, нито жителите на Магедон и на селата му; но ханаанците настояваха да живеят в онази земя.

28А Израил, когато се укрепи, наложи на ханаанците данък, без напълно да ги изгони.

29 x Нито Ефрем изгони ханаанците, които живееха в Гезер; а ханаанците живееха в Гезер между тях.

30 y Завулон също не изгони жителите на Китрон, нито жителите на Наалол; а ханаанците живееха между тях и бяха обложени с данък.

31 z Асир не изгони жителите на Акхо, нито жителите на Сидон, нито на Ахлав, нито на Ахзив, нито на Хелва, нито на Афек, нито на Роов;

32 aa а Асировите синове живееха сред ханаанците, местните жители, защото не ги изгониха.

33 ab Нефталим не изгони жителите на Ветсемес, нито жителите на Ветенат, а живееше сред ханаанците, местните жители; обаче жителите на Ветсемес и Ветенат му плащаха данък.

34И аморейците принудиха Дановите синове да се оттеглят в хълмистата страна и не им позволяваха да слизат в долината;

35 ac но аморейците настояваха да живеят в гората Ерес, в Еалон и в Саалвим. Но независимо от това Йосифовите потомци надделяха, така че онези бяха обложени с данък.

36 ad А територията на аморейците беше от възвишението Акравим, от скалата и нагоре.

Judges 2

1 ae Ангел Господен дойде от Галгал в Бохим и каза: Изведох ви от Египет и ви доведох в земята, за която се бях клел на бащите ви: Няма да наруша завета Си с вас довека.

2 af Не сключвайте договор с жителите на тази земя, а съсипете жертвениците им! Вие обаче не послушахте гласа Ми. Защо постъпихте така?

3 ag Затова и Аз казах: Няма да ги изгоня пред вас; но те ще ви бодат в ребрата и боговете им ще ви бъдат примка.

4 И когато ангелът Господен изговори тези думи на всички израилтяни, народът плака силно.

5 Затова нарекоха онова място Бохим
2:5 Т.е. плачещи.
; и там принесоха жертва на Господа .

Смърт и погребение на Исус Навин

6 ai Когато Исус разпусна народа, всички израилтяни се прибраха в земята на наследството си, за да я притежават.

7 aj И народът служеше на Господа през всички дни на Исус и през всички дни на старейшините, които надживяха Исус, които видяха всички велики дела, които Господ беше извършил в Израил.

8 ak И Господният слуга Исус, Навиновият син, умря на възраст сто и десет години.

9 al Погребаха го в земята на наследството му, в Тамнат-арес, в хълмистата земя на Ефрем, на север от хълма Гаас.

10 am И цялото това поколение се прибра при бащите си, а след тях дойде друго поколение, което не познаваше Господа , нито делата, които беше извършил за Израил.

Призоваване и мисия на съдиите

11 И израилтяните извършиха зло пред Господа , като се покланяха на ваалимите.

12 an Те изоставиха Господа , Бога на бащите си, Който ги беше извел от Египетската земя, и се покланяха на други богове – боговете на племената, които бяха около тях. Като им се покланяха, те разгневиха Господа .

13 ao Те изоставиха Господа и служеха на Ваал и на астартите.

14 ap Гневът на Господа пламна против Израил и Той позволи на грабители да ги ограбват; и ги предаде на околните им неприятели, така че не можаха вече да устоят на враговете си.

15 aq Където и да излизаха, Господнята ръка беше против тях в злините, както Господ беше говорил и им се беше клел. Те изпаднаха в голямо утеснение.

16 ar Тогава Господ издигаше съдии, които ги избавяха от грабителите им.

17 as Но те и съдиите си не слушаха, а блудстваха след други богове и им се кланяха; скоро се отклониха от пътя, в който ходеха бащите им, които слушаха Господните заповеди; те обаче не направиха така.

18 at И когато Господ издигаше съдии над тях, Той беше със съдията и ги избавяше от враговете им през всичките дни на съдията; защото Господ се смиляваше заради оплакванията им от онези, които ги потискаха и притесняваха.

19 au А след смъртта на съдията те се връщаха и се развращаваха по-зле от бащите си, като се покланяха на други богове, за да им служат и да им се кланят. Те не се отказваха от делата си и упорито следваха пътя си.

20 av Затова гневът на Господа пламна против Израил и Той каза: Понеже този народ престъпи завета Ми, който съм заповядал на бащите им, и не послушаха гласа Ми,

21 aw то и Аз няма да изгоня вече пред тях нито един от народите, които Исус остави, когато умря,

22 ax за да изпитам чрез тях Израил дали ще пазят Господния път и ще ходят в него, както го пазиха бащите им, или не.

23 И така, Господ остави тези народи, не ги изгони веднага и не ги предаде на Исус.

Judges 3:1-6

1 ay А ето народите, които Господ остави, за да изпита чрез тях Израил, всички тези, които не бяха влизали във всичките ханаански битки.

2 Остави ги само за да знаят и да се научат на бой поне тези от поколенията на израилтяните, които от по-рано не са знаели. Остави:

3 az петимата началници на филистимците и всички ханаанци, сидонци и евейци, които живеят в Ливанската планина, от планината Ваал-ермон до прохода на Емат.

4 ba Те служеха, за да бъде изпитан Израил чрез тях и да се разбере ще слушат ли заповедите, които Господ беше заповядал на бащите им чрез Моисей.

5 bb Също така израилтяните се заселиха между ханаанците, хетите, аморейците, ферезейците, евейците и йевусейците;

6 bc и вземаха дъщерите им за жени, даваха дъщерите си на синовете им и служеха на боговете им.

УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДИИТЕ В ИЗРАИЛ

( 3:7—16:31 )
Copyright information for BulProtRev