Luke 2

Рождението на Исус Христос

( Мат. 1:18-25 )

1 А в онези дни излезе заповед от Цезаря Август да се извърши преброяване по цялата земя.

2 a Това беше първото преброяване, откакто Квириний управляваше Сирия.

3 И всички отиваха да се записват, всеки в своя град.

4 b И така, отиде и Йосиф от Галилея, от град Назарет, в Юдея, в Давидовия град, който се нарича Витлеем (понеже той беше от дома и рода на Давид),

5 за да се запише с Мария, която беше сгодена за него и беше непразна.

6 И когато бяха там, дойде време да роди.

7 c И роди първородния си Син, пови Го и Го положи в ясли, защото нямаше място за тях в гостилницата.

8 А на същото място имаше овчари, които живееха в полето и стояха на нощна стража около стадото си.

9 d И ангел от Господа застана пред тях и Господнята слава ги осия; и те се изплашиха много.

10 e Но ангелът им каза: Не бойте се, защото, ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци.

11 f Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос
2:11 От гр. Помазаник или евр. Месия.
Господ.

12 И това ще ви бъде знакът – ще намерите Младенец, повит и лежащ в ясли.

13 h И внезапно заедно с ангела се яви множество небесно войнство, което хвалеше Бога с думите: 14 i Слава на Бога във висините.
И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение.

15 Щом ангелите си отидоха от тях на небето, овчарите си казаха един на друг: Нека отидем тогава във Витлеем, за да видим това, което е станало, както Господ ни изяви.

16 И дойдоха бързо и намериха Мария и Йосиф, и Младенеца, Който лежеше в яслите.

17 И като видяха, разказаха онова, което им беше известено за това Детенце.

18 И всички, които чуха, се учудиха на това, което овчарите им казаха.

19 j А Мария пазеше всички тези думи и размишляваше за тях в сърцето си.

20 И овчарите се върнаха, като славеха и хвалеха Бога за всичко, което бяха чули и видели, според както им беше казано.

21 k След като се навършиха осем дни и трябваше да обрежат Детенцето, дадоха Му името Исус, както беше наречено от ангела, преди да е било заченато в утробата.

Представянето на Исус Христос в храма

22 l Като се навършиха и дните за очистването им според Моисеевия закон, занесоха Го в Йерусалим, за да Го представят пред Господа

23 m (както е писано в Господния закон, че „всяко първородно дете от мъжки пол ще бъде посветено на Господа“ )

24 n и да принесат жертва „две гургулици и две гълъбчета“, според казаното в Господния закон.

25 o И, ето, имаше в Йерусалим един човек на име Симеон; и този човек беше праведен и благочестив и чакаше утехата на Израил; и Святият Дух беше на него.

26 p На него беше открито от Святия Дух, че няма да види смърт, докато не види Господния Помазаник
2:26 Или: Христос.
.

27 r И по внушението на Духа той дойде в храма; и когато родителите внесоха Детенцето Исус, за да направят за Него по разпоредбата на закона,

28 той Го взе на ръцете си и благослови Бога: 29 s Сега отпускаш, Владико, слугата Си в мир, според Своята дума.
30 t Защото очите ми видяха спасението,
31 което си приготвил пред лицето на всички народи,
32 u светлина, която да просвещава народите,
и слава на Твоя народ Израил.

33 А баща Му и майка Му се чудеха на това, което се говореше за Него.

34 v И Симеон ги благослови и каза на майка Му Мария: Ето, това Детенце е поставено за падане и ставане на мнозина в Израил и за белег, против който ще се говори.

35 w Да! И на самата тебе меч ще прониже душата ти, за да се открият помислите на много сърца.

36 Имаше и една пророчица Анна, дъщеря на Фануил, от Асировото племе (тя беше в много напреднала възраст, като беше живяла с мъжа си седем години след девството си

37 x и сега вдовица на около осемдесет и четири години) , не се отделяше от храма, служейки на Бога с пост и молитва денем и нощем.

38 y И тя, като се приближи в същия час, благодареше на Бога и говореше за Него на всички, които очакваха освобождението
2:38 От гр. изкуплението.
на Йерусалим.

39 И като свършиха всичко, което беше според Господния закон, върнаха се в Галилея, в града си Назарет.

40 aa А Детенцето растеше, крепнеше и се изпълваше с мъдрост; и Божията благодат беше на Него.

Дванайсетгодишният Исус в храма

41 ab И родителите Му ходеха всяка година в Йерусалим за празника на Пасхата.

42 И когато Той беше на дванадесет години, като отидоха според обичая на празника

43 и като изкараха дните и се връщаха, Момчето Исус остана в Йерусалим, без да знаят родителите Му.

44 А те, понеже мислеха, че Той е с дружината от поклонници, изминаха един ден път, като Го търсиха между роднините и познатите си.

45 И като не Го намериха, върнаха се в Йерусалим и Го търсеха.

46 И след три дни Го намериха в храма, седнал между законоучителите, че ги слушаше и им задаваше въпроси.

47 ac А всички, които Го слушаха, се учудваха на разума Му и на отговорите Му.

48 И като Го видяха, смаяха се; и майка Му Му каза: Синко, защо постъпи така с нас? Ето, баща Ти и аз наскърбени Те търсихме.

49 ad А Той им каза: Защо Ме търсите? Не знаете ли, че трябва да бъда на разположение на Своя Отец?

50 ae А те не разбраха думите, които им каза.

51 af И Той слезе с тях и дойде в Назарет, и им се покоряваше. А майка Му пазеше всички тези неща в сърцето си.

52 ag А Исус напредваше в мъдрост, в ръст и в благоволение пред Бога и човеците.
Copyright information for BulProtRev