Luke 24:1-49

Възкресението на Исус Христос

( Мат. 28:1-10 ; Марк 16:1-8 ; Йоан 20:1-10 )

1 a А в първия ден на седмицата, сутринта рано, жените дойдоха на гроба, като носеха аромати, които бяха приготвили.

2 b И намериха камъка отвален от гроба.

3 c И като влязоха, не намериха тялото на Господ Исус.

4 d А докато бяха в недоумение за това, ето, пред тях застанаха двама мъже с ослепително облекло.

5 И обзети от страх, те наведоха лица към земята; а мъжете им казаха: Защо търсите Живия между мъртвите?

6 e Няма Го тук, но възкръсна. Спомнете си какво ви говореше, когато беше още в Галилея,

7 f като казваше, че Човешкият Син трябва да бъде предаден на грешни човеци, да бъде разпънат и на третия ден да възкръсне.

8 g И си спомниха думите Му.

9 h И като се върнаха от гроба, известиха всичко това на единадесетте и на всички други.

10 i А това бяха Мария Магдалена, Йоанна и Мария, майката на Яков, и другите жени с тях, които казаха тези неща на апостолите.

11 j А тези думи им се видяха като празни приказки и не им повярваха.

12 k А Петър стана и изтича на гроба, и като надникна, видя саваните, положени отделно; и отиде у дома си, като се чудеше за станалото.

Исус Христос се явява на двама ученици по пътя за Емаус

( Марк 16:12-13 )

13 l И, ето, в същия ден двама от тях отиваха в едно село на име Емаус, отдалечено на шестдесет стадия
24:13 Ок. 11 км.
от Йерусалим.

14 И те разговаряха помежду си за всичко онова, което беше станало.

15 n И докато разговаряха и разискваха, сам Исус се приближи и вървеше с тях;

16 o но силата на очите им бе отслабена, за да не Го познаят.

17 Той им каза: Какви са тези думи, които разменяте помежду си по пътя? И те се спряха натъжени.

18 p И един от тях, на име Клеопа, Му отговори: Нима само Ти ли си пришълец в Йерусалим и не си узнал това, което стана там тези дни?

19 q И ги попита: Кое? А те му отговориха: Станалото с Исус Назарянина, Който беше пророк, силен в дело и слово пред Бога и пред целия народ;

20 r и как нашите главни свещеници и началници Го предадоха да бъде осъден на смърт и Го разпънаха.

21 s А ние се надявахме, че Той е Онзи, Който ще избави Израил. И освен всичко това вече е трети ден, откакто стана това.

22 t При това и някои от жените измежду нас ни смаяха, като отишли рано сутринта на гроба

23 и не намерили тялото Му, дойдоха и казаха, че видели и видение на ангели, които казали, че Той бил жив.

24 u И някои от онези, които бяха с нас, отидоха на гроба и намериха всичко така, както казаха жените; а Него не видели.

25 v И Той им каза: О, неразумни и мудни по сърце, да вярвате във всичко, което са говорили пророците!

26 w Не трябваше ли Христос да пострада така и да влезе в Своята слава?

27 x И като почна от Моисей и от всички пророци, им тълкуваше писаното за Него във всичките Писания.

28 y И приближиха селото, в което отиваха; а Той се държеше, като че отива по-надалеч.

29 z Но те Го задържаха и казаха: Остани с нас, защото е привечер и денят вече е превалил. И Той влезе да остане с тях.

30 aa И когато седна с тях на трапезата, взе хляба и благослови, разчупи и им го подаде.

31 Тогава очите им се отвориха и те Го познаха; а Той стана невидим за тях.

32 И разискваха помежду си: Не гореше ли в нас сърцето ни, когато ни говореше по пътя и когато ни тълкуваше Писанията?

33 И в същия час станаха и се върнаха в Йерусалим, където намериха събрани единадесетте и тези, които бяха с тях,

34 ab които казаха: Господ наистина възкръснал и се явил на Симон.

35 Те пък разказаха за станалото по пътя и как Го познаха, когато разчупваше хляба.

Исус Христос се явява на апостолите в Йерусалим

( Мат. 28:16-20 ; Марк 16:14-18 ; Д.А. 1:6-8 )

36 ac И когато говореха за това, сам Исус застана между тях и им каза: Мир вам!

37 ad А те се стреснаха и се уплашиха, като мислеха, че виждат дух.

38 И Той им каза: Защо се смущавате и защо се пораждат такива мисли в сърцата ви?

39 ae Погледнете ръцете Ми и нозете Ми – Аз съм същият; пипнете Ме и вижте, защото дух няма плът и кости, както виждате, че Аз имам.

40 И като каза това, им показа ръцете и нозете Си.

41 af Но понеже те от радост още не вярваха и се чудеха, Той каза: Имате ли тук нещо за ядене?

42 И Му дадоха парче печена риба и меден сок.

43 ag И взе и яде пред тях.

44 ah Исус им каза: Тези са думите, които ви говорих, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, което е писано за Мене в Моисеевия закон, в пророците и в псалмите.

45 ai Тогава им отвори ума, за да разберат Писанията.

46 aj И им каза: Така е писано, че Христос трябва да пострада и да възкръсне от мъртвите на третия ден,

47 и че трябва да се проповядва в Негово име покаяние и прощение на греховете между всички народи, като се започне от Йерусалим.

48 Вие сте свидетели за това.

49 ak И, ето, Аз изпращам върху вас обещанието на Моя Отец; а вие стойте в града Йерусалим, докато се облечете със сила отгоре.
Copyright information for BulProtRev