Matthew 16

Исус упреква фарисеите

( Марк 8:10-12 ; Лука 12:54-56 )

1 a Тогава фарисеите и садукеите дойдоха при Исус и за да Го изпитат, поискаха Му да им покаже знамение от небето.

2 А Той им отговори: Когато се свечери, казвате: Времето ще бъде хубаво, защото небето се червенее;

3 а сутрин: Днес времето ще бъде лошо, защото небето се червенее намръщено. Вие знаете да разтълкувате изгледа
16:3 От гр. лицето.
на небето, а знаменията на времената не можете!

4 c Зъл и прелюбодеен род иска знамение, но друго знамение няма да му се даде освен знамението на (пророк) Йона. И ги остави и си отиде.

5 d А учениците, като минаха на отвъдната страна, забравиха да вземат хляб.

6 e И Исус им каза: Внимавайте и се пазете от кваса на фарисеите и садукеите.

7 И те разискваха помежду си, като казваха: Това е, защото не сме взели хляб.

8 А Исус, като разбра това, каза: Маловерци, защо разисквате помежду си, понеже нямате хляб?

9 f Още ли не разбирате, нито помните петте хляба на петте хиляди души и колко коша събрахте;

10 g нито седемте хляба на четирите хиляди души и колко кошници събрахте?

11 Как не разбирате, че не заради хляба ви казах да се пазите от кваса на фарисеите и садукеите?

12 Тогава те разбраха, че не им заръча да се пазят от хлебен квас, а от учението на фарисеите и садукеите.

Петър изповядва вярата в Исус Христос

( Марк 8:27-30 ; Лука 9:18-21 )

13 h А Исус, като дойде в околностите на Цезарея Филипова, попита учениците Си: Според както казват хората, Кой е Човешкият Син?

14 i А те отвърнаха: Едни казват, че е Йоан Кръстител; други пък – Илия; а други – Йеремия или един от пророците.

15 Попита ги: А вие какво казвате: Кой съм Аз?

16 j Симон Петър отговори: Ти си Христос
16:16 Т.е. Месия, Помазаник.
, Син на живия Бог.

17 l Исус му каза: Блажен си, Симоне, сине Йонов, защото плът и кръв не са ти открили това, но Моят Отец, Който е на небесата.

18 m Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър
16:18 От арам. скала.
и на тази скала ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да я надвият.

19 o Ще ти дам ключовете на небесното царство; и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата.

20 p Тогава заръча на учениците на никого да не казват, че Той е Христос.

Христос предсказва Своята смърт и възкресение

( Марк 8:31-33 ; Лука 9:22-27 )

21 q Оттогава Исус започна да открива на учениците Си, че трябва да отиде в Йерусалим, много да пострада от старейшините, главните свещеници и книжниците, да бъде убит и на третия ден да бъде възкресен.

22 Тогава Петър Го дръпна настрана и започна да Го мъмри, като казваше: Бог да Ти се смили, Господи; това никак няма да стане с Теб.

23 r А Той се обърна и каза на Петър: Махни се от Мене, Сатана; ти си Ми съблазън; защото не мислиш за Божиите неща, а за човешките.

24 s Тогава Исус каза на учениците Си: Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си и нека Ме последва.

25 t Защото, който иска да спаси живота
16:25 От гр. душата.
си, ще го загуби; а който загуби живота
16:25 От гр. душата.
си заради Мене, ще го спечели.

26 w Понеже каква полза ще има човек, ако спечели целия свят, а живота си изгуби, или какво ще даде човек в замяна на живота си?

27 x Защото Човешкият Син ще дойде в славата на Своя Отец със Своите ангели; и тогава ще въздаде на всеки според делата му.

28 y Истина ви казвам: Има някои от стоящите тук, които никак няма да вкусят смърт, докато не видят Човешкия Син, идващ в царството Си.
Copyright information for BulProtRev