Matthew 9:9-13

Призоваване на Матей

( Марк 2:13-17 ; Лука 5:27-32 )

9 a И като минаваше оттам, Исус видя един човек на име Матей, който седеше в бирничеството, и му каза: Върви след Мен! И той стана и Го последва.

10 b И когато беше седнал на трапезата в къщата, ето, мнозина бирници и грешници дойдоха и насядаха с Исус и учениците Му.

11 c И фарисеите, като видяха това, казаха на учениците Му: Защо вашият Учител яде с бирниците и грешниците?

12 А Той, като чу това, каза: Здравите нямат нужда от лекар, а болните.

13 d Но идете и се научете какво значи писаното : „Милост искам, а не жертви“, защото не съм дошъл да призова праведните, а грешните към покаяние.
Copyright information for BulProtRev