Numbers 31

Победа над мадиамците

1 След това  Господ говорѝ на Моисей:

2 a  Въздай на мадиамците за израилтяните и след това ще се прибереш при народа си.

3 И така, Моисей говорѝ на народа: Нека се въоръжат от вас мъже за бой и нека отидат против Мадиам, за да извършат въздаяние върху Мадиам за  Господа .

4 По хиляда души от всяко племе от всички Израилеви племена да изпратите на войната.

5 И така, от Израилевите хиляди бяха преброени по хиляда души от всяко племе, дванадесет хиляди души, въоръжени за бой.

6 b  Моисей ги изпрати на войната, по хиляда души от всяко племе, тях и Финеес, син на свещеника Елеазар, със святите вещи и с тръбите за тревога в ръцете му.

7 c  Те воюваха против Мадиам, както  Господ заповяда на Моисей, и убиха всяко мъжко.

8 d  И между убитите убиха и мадиамските царе: Евий, Рекем, Сур, Ур и Рева, петима мадиамски царе; убиха с меч и Валаам, Веоровия син.

9 А израилтяните плениха жените на мадиамците, децата им, всичкия им добитък и всичките им стада; и разграбиха целия им имот.

10 А всичките им градове, в местата, населени от тях, и всичките им станове изгориха с огън.

11 e  Те взеха всичко заграбено и цялата плячка – и човек, и животно.

12 И докараха пленниците, плячката и заграбеното на Моисей, на свещеника Елеазар и на обществото израилтяни в стана, на моавските полета при Йордан, срещу Йерихон.

13 Тогава Моисей, свещеникът Елеазар и всички първенци на обществото излязоха да ги посрещнат вън от стана.

14 Но Моисей се разгневи на военачалниците, на хилядниците и на стотниците, които се връщаха от военния поход;

15 f  Моисей им каза: Оставихте ли живи всички жени?

16 g  Ето, те, по съвета на Валаам, накараха израилтяните да беззаконстват против  Господа в делото на Фегор, така че язвата се яви сред  Господнето общество.

17 h  Затова сега убийте всички мъжки от децата и убийте всяка жена, която е познала мъж, като е лежала с него.

18 А всички момичета, които не са познали мъж, които не са лежали с такъв, оставете живи за себе си.

19 i  И вие останете вън от стана седем дни; вие и пленниците ви, всеки от вас, който е убил човек и който се е допрял до убит, очистете се на третия ден и на седмия ден;

20 очистете и всички дрехи, всички кожени вещи и всичко, което е направено от козина, и всички дървени съдове.

21 Също и свещеникът Елеазар каза на войниците, които бяха ходили на война: Това е наредбата, която  Господ заповяда на Моисей като закон.

22 Само че златото, среброто, медта, желязото, оловото и калая,

23 j  всичко, което може да устои на огън, прекарайте през огън и ще бъде чисто; обаче, трябва да се очисти и с очистителната вода; и всичко, което не може да устои на огън, прекарайте през вода.

24 k  Тогава на седмия ден да изперете дрехите си и ще бъдете чисти; и след това да влезете в стана.

25 И  Господ говорѝ на Моисей:

26 Ти и свещеникът Елеазар, и началниците на бащините домове от обществото пребройте плячката и пленниците – и човек, и животно,

27 l  и раздели плячката на две – между войниците, които ходиха на война, и цялото общество.

28 m  От дела на войниците, които ходиха на бой, отдели като данък за  Господа по една душа от петстотин – от хора, от говеда, от осли и от овце;

29 от тяхната половина да вземеш това и да го дадеш на свещеника Елеазар като принос за издигане на  Господа .

30 n  А от половината, която се дава на израилтяните, да вземеш по един дял от петдесет – от хора, от говеда, от осли и от овце – от всеки добитък, – и да ги дадеш на левитите, които пазят заръчаното за  Господнята скиния.

31 И така, Моисей и свещеникът Елеазар направиха, както  Господ заповяда на Моисей.

32 А плячката, т. е. това, което остана в плен, което войниците плениха, беше: овце – шестстотин седемдесет и пет хиляди;

33 говеда – седемдесет и две хиляди;

34 осли – шестдесет и една хиляди,

35 и хора – жени, които не бяха познали мъж чрез лягане с такъв, – всичко тридесет и две хиляди души.

36 Половината, делът на онези, които бяха ходили на бой, беше на брой: овце – триста тридесет и седем хиляди и петстотин:

37 а данъкът за  Господа от овцете беше шестстотин седемдесет и пет;

38 говедата бяха тридесет и шест хиляди, от които данъкът за  Господа беше седемдесет и две;

39 ослите бяха тридесет хиляди и петстотин, от които данъкът за  Господа беше шестдесет и един;

40 и хората бяха шестнадесет хиляди, от които данъкът за  Господа беше тридесет и двама души.

41 o  И Моисей даде данъка, като принос за издигане на  Господа , на свещеника Елеазар, както  Господ заповяда на Моисей.

42 А половината, която бе дадена на израилтяните, която Моисей отдели от войниците,

43 т. е. половината за обществото, беше: овце – триста тридесет и седем хиляди и петстотин;

44 говеда – тридесет и шест хиляди;

45 осли – тридесет хиляди и петстотин;

46 и хора – шестнадесет хиляди.

47 p  От тази половина за израилтяните Моисей взе по един дял от петдесет, от хора и от животни, и ги даде на левитите, които пазеха заръчаното за  Господнята скиния, както  Господ заповяда на Моисей.

48 Тогава към Моисей се приближиха началниците, които бяха над хилядите на войската, хилядниците и стотниците,

49 и казаха на Моисей: Слугите ти преброиха войниците, които са под ръката ни; и не липсва нито един от нас.

50 q  Затова принасяме дар на  Господа , всеки каквото е намерил – златни неща, верижки, гривни, пръстени, обеци и мъниста, за да се извърши умилостивение за душите ни пред  Господа .

51 Моисей и свещеникът Елеазар взеха златото от тях, всичко в изработени украшения.

52 И цялото злато от приноса за издигане, който хилядниците и стотниците принесоха на  Господа , беше шестнадесет хиляди седемстотин и петдесет сикъла.

53 r  ( Защото войниците бяха грабили, всеки за себе си.)

54 s  И Моисей и свещеникът Елеазар, като взеха златото от хилядниците и стотниците, го донесоха в шатъра за срещане, за спомен на израилтяните пред  Господа .
Copyright information for BulProtRev