1 Chronicles 22

Dyma Dafydd yn dweud, “Dyma'r safle lle bydd teml yr  Arglwydd Dduw, a'r allor i losgi aberthau dros Israel.”

Paratoadau i adeiladu'r Deml

Yna dyma Dafydd yn rhoi gorchymyn i gasglu'r mewnfudwyr oedd yn byw yng ngwlad Israel at ei gilydd. Dyma fe'n penodi seiri maen i baratoi cerrig ar gyfer adeiladu teml Dduw. A dyma fe'n yn casglu lot fawr o haearn i wneud hoelion a colfachau ar gyfer y drysau, a cymaint o efydd, doedd dim posib ei bwyso. Doedd dim posib cyfri'r holl goed cedrwydd ychwaith (roedd pobl Sidon a Tyrus wedi dod â llawer iawn ohonyn nhw iddo.)

A dyma Dafydd yn esbonio, “Mae Solomon, fy mab, yn ifanc ac yn ddibrofiad. Mae'n rhaid i'r deml fydd yn cael ei hadeiladu i'r  Arglwydd fod mor wych, bydd yn enwog ac yn cael ei hedmygu drwy'r byd i gyd. Dyna pam dw i'n paratoi ar ei chyfer.” Felly roedd Dafydd wedi gwneud paratoadau mawr cyn iddo farw.

Yna dyma Dafydd yn galw ei fab, Solomon, a rhoi gorchymyn iddo adeiladu teml i'r  Arglwydd, Duw Israel. Dwedodd wrtho, “Fy mab, roeddwn i wir eisiau adeiladu teml i anrhydeddu'r  Arglwydd fy Nuw. Ond dyma'r  Arglwydd yn dweud wrtho i, ‘Rwyt ti wedi lladd gormod o bobl ac wedi ymladd llawer o frwydrau. Felly gei di ddim adeiladu teml i mi, o achos yr holl waed sydd wedi ei dywallt. Ond gwranda, byddi'n cael mab, a bydd e'n ddyn heddychlon. Bydda i'n gwneud i'r holl elynion o'i gwmpas roi llonydd iddo. Ei enw fydd Solomon, a bydd Israel yn cael heddwch a thawelwch yn y cyfnod pan fydd e'n frenin. 10 Bydd e'n adeiladu'r deml i mi. Bydd e'n fab i mi a bydda i'n dad iddo fe. Bydda i'n gwneud i'w linach deyrnasu ar Israel am byth.’

11 “Nawr, fy mab, boed i'r  Arglwydd fod gyda ti! Boed i ti lwyddo, ac adeiladu teml i'r  Arglwydd dy Dduw, fel dwedodd e. 12 A boed i'r  Arglwydd roi doethineb a dealltwriaeth i ti, pan fyddi di'n gyfrifol am Israel, i ti fod yn ufudd i gyfraith yr  Arglwydd dy Dduw. 13 Byddi'n siŵr o lwyddo os byddi'n cadw'n ofalus y rheolau a'r canllawiau roddodd yr  Arglwydd i Moses ar gyfer pobl Israel. Bydd yn gryf ac yn ddewr; paid bod ag ofn a panicio. 14 Edrych, er mod i'n siomedig, dw i wedi casglu beth sydd ei angen i adeiladu teml yr  Arglwydd: bron 4,000 o dunelli o aur, 40,000 o dunelli o arian, a cymaint o efydd a haearn does dim posib ei bwyso! Coed a cherrig hefyd. A byddi di'n casglu mwy eto. 15 Mae gen ti lawer iawn o weithwyr hefyd, rhai i dorri cerrig, eraill yn seiri maen a seiri coed, a crefftwyr o bob math, 16 i weithio gydag aur, arian, efydd a haearn. Felly bwrw iddi! A boed i'r  Arglwydd fod gyda ti!”

17 Yna dyma Dafydd yn rhoi gorchymyn i swyddogion Israel i helpu ei fab Solomon. 18 “Mae'r  Arglwydd, eich Duw, gyda chi! Mae wedi rhoi heddwch i'r wlad. Mae wedi rhoi'r gwledydd o'n cwmpas i mi, ac maen nhw i gyd bellach dan awdurdod yr  Arglwydd a'i bobl. 19 Nawr, rhowch eich hunain yn llwyr i'r  Arglwydd eich Duw. Ewch ati i adeiladu teml i'r  Arglwydd Dduw, fel y gallwch ddod ag Arch Ymrwymiad yr  Arglwydd ar holl lestri sanctaidd i'r deml fydd wedi ei hadeiladu i'w anrhydeddu”.

Copyright information for CYM