1 Chronicles 8

Disgynyddion Benjamin

Roedd gan Benjamin bump mab:

Bela, yr hynaf, wedyn Ashbel, Achrach, Nocha, a Raffa.

Meibion Bela:

Adar, Gera, Abihwd Afishŵa, Naaman, Achoach Gera, Sheffwffân, a Chwram.

Dyma ddisgynyddion Echwd (oedd yn benaethiaid y teuluoedd o Geba gafodd eu gorfodi i symud i Manachath):

Naaman, Achïa a Gera. Gera wnaeth arwain y symudiad. Roedd yn dad i Wssa ac Achichwd.

Cafodd Shacharaîm feibion yn Moab ar ôl ysgaru ei wragedd Chwshîm a Baara. Gyda'i wraig Chodesh cafodd feibion:

Iobab, Sibia, Mesha, Malcam, 10 Iewts, Sochia, a Mirma. Dyma'r meibion ganddo oedd yn arweinwyr teuluoedd. 11 O Chwshîm cafodd Afitwf ac Elpaäl.

12 Meibion Elpaäl:

Eber, Misham, Shemed (wnaeth adeiladu Ono a Lod a'r pentrefi o'u cwmpas), 13 Bereia a Shema. Nhw oedd penaethiaid y teuluoedd oedd yn byw yn Aialon, wnaeth yrru pobl Gath i ffwrdd.

14 Achïo, Shashac, Ieremoth, 15 Sebadeia, Arad, Eder, 16 Michael, Ishpa, a Iocha oedd meibion Bereia.

17 Sebadeia, Meshwlam, Chisci, Heber, 18 Ishmerai, Islïa, a Iobab oedd meibion Elpaäl.

19 Iacîm, Sichri, Sabdi, 20 Elienai, Silthai, Eliel, 21 Adaia, Beraia, a Shimrath oedd meibion Shimei.

22 Ishpan, Eber, Eliel, 23 Abdon, Sichri, Chanan, 24 Chananeia, Elam, Antothïa, 25 Iffdeia, a Penuel oedd meibion Shashac.

26 Shamsherai, Shechareia, Athaleia, 27 Iaäresheia, Elïa, a Sichri oedd meibion Ierocham.

28 Y rhain oedd penaethiaid y teuluoedd oedd yn cael eu rhestru yn y cofrestrau teuluol. Roedden nhw'n byw yn Jerwsalem.

29 Roedd tad Gibeon yn byw yn Gibeon (ac enw ei wraig oedd Maacha). 30 Enw ei fab hynaf oedd Abdon, wedyn cafodd Swr, Cish, Baal, Nadab, 31 Gedor, Achïo, Secher a Milcoth.

32 Micloth oedd tad Shimea. Roedden nhw hefyd yn byw yn Jerwsalem gyda'i perthnasau.

Teulu Saul

(1 Cronicl 9:35-44)

33 Ner oedd tad Cish, a Cish oedd tad Saul. Saul oedd tad Jonathan, Malci-shwa, Abinadab ac Eshbaal
8:33 Eshbaal Enw arall ar Ish-bosheth gw. 2 Samuel 2:8.
.

34 Mab Jonathan:

Merib-baal
8:34 Merib-baal enw arall ar Meffibosheth – gw. 2 Samuel 4:4.

Merib-baal oedd tad Micha.

35 Meibion Micha:

Pithon, Melech, Tarea, ac Achas.

36 Achas oedd tad Iehoada, a Iehoada oedd tad Alemeth, Asmafeth a Simri.

Simri oedd tad Motsa, 37 a Motsa oedd tad Binea. Raffa oedd enw mab Binea, Elasa yn fab i Raffa, ac Atsel yn fab i Elasa.

38 Roedd gan Atsel chwe mab:

Asricam oedd yr hynaf, wedyn Ishmael, Sheareia, Obadeia, a Chanan. Roedd y rhain i gyd yn feibion i Atsel.

39 Meibion ei frawd Eshec:

Wlam oedd yr hynaf, wedyn Iewsh, wedyn Eliffelet.

40 Roedd meibion Wlam yn ddynion dewr ac yn gallu trin bwa saeth. Roedd ganddyn nhw gant pum deg o feibion ac wyrion. Roedd y rhain i gyd yn ddisgynyddion i Benjamin.

Copyright information for CYM