1 Samuel 10

Dyma Samuel yn cymryd potel o olew olewydd a'i dywallt ar ben Saul. Yna ei gyfarch e gyda chusan, a dweud, “Mae'r  Arglwydd yn dy eneinio di i arwain ei bobl e, Israel. Byddi'n arwain ei bobl ac yn eu hachub nhw o afael y gelynion sydd o'u cwmpas. A dyma beth fydd yn digwydd i ddangos i ti mai'r  Arglwydd sydd wedi dy ddewis di i arwain ei bobl: Wrth i ti adael heddiw byddi'n cyfarfod dau ddyn wrth ymyl bedd Rachel, a  yn Seltsach ar ffin Benjamin. Byddan nhw'n dweud: ‘Mae'r asennod wyt ti wedi bod yn chwilio amdanyn nhw wedi dod i'r golwg. Dydy dy dad ddim yn poeni amdanyn nhw bellach. Poeni amdanoch chi mae e, a gofyn, “Be ddylwn i ei wneud am fy mab?”’

“Byddi'n mynd yn dy flaen wedyn, a dod at dderwen Tabor
10:3 derwen Tabor Mae'n bosib mai dyma lle roedd Debora, morwyn Rebeca, wedi ei chladdu (Genesis 35:8).
, lle byddi'n cyfarfod tri dyn ar eu ffordd i addoli Duw yn Bethel – un yn cario tair gafr ifanc, un arall yn cario tair torth o fara, a'r olaf yn cario potel groen o win.
Byddan nhw'n dy gyfarch ac yn rhoi dwy dorth i ti. Cymer nhw ganddyn nhw.

“Wedyn, dos ymlaen i Gibeath Elohîm lle mae garsiwn milwrol gan y Philistiaid. Wrth i ti gyrraedd y dre, byddi'n cyfarfod criw o broffwydi yn dod i lawr o'r allor leol ar y bryn. Bydd nabl, drwm, pib a thelyn yn mynd o'u blaenau nhw, a hwythau'n dilyn ac yn proffwydo. A bydd Ysbryd yr  Arglwydd yn dod yn rymus arnat tithau, a byddi'n proffwydo gyda nhw. Byddi fel person gwahanol.

“Pan fydd yr arwyddion yma i gyd wedi digwydd gwna beth bynnag sydd angen ei wneud, achos mae Duw gyda ti.

“Wedyn dos i Gilgal. Bydda i'n dod yno atat ti i gyflwyno offrymau i'w llosgi ac offrymau i gydnabod daioni'r  Arglwydd. Aros amdana i am wythnos, a bydda i'n dod i ddangos i ti be i'w wneud nesaf.” Wrth i Saul droi i ffwrdd i adael Samuel dyma Duw yn newid ei agwedd yn llwyr. A dyma'r arwyddion i gyd yn digwydd y diwrnod hwnnw.

10 Pan gyrhaeddodd Saul a'i was Gibea dyma griw o broffwydi yn dod i'w cyfarfod nhw. A dyma Ysbryd yr  Arglwydd yn dod ar Saul, a dechreuodd broffwydo gyda nhw. 11 Pan welodd pawb oedd yn ei nabod Saul yn proffwydo gyda'r proffwydi, dyma nhw'n dweud wrth ei gilydd, “Be yn y byd sydd wedi digwydd i fab Cish? Ydy Saul hefyd yn un o'r proffwydi?” 12 A dyma un dyn lleol yn ateb “Ydy e o bwys pwy ydy eu tad nhw?” A dyna lle dechreuodd y dywediad, “Ydy Saul yn un o'r proffwydi?” 13 Ar ôl gorffen proffwydo, dyma Saul yn mynd at yr allor leol.

14 Gofynnodd ei ewythr iddo fe a'i was, “Ble dych chi wedi bod?”

“I chwilio am yr asennod,” meddai Saul. “Ac am ein bod yn methu eu ffeindio nhw aethon ni at Samuel.”

15 “A be ddwedodd Samuel wrthoch chi?” meddai'r ewythr.

16 “Dweud wrthon ni eu bod nhw wedi ffeindio'r asennod,” meddai Saul. Ond ddwedodd e ddim gair am beth oedd Samuel wedi ei ddweud wrtho am fod yn frenin.

Saul yn cael ei wneud yn frenin

17 Dyma Samuel yn galw'r bobl at ei gilydd i Mitspa i gyfarfod yr  Arglwydd. 18 Dwedodd wrth bobl Israel, “Dyma mae'r  Arglwydd, Duw Israel, yn ei ddweud: ‘Des i ag Israel allan o'r Aifft. Gwnes i'ch achub chi o afael yr Eifftiaid a'r gwledydd eraill i gyd oedd yn eich gormesu chi. 19 Ond erbyn hyn dych chi wedi gwrthod eich Duw sydd wedi'ch achub chi o bob drwg a helynt. Dych chi wedi dweud, “Na! Rho frenin i ni.”’

“Felly nawr,” meddai Samuel, “dw i eisiau i chi sefyll o flaen yr  Arglwydd bob yn llwyth a theulu.”
20 A dyma fe'n dod â pob un o lwythau Israel o flaen Duw yn eu tro. Dyma lwyth Benjamin yn cael ei ddewis. 21 Wedyn daeth â llwyth Benjamin ymlaen fesul clan. A dyma glan Matri yn cael ei ddewis. Ac yn y diwedd dyma Saul fab Cish yn cael ei ddewis.

Roedden nhw'n chwilio amdano ond yn methu dod o hyd iddo. 22 Felly dyma nhw'n gofyn i'r  Arglwydd eto, “Ydy'r dyn yna wedi dod yma?” Ac ateb Duw oedd, “Dacw fe, yn cuddio yng nghanol yr offer.” 23 Dyma nhw'n rhedeg yno i'w nôl a'i osod i sefyll yn y canol. Roedd e'n dalach na phawb arall o'i gwmpas.

24 A dyma Samuel yn dweud wrth y bobl, “Ydych chi'n gweld y dyn mae'r  Arglwydd wedi ei ddewis i chi? Does neb tebyg iddo.” A dyma'r bobl i gyd yn gweiddi, “Hir oes i'r brenin!” 25 Wedyn dyma Samuel yn esbonio i'r bobl yr holl drefn o gael brenin, a'i ysgrifennu mewn sgrôl. Cafodd honno ei chadw o flaen yr  Arglwydd. Wedyn dyma Samuel yn anfon y bobl i gyd adre.

26 Aeth Saul adre hefyd, i Gibea. A dyma ddynion dewr oedd wedi eu cyffwrdd gan Dduw yn mynd gydag e. 27 Ond roedd yna rai eraill, rhyw ddynion da i ddim, yn dweud, “Sut all hwn ein hachub ni?” Roedden nhw'n ei wfftio, a ddaethon nhw ddim ag anrheg iddo. Ond ddwedodd Saul ddim byd am y peth.

Copyright information for CYM