2 Chronicles 36

Jehoachas yn frenin Jwda a 

(2 Brenhinoedd 23:30-35)

Dyma bobl y wlad yn cymryd Jehoachas, mab Joseia, a'i wneud yn frenin yn Jerwsalem yn lle ei dad. Roedd e'n ddau ddeg tri pan ddaeth yn frenin, a bu'n frenin yn Jerwsalem am dri mis. Dyma, Necho, brenin yr Aifft yn ei gymryd o Jerwsalem a rhoi treth ar y wlad o dair mil cilogram o arian a tri deg cilogram o aur. Wedyn dyma fe'n gwneud Eliacim, brawd Jehoachas, yn frenin ar Jwda a Jerwsalem, a newid ei enw i Jehoiacim. Yna cymryd Jehoachas, brawd y brenin, i lawr i'r Aifft.

Jehoiacim yn frenin Jwda b 

(2 Brenhinoedd 23:36—24:7)

Roedd Jehoiacim yn ddau ddeg pump oed pan gafodd ei wneud yn frenin, a bu'n frenin yn Jerwsalem am un deg un o flynyddoedd. Gwnaeth bethau drwg iawn yng ngolwg yr  Arglwydd ei Dduw. Dyma Nebwchadnesar, brenin Babilon, yn ymosod ar y wlad. Dyma fe'n ei roi mewn cadwyni pres a mynd ag e'n gaeth i Babilon. Cymerodd Nebwchadnesar rai o lestri teml yr  Arglwydd a mynd â nhw i Babilon a'u gosod yn ei balas ei hun. Mae gweddill hanes Jehoiacim, a'r pethau ffiaidd wnaeth e, a'r cyhuddiadau yn ei erbyn, i'w gweld yn sgrôl Hanes Brenhinoedd Israel a Jwda. A daeth ei fab, Jehoiachin, yn frenin yn ei le.

Jehoiachin yn frenin Jwda c 

(2 Brenhinoedd 24:8-17)

Un deg wyth oed oedd Jehoiachin pan ddaeth yn frenin, a bu'n frenin yn Jerwsalem am dri mis a deg diwrnod. Gwnaeth bethau drwg iawn yng ngolwg yr  Arglwydd. 10 Yn y gwanwyn dyma Nebwchadnesar yn anfon rhai i'w gymryd e i Babilon, a llestri gwerthfawr o deml yr  Arglwydd hefyd. A dyma frenin Babilon yn gwneud perthynas iddo, Sedeceia, yn frenin ar Jwda a Jerwsalem.

Sedeceia yn frenin Jwda

(2 Brenhinoedd 24:18-20; Jeremeia 52:1-3a)

11 Roedd Sedeceia yn ddau ddeg un oed pan gafodd ei benodi'n frenin.
36:11 benodi'n frenin Gan Nebwchadnesar (gw. Jeremeia 37:1).
Bu'n teyrnasu yn Jerwsalem am un deg un mlynedd.
12 Gwnaeth bethau drwg iawn yng ngolwg yr  Arglwydd ei Dduw, a gwrthododd wrando ar y proffwyd Jeremeia oedd yn rhoi neges Duw iddo. 13 Dyma fe'n gwrthryfela yn erbyn y Brenin Nebwchadnesar, er fod hwnnw wedi gwneud iddo addo o flaen Duw y byddai'n deyrngar iddo. Trodd yn ystyfnig a penstiff a gwrthod troi yn ôl at yr  Arglwydd, Duw Israel. 14 Roedd arweinwyr yr offeiriaid a'r bobl hefyd yn anffyddlon, ac yn gwneud yr un math o bethau ffiaidd a'r gwledydd paganaidd. Dyma nhw'n llygru'r deml oedd wedi ei chysegru i'r  Arglwydd yn Jerwsalem. 15 Anfonodd yr  Arglwydd, Duw eu hynafiaid, broffwydi i'w rhybuddio nhw dro ar ôl tro, am ei fod yn Dduw oedd yn tosturio wrth ei bobl a'i deml. 16 Ond roedden nhw'n gwneud hwyl ar ben negeswyr Duw, yn cymryd eu geiriau'n ysgafn a dirmygu ei broffwydi. Yn y diwedd roedd yr  Arglwydd mor ddig gyda nhw doedd dim byd allai neb ei wneud i atal y farn.

Byddin Babilon yn dinistrio Jerwsalem

17 Anfonodd Duw frenin Babilon yn eu herbyn. Dyma hwnnw'n lladd y dynion ifainc â'r cleddyf yn y deml. Gafodd neb eu harbed – y dynion a'r merched ifainc, na'r hen a'r oedrannus. Gadawodd yr  Arglwydd iddo eu lladd nhw i gyd. 18 Cymerodd bopeth o deml Dduw, bach a mawr, popeth oedd yn stordai'r deml, a trysorau'r brenin a'i swyddogion, a mynd â'r cwbl i Babilon. 19 Wedyn dyma'r fyddin yn llosgi teml Dduw a bwrw waliau Jerwsalem i lawr. Dyma nhw'n llosgi'r palasau brenhinol a dinistrio popeth gwerthfawr oedd yno. 20 A dyma fe'n mynd â phawb oedd heb gael eu lladd yn gaethion i Babilon. Yno buon nhw'n gaethweision i'r brenin a'i feibion nes i'r Persiaid deyrnasu. 21 Felly daeth beth ddwedodd yr  Arglwydd drwy Jeremeia yn wir. Cafodd y tir ei Sabothau e , arhosodd heb ei drin am saith deg mlynedd f .

Cyrus yn gadael i'r caethion fynd yn ôl i Jerwsalem

(Esra 1:1-4)

22 Lai na blwyddyn ar ôl i Cyrus ddod yn frenin Persia,
36:22 Lai na blwyddyn … frenin Persia 538 CC mae'n debyg. Roedd Cyrus wedi concro Babilon yn 539 CC
dyma'r  Arglwydd yn gwneud beth wnaeth e addo trwy Jeremeia.
36:22 Jeremeia Proffwydodd Jeremeia y byddai pobl Israel yn cael eu rhyddhau o Babilon ar ôl saith deg mlynedd (gw. Jeremeia 25:11; 29:10).
Dyma fe'n ysgogi Cyrus i anfon datganiad allan drwy'r deyrnas i gyd. Dyma'r datganiad:

23 “Dyma mae Cyrus, brenin Persia yn ei ddweud. ‘Mae'r  Arglwydd, Duw y nefoedd, wedi rhoi teyrnasoedd y byd i gyd i mi. Ac mae e wedi gorchymyn i mi adeiladu teml iddo yn Jerwsalem yn Jwda. Pwy ohonoch chi sy'n perthyn i'w bobl? Boed i'r  Arglwydd eich Duw fynd gyda chi yn ôl i Jerwsalem!’”
Copyright information for CYM