2 Chronicles 33

Manasse yn frenin Jwda

(2 Brenhinoedd 21:1-9)

Un deg dwy flwydd oed oedd Manasse pan ddaeth yn frenin, a bu'n frenin yn Jerwsalem am bum deg pump o flynyddoedd. Gwnaeth bethau drwg iawn yng ngolwg yr  Arglwydd, pethau cwbl ffiaidd, fel y bobloedd roedd yr  Arglwydd wedi eu gyrru allan o'r wlad o flaen Israel. Roedd wedi ailgodi'r allorau lleol gafodd eu chwalu gan ei dad, Heseceia. Cododd allorau i dduwiau Baal, a polion i'r dduwies Ashera. Roedd yn plygu i lawr i'r sêr ac yn eu haddoli nhw. Dyma fe hyd yn oed yn adeiladu allorau paganaidd yn y deml – yn y lle'r roedd  Arglwydd wedi dweud amdano, “Bydd fy enw yn Jerwsalem am byth.” Cododd allorau i'r sêr yn y ddwy iard yn y deml. Llosgodd ei fab yn aberth yn nyffryn Ben-hinnom, ac roedd yn ymarfer dewiniaeth, darogan a swynion. Roedd yn ymhél ag ysbrydion a pobl oedd yn siarad â'r meirw. Gwnaeth lawer iawn o bethau drwg yng ngolwg yr  Arglwydd, a'i bryfocio. Roedd hyd yn oed wedi gwneud delw o eilun-dduw a'i gosod yn y deml! – y lle roedd Duw wedi dweud wrth Dafydd a'i fab Solomon amdani, “Dw i wedi dewis Jerwsalem o blith llwythau Israel i gyd, a bydda i'n byw yn y deml yma am byth. Wna i ddim symud Israel allan o'r tir dw i wedi ei roi i'r hynafiaid, cyn belled â'u bod nhw'n gofalu gwneud beth dw i'n ei orchymyn iddyn nhw, sef cadw'r Gyfraith, y rheolau a'r canllawiau gafodd eu rhoi drwy Moses.”

Ond wnaethon nhw ddim gwrando. Ac roedd Manasse'n eu harwain nhw i wneud mwy o ddrwg na'r bobloedd roedd yr  Arglwydd wedi eu gyrru allan o flaen Israel! 10 Roedd yr  Arglwydd wedi rhybuddio Manasse a'i bobl, ond doedden nhw'n cymryd dim sylw o gwbl. 11 Felly dyma'r  Arglwydd yn dod ag arweinwyr byddin Asyria yn ei erbyn. Dyma nhw'n dal Manasse, rhoi bachyn yn ei drwyn a'i roi mewn cadwyni pres, a mynd ag e yn gaeth i Babilon. 12 Yng nghanol y creisis dyma fe'n gweddïo ar yr  Arglwydd ei Dduw, ac edifarhau go iawn o flaen Duw ei hynafiaid. 13 Clywodd yr  Arglwydd ei weddi a gwrando ar ei gais, a dod ag e'n ôl i fod yn frenin yn Jerwsalem. A dyna sut daeth Manasse i ddeall mai'r  Arglwydd oedd Dduw.

14 Wedi hyn dyma Manasse yn ailadeiladu wal allanol Dinas Dafydd, o'r gorllewin i ddyffryn Gihon at Giât y Pysgod ac yna o gwmpas y terasau. Roedd hi'n wal uchel iawn. Gosododd swyddogion milwrol yn holl drefi amddiffynnol Jwda hefyd. 15 Yna dyma fe'n cael gwared â'r duwiau paganaidd a'r ddelw honno o deml yr  Arglwydd, a'r holl allorau roedd e wedi eu hadeiladu ar fryn y deml ac yn Jerwsalem. Taflodd nhw allan o'r ddinas, 16 ac yna atgyweirio allor yr  Arglwydd a chyflwyno arni offrymau i gydnabod daioni'r  Arglwydd. Yna dyma fe'n gorchymyn fod pobl Jwda i addoli'r  Arglwydd, Duw Israel. 17 Roedd y bobl yn dal i aberthu ar yr allorau lleol, ond dim ond i'r  Arglwydd eu Duw.

Crynodeb o deyrnasiad Manasse

(2 Brenhinoedd 21:17-18)

18 Mae gweddill hanes Manasse, gan gynnwys ei weddi ar Dduw, a beth roedd y proffwydi wedi ei ddweud wrtho ar ran yr  Arglwydd, Duw Israel, i'w gweld yn Hanes Brenhinoedd Israel. 19 Mae Negeseuon y Proffwydi
33:19 Negeseuon y Proffwydi Felly'r Roeg. Hebraeg, Negeseuon Hosai
hefyd yn cynnwys ei weddi a sut wnaeth Duw ymateb, cofnod o'i bechodau a'r holl bethau drwg wnaeth e, a lleoliad yr allorau lleol a polion y dduwies Ashera a'r delwau cerrig gododd e cyn iddo gyfaddef ei fai.

20 Pan fuodd Manasse farw cafodd ei gladdu yn ei balas. A dyma Amon ei fab yn dod yn frenin yn ei le.

Amon yn frenin Jwda

(2 Brenhinoedd 21:19-26)

21 Roedd Amon yn ddau ddeg dau pan ddaeth yn frenin, a bu'n frenin yn Jerwsalem am ddwy flynedd. 22 Gwnaeth bethau drwg iawn yng ngolwg yr  Arglwydd, yr un fath â'i dad Manasse. Roedd yn aberthu i'r holl ddelwau cerrig roedd ei dad wedi eu gwneud, ac yn eu haddoli. 23 A wnaeth Amon ddim troi yn ôl at yr  Arglwydd fel ei dad. Gwnaeth fwy a mwy o bethau drwg. 24 Yna dyma rai o'i swyddogion yn cynllwyn yn ei erbyn a'i ladd yn ei balas. 25 Ond wedyn dyma bobl y wlad yn dienyddio pawb oedd wedi bod yn rhan o'r cynllwyn yn ei erbyn. A dyma nhw'n gwneud Joseia, ei fab, yn frenin yn ei le.

Copyright information for CYM