2 Kings 2

Duw yn cymryd Elias i'r nefoedd

Pan oedd yr  Arglwydd ar fin cymryd Elias i'r nefoedd mewn chwyrlwynt, roedd Elias ac Eliseus yn gadael Gilgal. Dyma Elias yn dweud wrth Eliseus, “Aros di yma. Mae'r  Arglwydd eisiau i mi fynd ymlaen i Bethel.
2:2 Taith o ryw 8 milltir.
” Ond dyma Eliseus yn ateb, “Mor sicr â bod yr  Arglwydd yn fyw, a tithau'n fyw, wna i ddim dy adael di.” A dyma nhw'n mynd i Bethel.

Dyma aelodau o urdd proffwydi Bethel yn dod allan i gyfarfod Eliseus, a dweud wrtho, “Wyt ti'n gwybod fod yr  Arglwydd am gymryd dy feistr oddi arnat ti heddiw?”

“Ydw, dw i'n gwybod, ond peidiwch sôn am y peth,” meddai Eliseus.

Yna dyma Elias yn dweud wrth Eliseus, “Aros di yma. Mae'r  Arglwydd eisiau i mi fynd i Jericho.
2:4 Taith o ryw 12 milltir i'r de-ddwyrain o Bethel.
” Ond dyma Eliseus yn ateb, “Mor sicr â bod yr  Arglwydd yn fyw, a tithau'n fyw, wna i ddim dy adael di.” A dyma nhw'n dod i Jericho.

Dyma aelodau o urdd proffwydi Jericho yn mynd at Eliseus, a dweud wrtho, “Wyt ti'n gwybod fod  Arglwydd am gymryd dy feistr oddi arnat ti heddiw?”

“Ydw, dw i'n gwybod, ond peidiwch sôn am y peth,” meddai Eliseus.

Yna dyma Elias yn dweud wrth Eliseus, “Aros di yma. Mae'r  Arglwydd eisiau i mi fynd at yr Afon Iorddonen.
2:6 Taith o tua 3 milltir i'r dwyrain o Jericho.
” Ond dyma Eliseus yn ateb, “Mor sicr â bod yr  Arglwydd yn fyw, a tithau'n fyw, wna i ddim dy adael di.” A dyma'r ddau yn mynd yn eu blaenau.

Roedd pum deg aelod o'r urdd o broffwydi wedi eu dilyn nhw, a pan oedd y ddau yn sefyll ar lan yr afon, roedd y proffwydi yn eu gwylio nhw o bell. Dyma Elias yn cymryd ei glogyn a'i rholio, a taro'r dŵr gyda hi. Dyma lwybr yn agor drwy'r afon, ac dyma'r ddau yn croesi drosodd ar dir sych.

Ar ôl iddyn nhw groesi, dyma Elias yn gofyn i Eliseus, “Dwed wrtho i be ga i wneud i ti cyn i mi gael fy nghymryd oddi wrthot ti?”

“Plîs gad i mi gael siâr ddwbl
2:9 siâr ddwbl Roedd Eliseus yn gofyn am gael etifeddu rôl broffwydol ei feistr Elias, gw. Deuteronomium 21:16,17
o dy ysbryd di,” meddai Eliseus.

10 Dyma Elias yn ateb, “Ti wedi gofyn am rhywbeth anodd. Os byddi di'n fy ngweld i'n mynd i ffwrdd, fe'i cei. Os ddim, gei di ddim.”

11 Wrth iddyn nhw fynd yn eu blaenau yn sgwrsio dyma gerbyd o fflamau tân yn cael ei dynnu gan geffylau o dân yn dod rhyngddyn nhw, a dyma Elias yn cael ei gipio i fyny i'r nefoedd gan y chwyrlwynt.

12 Roedd Eliseus yn ei weld, a dyma fe'n gweiddi, “Fy nhad, fy nhad! Ti oedd arfau a byddin Israel!”
2:12 Ti oedd … Israel Hebraeg, “Cerbyd a marchogion Israel!”
Welodd e mohono fe wedyn. A dyma Eliseus yn gafael yn ei ddillad a'u rhwygo'n ddau.

13 Yna dyma fe'n codi clogyn Elias, oedd wedi syrthio oddi arno, a mynd yn ôl at lan yr Afon Iorddonen. 14 Gafaelodd yn y clogyn oedd wedi syrthio oddi ar Elias, a gofyn, “Ydy'r  Arglwydd, Duw Elias, wedi gadael hefyd?” Yna dyma fe'n taro'r dŵr gyda'r clogyn a dyma lwybr yn agor drwy'r afon, a croesodd Eliseus i'r ochr arall. 15 Pan welodd proffwydi Jericho beth ddigwyddodd, dyma nhw'n dweud, “Mae ysbryd Elias wedi disgyn ar Eliseus.” A dyma nhw'n mynd ato a plygu i lawr o'i flaen.

16 “Edrych syr, mae gynnon ni bum deg o ddynion abl yma,” medden nhw. “Gad iddyn nhw fynd i chwilio am dy feistr, rhag ofn bod y gwynt cryf anfonodd yr  Arglwydd wedi ei ollwng ar ben rhyw fynydd neu yn rhyw gwm.”

Dyma Eliseus yn ateb, “Na, peidiwch a'u hanfon nhw.”

17 Ond buon nhw'n pwyso arno nes iddo ddechrau teimlo'n annifyr. Felly dyma fe'n cytuno, a dyma'r proffwydi yn anfon y dynion i chwilio am Elias. Buon nhw'n chwilio am dri diwrnod ond methu cael hyd iddo. 18 Arhosodd Eliseus yn Jericho, nes iddyn nhw ddod yn ôl ato. A dyma fe'n dweud wrthyn nhw, “Wel? Wnes i ddim dweud wrthoch chi am beidio mynd?”

Eliseus yn gwneud gwyrthiau

19 Dyma bobl y dre yn dweud wrth Eliseus, “Mae'r dre yma mewn safle da, fel ti'n gweld, syr. Ond mae'r dŵr yn wael a dydy'r cnydau ddim yn tyfu.”

20 “Dewch â llestr newydd i mi, a rhoi halen ynddo,” meddai Eliseus. Felly dyma nhw'n gwneud hynny. 21 Yna dyma Eliseus yn mynd at lygad y ffynnon a thaflu'r halen i mewn iddi. A dyma fe'n dweud, “Dyma mae'r  Arglwydd yn ei ddweud: ‘Dw i'n puro'r dŵr yma. Fydd e ddim yn achosi marwolaeth nag anffrwythlondeb byth eto.’” 22 Ac mae'r dŵr yn bur hyd heddiw, yn union fel roedd Eliseus wedi dweud.

23 Aeth Eliseus o Jericho yn ôl i Bethel. Pan oedd e ar ei ffordd dyma griw o fechgyn ifanc yn dod allan o'r dre a dechrau gwneud hwyl am ei ben. Roedden nhw'n gweiddi, “Dos i ffwrdd
2:23 Dos i ffwrdd Hebraeg, “Dos i fyny”, a allai fod yn rheg bygythiol.
, y moelyn! Dos i ffwrdd, y moelyn!”

24 Dyma fe'n troi rownd a rhythu arnyn nhw, a galw ar yr  Arglwydd i'w melltithio nhw. A dyma ddwy arth yn dod allan o'r goedwig a llarpio pedwar deg dau o'r bechgyn.

25 Yna dyma Eliseus yn mynd ymlaen i Fynydd Carmel, ac wedyn yn ôl i Samaria.

Copyright information for CYM