Deuteronomy 29

Yr Ymrwymiad yn Moab

Dyma amodau'r ymrwymiad wnaeth yr  Arglwydd orchymyn i Moses ei wneud gyda phobl Israel pan oedden nhw ar dir Moab. Roedd hwn yn ychwanegol i'r ymrwymiad wnaeth e gyda nhw ar Fynydd Sinai
29:1 Mynydd Sinai Hebraeg, “Horeb”, sef enw arall am Fynydd Sinai.
.
Dyma Moses yn galw pobl Israel at ei gilydd, a dweud wrthyn nhw: “Dych chi wedi gweld popeth wnaeth yr  Arglwydd yn yr Aifft i'r Pharo a'i swyddogion, a phawb arall drwy'r wlad. Gwelsoch sut wnaeth e eu cosbi nhw, a'r gwyrthiau rhyfeddol wnaeth e. Ond dydy'r  Arglwydd ddim wedi rhoi'r gallu i chi ddeall y peth hyd heddiw. Does gynnoch chi ddim llygaid sy'n gweld na chlustiau sy'n clywed. Dw i wedi'ch arwain chi drwy'r anialwch am bedwar deg mlynedd. Dydy'ch dillad chi ddim wedi difetha, na'ch sandalau chwaith. Dych chi ddim wedi bwyta bara nac yfed gwin neu ddiod feddwol. A dw i wedi gwneud hyn i gyd er mwyn i chi ddeall mai fi ydy'r  Arglwydd, eich Duw chi! Pan gyrhaeddoch chi yma, dyma Sihon, brenin Cheshbon, ac Og, brenin Bashan, yn dod allan i ryfela yn ein herbyn ni, ond ni wnaeth ennill y frwydr. Dyma ni'n cymryd eu tir nhw, a'i roi i lwythau Reuben a Gad, a hanner llwyth Manasse. b 

“Felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cadw amodau'r ymrwymiad yma, a bydd popeth wnewch chi yn llwyddo. 10 Dych chi i gyd yn sefyll yma heddiw o flaen yr  Arglwydd eich Duw – arweinwyr y llwythau, henuriaid, swyddogion, dynion, 11 plant, gwragedd, a'r bobl o'r tu allan sydd gyda chi, y rhai sy'n torri coed ac yn cario dŵr. 12 Dych chi i gyd yma i gytuno i amodau'r ymrwymiad mae'r  Arglwydd eich Duw yn ei wneud gyda chi. 13 Heddiw bydd e'n cadarnhau mai chi ydy ei bobl e, ac mai fe ydy eich Duw chi, fel gwnaeth e addo i chi ar lw i Abraham, Isaac a Jacob. 14 A dim chi sydd yma ydy'r unig rai dw i'n gwneud yr ymrwymiad yma gyda nhw, 15 ond pawb sy'n fodlon sefyll gyda ni o flaen yr  Arglwydd ein Duw, a rhai sydd ddim wedi ei geni eto.

16 “Dych chi'n gwybod sut roedden ni'n byw yn yr Aifft, a sut roedd rhaid croesi'r gwahanol wledydd wrth deithio. 17 Dych chi wedi gweld eu pethau ffiaidd nhw, a'i heilun-dduwiau o bren, carreg, arian ac aur. 18 Gwnewch yn siŵr fod neb yn troi cefn ar yr  Arglwydd ein Duw, a dechrau addoli duwiau'r cenhedloedd hynny – gŵr, gwraig, teulu na llwyth. Byddai hynny fel gadael i wreiddyn sy'n rhoi ffrwyth gwenwynig, chwerw, dyfu yn eich plith chi. 19 Mae person felly yn clywed amodau'r ymrwymiad yma, ac eto'n dawel fach yn bendithio'i hun a dweud, ‘Bydd popeth yn iawn hyd yn oed os gwna i dynnu'n groes!’ Mae peth felly yn dinistrio'r tir da gyda'r tir sych. 20 Fydd yr  Arglwydd ddim yn maddau i'r person hwnnw. Bydd e'n wyllt gynddeiriog gydag e, a bydd y melltithion sydd yn y sgrôl yma yn dod arno. Bydd yr  Arglwydd yn cael gwared ag e'n llwyr! 21 Bydd yr  Arglwydd yn ei bigo allan o ganol llwythau Israel i gyd, yn union fel mae'r melltithion sydd yn sgrôl y Gyfraith yn dweud.

22 “Bydd eich disgynyddion, a pobl sy'n teithio o wledydd pell, yn gweld fel roedd y wlad wedi dioddef o'r afiechydon a'r trasiedïau wnaeth yr  Arglwydd eu hanfon. 23 Bydd y tir i gyd wedi ei ddifetha gan frwmstan a halen, sbwriel yn llosgi. Fydd dim yn cael ei blannu a fydd dim yn tyfu arno. Bydd fel dinistr Sodom a Gomorra, c  Adma a Seboïm, gafodd eu dinistrio gan yr  Arglwydd pan oedd e'n ddig. 24 A bydd y cenhedloedd i gyd yn gofyn, ‘Pam mae'r  Arglwydd wedi gwneud hyn i'r wlad yma? Pam oedd e wedi gwylltio cymaint?’ 25 A bydd pobl yn ateb, ‘Am eu bod nhw wedi troi cefn ar yr ymrwymiad wnaeth yr  Arglwydd, Duw eu hynafiaid, pan ddaeth â nhw allan o wlad yr Aifft. 26 Roedden nhw wedi troi i addoli duwiau eraill – eilun-dduwiau oedden nhw'n gwybod dim amdanyn nhw, a ddim i fod i'w haddoli nhw. 27 Roedd yr  Arglwydd wedi gwylltio'n lân gyda nhw, a dyna pam wnaethon nhw ddioddef yr holl felltithion mae'r sgrôl yma'n sôn amdanyn nhw. 28 Dyma'r  Arglwydd yn eu diwreiddio nhw, a'i gyrru i wlad arall. Roedd yn flin, ac wedi digio'n lân gyda nhw.’

29 “Mae yna rai pethau, dim ond yr  Arglwydd sy'n gwybod amdanyn nhw; ond mae pethau eraill sydd wedi eu datguddio i ni a'n disgynyddion, er mwyn i ni bob amser wneud beth mae'r gyfraith yn ei ddweud.

Copyright information for CYM