Deuteronomy 33

Cyhoeddi Bendith Duw ar lwythau Israel

Dyma'r fendith wnaeth Moses, dyn Duw, ei chyhoeddi dros bobl Israel cyn iddo farw:

“Daeth yr  Arglwydd o Fynydd Sinai;
roedd fel y wawr yn torri o gyfeiriad Edom.
Roedd yn disgleirio o Fynydd Paran,
ac yn dod allan gyda deg mil o angylion,
a mellt yn saethu o'i law dde.
Mae'n amlwg ei fod yn caru'r bobl,
ac yn gofalu am y rhai sydd wedi eu cysegru iddo.
Maen nhw'n gwrando ar ei eiriau,
ac yn addoli wrth ei draed.
Rhoddodd Moses gyfraith i ni;
rhodd sbesial i bobl Jacob.
Yr  Arglwydd oedd brenin Israel onest
33:5 Israel onest Hebraeg, “Jeshwrwn,” llysenw am Israel oedd yn golygu “yr un gonest.”

pan ddaeth arweinwyr y bobl
a llwythau Israel at ei gilydd.
Boed i Reuben gael byw, nid marw,
ond fydd ei bobl ddim yn niferus.”

Yna meddai am Jwda:

“Gwranda,  Arglwydd, ar lais Jwda,
ac una fe gyda'i bobl.
Rho nerth rhyfeddol iddo,
a helpa fe i ymladd yn erbyn ei elynion.”

Yna meddai am Lefi:

“I Lefi rhoddaist y Thwmim a'r Wrim,
i'r gwas oedd wedi ei gysegru.
Profaist e wrth Massa,
a dadlau gydag e wrth Ffynnon Meriba.
Dwedodd wrth ei rieni, ‘Dw i erioed wedi'ch gweld’,
wrth ei frodyr a'i chwiorydd, ‘Pwy ydych chi?’,
ac wrth ei blant, ‘Dw i ddim yn eich nabod chi,’
am fod gwneud beth rwyt ti'n ddweud,
ac amddiffyn dy ymrwymiad yn bwysicach ganddo.
33:8-9 Profaist … yn bwysicach ganddo cyfeiriad at beth ddigwyddodd yn Exodus 32:35-39

10 Nhw sy'n dysgu dy ganllawiau i Jacob,
a'th gyfarwyddiadau i Israel.
Nhw sy'n cyflwyno arogldarth sy'n arogli'n hyfryd,
ac offrymau cyflawn ar dy allor.
11 O  Arglwydd, bendithia ei eiddo,
a chael pleser o'r gwaith mae'n ei wneud.
Torra goesau unrhyw un sy'n ymosod arno,
a'r rhai sy'n ei gasáu,
nes eu bod nhw'n methu sefyll.”

12 Yna meddai am Benjamin:

“Bydd yr un sy'n annwyl gan yr  Arglwydd
yn byw yn saff wrth ei ymyl.
Bydd Duw yn ei amddiffyn bob amser;
bydd yr  Arglwydd yn ei gadw'n saff.”

13 Yna meddai am Joseff:

“Boed i'r  Arglwydd fendithio ei dir,
a rhoi cnydau da gyda gwlith o'r awyr,
a'r dŵr sy'n ddwfn dan y ddaear;
14 cnydau wedi tyfu dan wenau'r haul
ac yn aeddfedu o fis i fis;
15 cnydau'n tyfu ar ben y mynyddoedd hynafol,
a'r cynhaeaf sy'n aeddfedu ar y bryniau;
16 y cnydau gorau all y tir eu rhoi,
a ffafr yr Un oedd yn y berth oedd ar dân.
Bendith Duw ar ben Joseff –
ar ben yr un oedd y blaenaf o'i frodyr.
17 Mae iddo anrhydedd fel y tarw cyntaf,
ac mae ei gyrn fel rhai ychen gwyllt,
i gornio'r bobloedd i ben draw'r byd –
dyma ddegau o filoedd Effraim a miloedd Manasse.”

18 Yna meddai am Sabulon:

“Bydd lawen, Sabulon, pan fyddi'n mynd allan,
ac Issachar, pan fyddi yn dy bebyll.
19 Byddan nhw'n galw pobloedd at eu mynydd,
ac yno'n cyflwyno aberthau iawn.
Byddan nhw'n derbyn cyfoeth o'r moroedd,
ac yn casglu trysorau o dywod y traeth.”

20 Yna meddai am Gad:

“Bendith ar yr Un sy'n gwneud i Gad lwyddo!
Bydd yn aros fel llew,
yna'n rhwygo'r fraich a'r pen.
21 Mae wedi dewis y rhan orau iddo'i hun –
rhan un sy'n rheoli.
Daeth gydag arweinwyr y bobl,
yn ufudd i ofynion da yr  Arglwydd,
a'i ganllawiau i bobl Israel.”

22 Yna meddai am Dan:

“Mae Dan fel llew ifanc;
bydd yn llamu allan o Bashan.”

23 Yna meddai am Nafftali:

“O Nafftali, sy'n gorlifo o ffafr,
ac wedi dy fendithio gymaint gan yr  Arglwydd,
dos i gymryd dy dir i'r gorllewin a'r de.”

24 Yna meddai am Asher:

“Mae Asher wedi ei fendithio fwy na'r lleill!
Boed i'w frodyr ddangos ffafr ato,
a boed iddo drochi ei draed mewn olew olewydd.
25 Bydd y bariau ar dy giatiau o haearn a phres;
byddi'n saff tra byddi byw.
26 Does neb tebyg i dy Dduw, o Israel onest
33:26 Israel onest Hebraeg, “Jeshwrwn,” llysenw am Israel oedd yn golygu “yr un gonest.”
;
mae'n hedfan drwy'r awyr i dy helpu,
a'r cymylau yn gerbyd i'w fawrhydi.
27 Mae'r Duw sydd o'r dechrau'n le diogel,
a'i freichiau tragwyddol oddi tanat.
Mae wedi gyrru dy elynion ar ffo,
ac wedi gorchymyn eu dinistrio.
28 Mae Israel yn cael byw yn saff,
ac mae pobl Jacob yn ddiogel,
mewn gwlad o ŷd a grawnwin;
lle mae gwlith yn disgyn o'r awyr.
29 Rwyt wedi dy fendithio, Israel!
Oes pobloedd eraill tebyg i ti? –
Pobl sydd wedi'ch achub gan yr  Arglwydd,
Fe ydy'r darian sy'n eich amddiffyn,
a'r cleddyf gwych sy'n ymladd ar eich ran.
Boed i'ch gelynion grynu o'ch blaen,
a chithau'n sathru ar eu cefnau!”
Copyright information for CYM