Ezra 2

Rhestr o'r bobl ddaeth yn ôl

(Nehemeia 7:4-73)

Dyma restr o bobl y dalaith ddaeth allan o Babilon. Cawson nhw eu cymryd yn gaeth yno gan Nebwchadnesar, brenin Babilon. Daeth pob un yn ôl i Jerwsalem ac i'r trefi eraill yn Jwda lle roedden nhw'n arfer byw. Yr arweinwyr oedd Serwbabel, Ieshŵa, Nehemeia, Seraia, Reëlaia, Mordecai, Bilshan, Mispar, Bigfai, Rechwm a Baana.

Dyma faint o bobl Israel ddaeth yn ôl:

Teulu Parosh: 2,172
Teulu Sheffateia: 372
Teulu Arach: 775
Teulu Pachath-Moab (o deuluoedd Ieshŵa a Joab): 2,812
Teulu Elam: 1,254
Teulu Sattw: 945
Teulu Saccai: 760
10 Teulu Bani: 642
11 Teulu Bebai: 623
12 Teulu Asgad: 1,222
13 Teulu Adonicam: 666
14 Teulu Bigfai: 2,056
15 Teulu Adin: 454
16 Teulu Ater (sef disgynyddion Heseceia): 98
17 Teulu Betsai: 323
18 Teulu Iora: 112
19 Teulu Chashŵm: 223
20 Teulu Gibbar: 95
21 Dynion Bethlehem: 123
22 Dynion Netoffa: 56
23 Dynion Anathoth: 128
24 Dynion Asmafeth: 42
25 Dynion Ciriath-iearim, Ceffira a Beëroth: 743
26 Dynion Rama a Geba: 621
27 Dynion Michmas: 122
28 Dynion Bethel ac Ai: 223
29 Pobl Nebo: 52
30 Pobl Magbish: 156
31 Pobl yr Elam arall: 1,254
32 Pobl Charîm: 320
33 Pobl Lod, Hadid ac Ono: 725
34 Pobl Jericho: 345
35 Pobl Sena'a: 3,630

36 Yr offeiriaid:

Teulu Idaïa (o linach Ieshŵa): 973
37 Teulu Immer: 1,052
38 Teulu Pashchwr: 1,247
39 Teulu Charîm: 1,017

40 Y Lefiaid:

Teulu Ieshŵa a Cadmiel (o deulu Hodafia): 74

41 Y cantorion:

Teulu Asaff: 128

42 Gofalwyr y giatiau:

Teuluoedd Shalwm, Ater, Talmon, Accwf, Chatita a Shobai: 139

43 Gweision y deml:

Teulu Sicha
Teulu Chaswffa
Teulu Tabbaoth
44 Teulu Ceros
Teulu Sïaha
Teulu Padon
45 Teulu Lebana
Teulu Hagaba
Teulu Accwf
46 Teulu Hagab
Teulu Shalmai
Teulu Chanan
47 Teulu Gidel
Teulu Gachar
Teulu Reaia
48 Teulu Resin
Teulu Necoda
Teulu Gassam
49 Teulu Wssa
Teulu Paseach
Teulu Besai
50 Teulu Asna
Teulu Mewnim
Teulu Neffwsîm
51 Teulu Bacbwc
Teulu Chacwffa
Teulu Charchwr
52 Teulu Batslwth
Teulu Mechida
Teulu Charsha
53 Teulu Barcos
Teulu Sisera
Teulu Temach
54 Teulu Netsïach
Teulu Chatiffa.

55 Teuluoedd gweision Solomon:

Teulu Sotai
Teulu Hassoffereth
Teulu Perwda
56 Teulu Jala
Teulu Darcon
Teulu Gidel
57 Teulu Sheffateia
Teulu Chattil
Teulu Pochereth-hatsbaîm
Teulu Ami

58 Cyfanswm gweision y deml a theuluoedd gweision Solomon: 392.

59 Daeth pobl eraill o drefi Tel-melach, Tel-harsha, Cerwb, Adon, ac Immer hefyd (ond doedd y rhain ddim yn gallu profi eu bod nhw a'u teuluoedd yn dod o Israel yn wreiddiol):

60 Teulu Delaia, teulu Tobeia a theulu Necoda: 652

61 Wedyn teuluoedd yr offeiriaid, sef teuluoedd Chafaia, Hacots, a Barsilai (dyn oedd wedi priodi un o ferched Barsilai o Gilead, ac wedi cymryd ei enw).

62 Roedd y rhain hefyd wedi chwilio am gofnod o'u teuluoedd yn y rhestrau achau ac wedi methu ffeindio dim byd. Felly cawson nhw eu rhwystro rhag gwasanaethu fel offeiriaid. 63 Dwedodd y llywodraethwr
2:63 llywodraethwr Mae'r un teitl Persiaidd yn cael ei ddefnyddio am Nehemeia yn Nehemeia 8:9; 10:1
nad oedden nhw i gael bwyta'r bwyd oedd wedi ei gysegru nes byddai offeiriad yn codi oedd yn gallu penderfynu drwy ddefnyddio'r Wrim a'r Thwmim b .

64 Cyfanswm y bobl aeth yn ôl oedd 42,360, 65 (heb gyfri'r 7,337 o weision a morynion oedd ganddyn nhw. Roedd yna 200 o gantorion – dynion a merched – gyda nhw hefyd).

66 Roedd ganddyn nhw 736 o geffylau, 245 o fulod, 67 435 o gamelod a 6,720 o asynnod.

68 Pan gyrhaeddon nhw deml yr  Arglwydd yn Jerwsalem, dyma rhai o benaethiaid y claniau yn cyfrannu'n hael tuag at ailadeiladu teml Dduw ar ei safle wreiddiol. 69 Rhoddodd pob un gymaint ag y gallen nhw ei fforddio tuag at y gwaith: tua 500 cilogram o aur
2:69 500 cilogram o aur.Hebraeg, “61,000 drachma aur”
, 2,800 cilogram arian
2:69 2,800 cilogram o arian. Hebraeg, “mina arian”
, a 100 o wisgoedd i'r offeiriaid.

70 Felly dyma'r offeiriaid, Lefiaid, cantorion, gofalwyr y giatiau a gweision y deml i gyd yn setlo i lawr yn eu trefi eu hunain. Ac aeth gweddill pobl Israel yn ôl i fyw i'w trefi hwythau hefyd.

Copyright information for CYM