Genesis 26

Isaac yn twyllo Abimelech

Roedd newyn yn y wlad (newyn gwahanol i'r newyn ddigwyddodd pan oedd Abraham yn fyw.) A dyma Isaac yn mynd at Abimelech, brenin y Philistiaid, yn Gerar. Dyma'r  Arglwydd yn ymddangos i Isaac a dweud wrtho, “Paid mynd i lawr i'r Aifft. Dos i'r wlad fydda i'n ei dangos i ti. Aros yn y wlad honno. Bydda i gyda ti ac yn dy fendithio di. Dw i'n mynd i roi'r tiroedd yma i gyd i ti a dy ddisgynyddion. Dw i'n mynd i wneud beth wnes i ei addo i dy dad Abraham. Bydd gen ti gymaint o ddisgynyddion ag sydd o sêr yn yr awyr. Dw i'n mynd i roi'r tiroedd yma i gyd i dy ddisgynyddion di. Trwy dy ddisgynyddion di bydd cenhedloedd y byd i gyd yn cael eu bendithio. Bydd hyn i gyd yn digwydd am fod Abraham wedi gwneud beth ddywedais i. Roedd yn dilyn y cyfarwyddiadau, ac yn cadw'r gorchmynion, yr arweiniad a'r ddysgeidiaeth rois i iddo.”

Felly dyma Isaac yn mynd i fyw i Gerar.

Roedd y dynion yno yn dangos diddordeb yn ei wraig. Felly dwedodd Isaac, “Fy chwaer i ydy hi.” (Roedd arno ofn dweud mai ei wraig oedd hi, rhag i'r dynion ei ladd er mwyn cael Rebeca. Roedd hi'n wraig hardd iawn.) Pan oedd Isaac wedi bod yn byw yno am amser hir, digwyddodd Abimelech, brenin y Philistiaid, edrych allan o'r ffenest a gweld Isaac yn anwesu ei wraig Rebeca. Dyma Abimelech yn gofyn i Isaac fynd i'w weld, a dwedodd wrtho, “Felly, dy wraig di ydy hi go iawn! Pam wnest ti ddweud, ‘Fy chwaer i ydy hi’?” Atebodd Isaac, “Roedd gen i ofn i rywun fy lladd i er mwyn ei chael hi.” 10 “Beth yn y byd ti'n meddwl rwyt ti'n wneud?” meddai Abimelech. “Beth petai un o'r dynion wedi cysgu hefo hi? Byddet ti wedi'n gwneud ni i gyd yn euog.” 11 Felly dyma Abimelech yn rhoi gorchymyn i'w bobl, “Os bydd unrhyw un yn cyffwrdd â'r dyn yma neu ei wraig, y gosb fydd marwolaeth.”

12 Dyma Isaac yn hau had ar y tir y flwyddyn honno a chafodd gnwd oedd gan gwaith cymaint yn ôl. Roedd yr  Arglwydd yn ei fendithio. 13 Roedd yn ddyn llwyddiannus iawn, a daeth yn gyfoethog dros ben. 14 Roedd ganddo gymaint o ddefaid a gwartheg, a gweision, nes bod y Philistiaid yn genfigennus ohono. 15 Felly dyma'r Philistiaid yn llenwi'r pydewau dŵr i gyd gyda pridd. (Roedd y pydewau hynny wedi cael eu cloddio gan weision Abraham pan oedd Abraham yn dal yn fyw.) 16 A dyma Abimelech yn dweud wrth Isaac, “Ti'n llawer cryfach na ni bellach, felly rhaid i ti adael ein gwlad ni.”

17 Felly dyma Isaac yn mynd ac yn gwersylla wrth Wadi Gerar. 18 Roedd Isaac wedi ailagor y pydewau dŵr gafodd eu cloddio pan oedd Abraham yn fyw (Y rhai roedd y Philistiaid wedi eu llenwi ar ôl i Abraham farw.) Ac roedd Isaac wedi eu galw nhw wrth yr enwau roddodd ei dad iddyn nhw'n wreiddiol. 19 Ond pan aeth gweision Isaac ati i gloddio pydewau wrth y wadi, dyma nhw'n darganfod ffynnon lle roedd dŵr glân yn llifo drwy'r adeg. 20 Yna dechreuodd bugeiliaid Gerar ddadlau gyda gweision Isaac. “Ni piau'r dŵr,” medden nhw. Felly galwodd Isaac y ffynnon yn Esec
26:20 h.y. cweryl.
, am eu bod nhw wedi ffraeo gydag e.
21 Wedyn dyma nhw'n cloddio pydew arall, ac roedd dadlau am hwnnw hefyd. Felly galwodd Isaac hwnnw yn Sitna
26:21 h.y. gwrthwynebiad.
22 Symudodd yn ei flaen a chloddio pydew arall, ond wnaethon nhw ddim dadlau am hwnnw. Felly galwodd y pydew hwnnw yn Rehoboth
26:22 h.y. digon o le
. “Mae'r  Arglwydd wedi rhoi digon o le i ni, a byddwn yn llwyddo yn y wlad,” meddai.

23 Aeth Isaac yn ei flaen o'r fan honno i Beersheba. 24 Y noson honno dyma'r  Arglwydd yn ymddangos iddo. Dwedodd wrtho, “Fi ydy Duw Abraham dy dad. Paid bod ag ofn, achos dw i gyda ti. Bydda i'n dy fendithio di ac yn rhoi lot fawr o ddisgynyddion i ti o achos Abraham fy ngwas.” 25 Felly dyma fe'n codi allor yno ac addoli'r  Arglwydd. Gwersyllodd yno am gyfnod, a dyma gweision Isaac yn cloddio pydew yno hefyd.

26 Dyma Abimelech yn dod ato o Gerar, gydag Achwsath ei gynghorwr a Pichol pennaeth ei fyddin. 27 Gofynnodd Isaac iddyn nhw, “Pam ydych chi wedi dod yma? Dych chi'n fy nghasáu i, ac wedi fy anfon i ffwrdd oddi wrthych.” 28 Dyma nhw'n ateb, “Mae'n hollol amlwg i ni fod yr  Arglwydd gyda ti. Felly dŷn ni eisiau gwneud cytundeb hefo ti. 29 Wnei di addo peidio ymosod arnon ni? Wnaethon ni ddim drwg i ti, dim ond da, a chefaist dy anfon i ffwrdd mewn heddwch. Mae'r  Arglwydd wedi dy fendithio di.”

30 Felly dyma Isaac yn paratoi gwledd iddyn nhw, a dyma nhw'n bwyta ac yn yfed gyda'i gilydd. 31 Y bore wedyn dyma nhw'n codi'n gynnar ac yn gwneud cytundeb gyda'i gilydd. Wedyn dyma Isaac yn ffarwelio â nhw ar delerau da. 32 Y diwrnod hwnnw hefyd daeth gweision Isaac ato i ddweud wrtho eu bod wedi dod o hyd i ddŵr yn y pydew y buon nhw'n ei gloddio. 33 Galwodd Isaac y pydew yn Sheba.
26:33 gair tebyg i'r gair Hebraeg am lw,
Felly Beersheba
26:33 h.y. Ffynnon y Llw neu Ffynnon saith
ydy enw'r lle hyd heddiw.

Esau yn priodi gwragedd estron

34 Pan oedd Esau yn 40 mlwydd oed, priododd Judith (merch Beëri'r Hethiad), a Basemath (merch Elon yr Hethiad). 35 Roedd y ddwy yn gwneud bywyd yn ddiflas iawn i Isaac a Rebeca.

Copyright information for CYM