Genesis 4

Cain yn lladd Abel

Cysgodd Adda gyda'i wraig Efa, a dyma hi'n beichiogi. Cafodd blentyn, sef Cain, ac meddai, “Dw i wedi creu plentyn, gyda help yr  Arglwydd.” Wedyn cafodd blentyn arall, brawd i Cain, sef Abel.

Tyfodd Abel i fod yn fugail, ond roedd Cain yn trin y tir. Adeg y cynhaeaf daeth Cain â peth o gynnyrch y tir i'w roi yn offrwm i'r  Arglwydd. Daeth Abel â rhai o ŵyn cyntaf y praidd, a rhoi'r rhai gorau yn offrwm i Dduw. Roedd Abel a'i offrwm yn plesio'r  Arglwydd, ond wnaeth e ddim cymryd sylw o Cain a'i offrwm. Roedd Cain wedi gwylltio'n lân. Roedd i'w weld ar ei wyneb! Dyma'r  Arglwydd yn gofyn i Cain, “Ydy'n iawn dy fod ti wedi gwylltio fel yma? Pam wyt ti mor ddig? Os gwnei di beth sy'n iawn bydd pethau'n gwella. Ond os na wnei di beth sy'n iawn, mae pechod fel anifail yn llechu wrth y drws. Mae am dy gael di, ond rhaid i ti ei reoli.”

Dwedodd Cain wrth ei frawd, “Gad i ni fynd allan i gefn gwlad.”
4:8 Yn ôl y Fersiynau. Hebraeg heb “Gad … gwlad.”
Yna pan oedden nhw allan yng nghefn gwlad dyma Cain yn ymosod ar ei frawd Abel a'i ladd.
Wedyn dyma'r  Arglwydd yn dweud wrth Cain, “Ble mae Abel, dy frawd di?” Atebodd Cain, “Dw i ddim yn gwybod. Ai fi sydd i fod i ofalu am fy mrawd?” 10 A dyma'r  Arglwydd yn dweud, “Beth yn y byd wyt ti wedi'i wneud? Gwranda! Mae gwaed dy frawd yn gweiddi arna i o'r pridd. 11 Melltith arnat ti. Rhaid i ti adael y tir yma lyncodd waed dy frawd pan wnest ti ei ladd. 12 Byddi'n ceisio trin y tir ond yn methu cael cnwd da ohono. Byddi'n crwydro o gwmpas yn ddigyfeiriad.”

13 Ac meddai Cain wrth yr  Arglwydd, “Mae'r gosb yn ormod i mi ei chymryd! 14 Rwyt ti wedi fy ngyrru i ffwrdd o'r tir, a bydda i wedi fy nhorri i ffwrdd oddi wrthot ti. Bydda i'n crwydro o gwmpas yn ddigyfeiriad, a bydd pwy bynnag sy'n dod o hyd i mi yn fy lladd i.”

15 Ond dyma'r  Arglwydd yn dweud wrtho, “Na. Bydd pwy bynnag sy'n lladd Cain yn cael ei gosbi saith gwaith drosodd.” A dyma'r  Arglwydd yn marcio Cain i ddangos iddo na fyddai'n cael ei ladd gan bwy bynnag fyddai'n dod o hyd iddo. 16 Felly aeth Cain i ffwrdd oddi wrth yr  Arglwydd a mynd i fyw i wlad Nod
4:16 Nod Enw Hebraeg sy'n golygu ‛crwydro‛.
i'r dwyrain o Eden.

Disgynyddion Cain

17 Cysgodd Cain gyda'i wraig, a dyma hi'n beichiogi. Cafodd blentyn, sef Enoch. Roedd Cain yn adeiladu pentref gyda wal i'w amddiffyn, a galwodd y pentref yn ‛Enoch‛ ar ôl ei fab. 18 Roedd Enoch yn dad i Irad, Irad yn dad i Mechwia-el, Mechwia-el yn dad i Methwsha-el, a Methwsha-el yn dad i Lamech.

19 Dyma Lamech yn cymryd dwy wraig – Ada oedd enw un a Sila oedd y llall. 20 Cafodd Ada blentyn, sef Iabal. Iabal oedd y cyntaf i fyw mewn pebyll a chadw anifeiliaid. 21 Roedd ganddo frawd o'r enw Iwbal. Iwbal oedd y cyntaf i ganu'r delyn a'r ffliwt. 22 Dyma Sila, y wraig arall, yn cael plentyn hefyd, sef Twbal-cain. Fe oedd y cyntaf i weithio gyda metelau, a gwneud offer pres a haearn. Roedd gan Twbal-cain chwaer o'r enw Naäma.

23 Dyma Lamech yn dweud wrth ei wragedd:

“Ada a Sila, gwrandwch arna i!
Wragedd Lamech, sylwch beth dw i'n ddweud:
Byddwn i'n lladd dyn am fy anafu i,
neu blentyn am fy nharo i.
24 Os bydd y dial am Cain saith gwaith gwaeth,
bydd y dial am Lamech saith deg saith gwaith!”

25 Dyma Adda'n cysgu gyda'i wraig eto, a dyma hi'n cael mab arall. Galwodd hwn yn Seth, “am fod Duw wedi rhoi
4:25 Mae'r gair Hebraeg am ‛rhoi‛ yn debyg i'r enw Seth
plentyn i mi yn lle Abel, ar ôl i Cain ei ladd.”

26 Cafodd Seth fab, a'i alw yn Enosh. Dyma pryd y dechreuodd pobl addoli'r  Arglwydd.

Copyright information for CYM