Isaiah 14

Pobl yr  Arglwydd yn dod adre

Ond bydd yr  Arglwydd yn maddau i Jacob,

ac yn dewis Israel unwaith eto.
Bydd yn eu gosod nhw yn eu tir eu hunain,
a bydd ffoaduriaid yn ymuno gyda nhw
ac yn uniaethu gyda phobl Jacob.
Bydd pobloedd eraill yn eu harwain yn ôl i'w mamwlad.
Bydd pobl Jacob yn rhannu tir yr  Arglwydd rhyngddyn nhw,
i'w drin gan eu gweision a'u morynion.
Byddan nhw'n caethiwo'r rhai wnaeth eu caethiwo nhw,
ac yn feistri ar y rhai wnaeth eu gorthrymu nhw.

Marwolaeth brenin Babilon!

Pan fydd yr  Arglwydd wedi rhoi llonydd i ti o dy holl drafferthion a dy helbulon, a'r holl waith caled pan oeddet ti'n gaethwas, byddi'n adrodd y gerdd ddychan yma am frenin Babilon:

“Ble mae'r gormeswr wedi diflannu?
Mae ei falchder wedi dod i ben!
Mae'r  Arglwydd wedi torri ffon y rhai drwg,
a gwialen y gormeswyr.
Roedd yn ddig ac yn taro cenhedloedd
yn ddi-stop.
Roedd yn sathru pobloedd yn ddidrugaredd
a'u herlid yn ddi-baid.
Bellach mae'r ddaear yn dawel a digyffro;
ac mae'r bobl yn canu'n llawen.
Mae hyd yn oed y coed pinwydd yn hapus,
a'r coed cedrwydd yn Libanus:
‘Ers i ti gael dy fwrw i lawr,
dydy'r torrwr coed ddim yn dod yn ein herbyn ni!’
Mae byd y meirw isod mewn cyffro,
yn barod i dy groesawu di –
Bydd y meirw'n deffro, sef arweinwyr y byd,
a bydd brenhinoedd gwledydd y ddaear
yn codi oddi ar eu gorseddau.
10 Byddan nhw i gyd yn dy gyfarch di,
‘Felly, ti hyd yn oed! –
rwyt tithau'n wan fel ni!
11 Mae dy holl rwysg a sain cerdd dy liwtiau
wedi ei dynnu i lawr i Annwn!
14:11 Annwn Hebraeg,  Sheol, sef “y byd tanddaearol ble mae'r meirw yn mynd”

Bydd y cynrhon yn wely oddi tanat
a phryfed genwair yn flanced drosot ti!
12 Y fath gwymp! –
Ti, seren ddisglair, mab y wawr,
wedi syrthio o'r nefoedd!
Ti wedi dy dorri i lawr i'r ddaear –
ti oedd yn sathru'r holl wledydd!
13 Roeddet ti'n meddwl i ti dy hun,
“Dw i'n mynd i ddringo i'r nefoedd,
a gosod fy ngorsedd
yn uwch na sêr Duw.
Dw i'n mynd i eistedd ar Fynydd y gynulleidfa
yn y gogledd pell.
14:13 gogledd pell Hebraeg,  Saffon, sef y mynydd mytholegol mae Salm 48:2 yn cyfeirio ato.

14 Dw i'n mynd i ddringo ar gefn y cymylau,
a gwneud fy hun fel y Duw Goruchaf.”
15 O'r fath gwymp! –
Rwyt wedi dod i lawr i fyd y meirw,
i'r lle dyfnaf yn y Pwll!
16 Mae pobl yn dy weld ac yn syllu arnat,
ac yn pendroni:
“Ai hwn ydy'r dyn
wnaeth i'r ddaear grynu,
a dychryn teyrnasoedd?
17 Ai fe ydy'r un drodd y byd yn anialwch,
a dinistrio'i ddinasoedd –
heb fyth ryddhau ei garcharorion i fynd adre?”’
18 Mae brenhinoedd y gwledydd i gyd
– pob un ohonyn nhw –
yn gorwedd yn grand yn eu beddau eu hunain.
19 Ond ti? – cest ti dy adael heb dy gladdu,
yn ffiaidd, fel ffetws wedi ei erthylu.
Fel corff marw yn y dillad a wisgai
pan gafodd ei drywanu gan y cleddyf.
Fel y rhai sy'n syrthio i waelod y pwll,
neu gorff yn cael ei sathru dan draed.
20 Gei di ddim angladd fel brenhinoedd eraill,
am dy fod ti wedi dinistrio dy wlad dy hun
a lladd dy bobl dy hun.
Boed i neb byth eto gofio'r
fath hil o bobl ddrwg!
21 Paratowch floc i ddienyddio ei feibion
o achos drygioni eu tad.
Peidiwch gadael iddyn nhw godi i feddiannu'r tir
a llenwi'r byd gyda'i dinasoedd!”

Bydd Duw yn cosbi Babilon

22 Dyma mae'r  Arglwydd holl-bwerus yn ei ddweud:

“Bydda i'n codi yn eu herbyn nhw.
Bydda i'n dileu pob enw o Babilon,
a lladd phawb sy'n dal ar ôl yno,
eu plant a'u disgynyddion i gyd.
23 Bydda i'n llenwi'r wlad â draenogod
a'i throi'n gors o byllau dŵr mwdlyd.
Bydda i'n ei hysgubo i ffwrdd hefo brwsh dinistr,”

—yr  Arglwydd holl-bwerus sy'n dweud hyn.

Duw yn cosbi Asyria

24 Mae'r  Arglwydd holl-bwerus wedi tyngu llw:

“Bydd popeth yn digwydd yn union fel dwedais i;
bydd fy nghynlluniau yn dod yn wir. c 
25 Bydda i'n dryllio grym Asyria yn fy nhir,
ac yn ei sathru ar fy mryniau.
Bydd ei iau yn cael ei dynnu oddi arnyn nhw,
a'r baich trwm yn disgyn oddi ar eu cefnau.
26 Dyna'r cynllun sydd gen i
ar gyfer y ddaear gyfan.
Dyna pam mae fy llaw yn barod
i ddelio gyda'r cenhedloedd i gyd.”
27 Mae gan yr  Arglwydd holl-bwerus gynllun –
Pwy sy'n mynd i'w rwystro?
Mae ei law yn barod i weithredu –
Pwy sy'n mynd i'w ddal yn ôl?

Cosbi y Philistiaid

28 Neges gafodd ei roi yn y flwyddyn y buodd y Brenin Ahas farw:
14:28 Brenin Ahas farw 715 CC
,
e 

29 Peidiwch dathlu, chi'r Philistiaid i gyd,
am fod y ffon fuodd yn eich curo chi wedi ei thorri.
O wreiddyn y neidr bydd gwiber yn codi,
gwiber wibiog fydd ei ffrwyth. f 
30 Bydd y tlotaf o'r tlawd yn cael pori,
a'r rhai anghenus yn gorwedd yn ddiogel.
Ond bydda i'n defnyddio newyn i ddinistrio dy wreiddyn,
a bydd yn lladd pawb sydd ar ôl.
31 Udwch wrth y giatiau; sgrechian yn y ddinas;
Mae Philistia i gyd mewn dychryn!
Achos mae cwmwl yn dod o'r gogledd,
a does neb yn ei rhengoedd yn llusgo eu traed.
32 Beth ydy'r ateb i negeswyr y genedl?
Fod yr  Arglwydd wedi gwneud Seion yn saff,
a bod lloches yno i'w bobl anghenus.
Copyright information for CYM