Isaiah 22

Cosbi Jerwsalem

Neges am ‛Ddyffryn y Weledigaeth‛
22:1 Dyffryn y Weledigaeth Cyfeiriad at Jerwsalem (gw. adn.5). Dyma lle roedd Eseia'n proffwydo.
:

Beth sy'n digwydd yma?
Pam mae pawb wedi mynd i ben y toeau?
Roeddet ti mor llawn bwrlwm –
yn ddinas mor swnllyd!
yn dre llawn miri!
Nid cleddyf wnaeth ladd dy feirwon,
na'r frwydr chwaith.
Rhedodd dy arweinwyr i ffwrdd,
ond eu dal heb fwasaethwyr.
Cafodd pawb oedd wedi eu gadael ar ôl
eu carcharu gyda'r rhai wnaeth ddianc yn bell.
Dyna pam dw i'n dweud,
“Gadewch lonydd i mi!
gadewch i mi wylo'n chwerw.
Peidiwch boddran ceisio fy nghysuro
am fod fy mhobl druan wedi eu dinistrio.”
Ydy, mae fy Meistr, yr  Arglwydd holl-bwerus,
wedi trefnu diwrnod o banig, sathru, a dryswch –
yn Nyffryn y Weledigaeth mae sŵn waliau'n syrthio,
a pobl yn gweiddi ar y mynydd.
Mae Elam wedi codi'r gawell saethau,
gyda'i marchogion a'i cherbydau,
ac mae milwyr Cir wedi paratoi eu tariannau.
Mae dy ddyffrynnoedd, dy dir gorau,
yn llawn o gerbydau,
a'r marchogion yn rhengoedd tu allan i'r giatiau.
Mae'r sgrîn oedd yn amddiffyn Jwda wedi ei symud.
Felly, bryd hynny, dyma chi'n mynd
i Blas y Goedwig,
22:8 Plas y Goedwig Adeiladwyd gan y Brenin Solomon (1 Brenhinoedd 7:2).
i nôl yr arfau oedd wedi eu storio.
Roeddech chi'n gweld fod llawer iawn o fylchau
yn waliau Dinas Dafydd.
Felly dyma gasglu dŵr o'r Llyn Isaf,
10 cyfri'r tai yn Jerwsalem
a chwalu rhai er mwyn gwneud waliau'r ddinas yn ddiogel.
11 Yna adeiladu cronfa rhwng y ddwy wal
i ddal dŵr yr hen lyn.
Ond wnaethoch chi ddim cymryd sylw o'r Un wnaeth y cwbl,
na meddwl am yr Un oedd wedi cynllunio hyn ers talwm.
12 Bryd hynny dyma fy Meistr, yr  Arglwydd holl-bwerus,
yn galw ar bobl i wylo a galaru,
i siafio'r pen a gwisgo sachliain.
13 Ond yn lle hynny roedd hwyl a miri,
lladd gwartheg a defaid,
bwyta cig ac yfed gwin.
“Gadewch i ni gael parti ac yfed!
Falle byddwn ni'n marw fory!”

14 Roeddwn i wedi clywed yr  Arglwydd holl-bwerus yn dweud: “Fydd dim byd yn gwneud iawn am y pechod yma nes i chi farw,”

Ie, dyna ddwedodd fy Meistr, yr  Arglwydd holl-bwerus.

Rhybudd i Shefna

15 Mae fy Meistr, yr  Arglwydd holl-bwerus yn dweud:

“Dos i ofyn i'r swyddog,
y Shefna yna sy'n gyfrifol am y palas:
16 ‘Beth sy'n digwydd yma?
Pwy roddodd ganiatâd i ti dorri bedd i ti dy hun yma?
Torri bedd i ti dy hun mewn lle pwysig;
Naddu lle i ti dy hun gael gorffwys yn y graig!
17 Mae'r  Arglwydd yn mynd i dy daflu di i ffwrdd –
dy hyrddio di'n bell, ti bwysigyn!
Bydd yn dy lapio di'n dynn,
18 yn dy rolio i fyny fel pelen
ac yn dy daflu i ffwrdd i wlad eang iawn!
A dyna ble byddi di'n marw.
Yr unig gerbydau crand i gario dy gorff
fydd y cywilydd ddaeth ar dŷ dy feistr!
19 Dw i'n mynd i dy ddiswyddo di!
Byddi di'n cael dy fwrw i lawr o dy safle!

20 Bryd hynny bydda i'n galw ar fy ngwas Eliacim fab Chilceia, 21 ac yn ei arwisgo fe gyda dy grys di, a'r sash sydd am dy ganol. Bydda i'n rhoi dy awdurdod di iddo fe, a bydd e'n gofalu am bawb sy'n byw yn Jerwsalem a pobl Jwda i gyd. 22 Bydda i'n rhoi allwedd tŷ Dafydd iddo. Fydd neb yn gallu cau yr hyn mae'n ei agor, nac agor yr hyn mae e'n ei gau. 23 Bydda i'n ei osod yn gadarn yn ei le – fel hoelen wedi ei tharo i wal. Bydd e'n cael y sedd anrhydedd yn nhŷ ei dad. 24 Bydd y cyfrifoldeb am deulu ei dad arno fe: pawb, o'r egin a'r dail; bydd y llestri bach i gyd, y powlenni a'r gwahanol jariau yn hongian arno.’”

25 “Bryd hynny,”—meddai'r  Arglwydd holl-bwerus—“bydd yr hoelen oedd mor sownd yn dod yn rhydd. Bydd yn cael ei thorri a bydd yn syrthio, a bydd y llwyth oedd yn hongian arni yn cael ei dynnu i lawr.” Mae'r  Arglwydd wedi dweud!

Copyright information for CYM