Jeremiah 16

Jeremeia ddim i briodi, galaru na mynd i barti

Dyma'r  Arglwydd yn rhoi'r neges yma i mi: “Paid priodi na chael plant yn y wlad yma. Achos dyma sy'n mynd i ddigwydd i'r plant fydd yn cael eu geni yma, ac i'w mamau a'u tadau nhw: Byddan nhw'n marw o afiechydon erchyll. Fydd neb yn galaru ar eu hôl nhw, a neb yn eu claddu nhw. Byddan nhw'n gorwedd fel tail ar wyneb y tir, wedi eu lladd yn y rhyfel neu wedi marw o newyn, a bydd yr adar a'r anifeiliaid gwylltion yn bwyta eu cyrff.”

Dyma mae'r  Arglwydd yn ei ddweud: “Paid mynd i dŷ ble mae rhywun wedi marw. Paid mynd i alaru nac i gydymdeimlo. Dw i ddim am roi llwyddiant na heddwch i'r bobl yma eto. Dw i ddim am ddangos caredigrwydd na thrugaredd atyn nhw. Bydd yr arweinwyr a'r bobl gyffredin yn marw yn y wlad yma. Fyddan nhw ddim yn cael eu claddu, a fydd neb yn galaru ar eu hôl nhw. Fydd pobl ddim yn torri eu hunain a chyllyll a  a siafio eu pennau i ddangos mor drist ydyn nhw. Fydd neb yn mynd â bwyd i'r rhai sy'n galaru, i godi eu calonnau nhw, na rhoi gwin iddyn nhw chwaith, i'w cysuro ar ôl iddyn nhw golli mam neu dad.

“Paid mynd i rywle ble mae pobl yn gwledda a partïo chwaith. Dw i, yr  Arglwydd holl-bwerus, Duw Israel, yn dweud fy mod i'n mynd i roi taw ar sŵn pobl yn chwerthin a joio yn y wlad yma – sŵn pobl yn mwynhau eu hunain mewn parti priodas. Cewch fyw i weld y peth yn digwydd!

10 “Pan fyddi di'n dweud hyn i gyd wrth y bobl, byddan nhw'n siŵr o ofyn i ti, ‘Pam mae'r  Arglwydd yn bygwth gwneud y pethau ofnadwy yma i ni? Beth ydyn ni wedi ei wneud o'i le? Sut ydyn ni wedi pechu yn erbyn yr  Arglwydd ein Duw?’ 11 Dywed di wrthyn nhw mai dyma mae'r  Arglwydd yn ei ddweud: ‘Am bod eich hynafiaid chi wedi troi cefn arna i. Aethon nhw i addoli a gwasanaethu duwiau eraill; troi cefn arna i, a gwrthod beth ddysgais i iddyn nhw. 12 Ond dych chi'n waeth na'ch hynafiaid! Dych chi'n ystyfnig, yn dilyn y duedd ynoch chi i wneud drwg, ac wedi gwrthod gwrando arna i. 13 Felly dw i'n mynd i'ch taflu chi allan o'r wlad yma, a'ch gyrru chi i wlad dych chi a'ch hynafiaid yn gwybod dim amdani. Byddwch chi'n addoli duwiau eraill yno, nos a dydd. Fydda i ddim yn teimlo'n sori drosoch chi!’”

Gobaith er gwaetha'r drychineb

14 “Ac eto, mae amser gwell i ddod,” meddai'r  Arglwydd. “Yn lle dweud, ‘Mor sicr â bod yr  Arglwydd yn fyw, yr un achubodd bobl Israel o'r Aifft …’ 15 bydd pobl yn dweud, ‘Mor sicr â bod yr  Arglwydd yn fyw, yr un achubodd bobl Israel o dir y gogledd ac o'r gwledydd lle roedd wedi eu gyrru nhw.’ Achos bryd hynny dw i'n mynd i ddod â nhw yn ôl i'r wlad rois i i'w hynafiaid nhw.”

16 Ond ar hyn o bryd, dyma mae'r  Arglwydd yn ei ddweud: “Dw i'n anfon am y gelynion, fydd yn dod i ddal y bobl yma fel pysgotwyr. Wedyn bydda i'n anfon am eraill i ddod fel helwyr. Byddan nhw'n eu hela nhw o'r mynyddoedd a'r bryniau lle maen nhw'n cuddio yn y creigiau. 17 Achos dw i'n gweld popeth maen nhw'n ei wneud – y cwbl! Allan nhw ddim cuddio'u pechodau oddi wrtho i. 18 Rhaid iddyn nhw'n gyntaf ddiodde'r gosb lawn maen nhw'n ei haeddu am eu drygioni a'u pechod. Maen nhw wedi llygru fy nhir i gyda delwau marw o'u heilun-dduwiau ffiaidd, a llenwi fy etifeddiaeth â'u defodau afiach.”

Hyder Jeremeia yn yr  Arglwydd

Jeremeia:
19 “O  Arglwydd, ti sy'n rhoi nerth i mi, ac yn fy amddiffyn;
ti ydy'r lle saff i mi ddianc iddo pan dw i mewn trafferthion.
Bydd cenhedloedd o bob rhan o'r byd
yn dod atat ti ac yn dweud:
‘Roedd ein hynafiaid wedi eu magu i addoli delwau diwerth,
pethau da i ddim oedd yn gallu helpu neb.
20 Ydy pobl yn gallu gwneud eu duwiau eu hunain?
Na! dydy pethau felly ddim yn dduwiau go iawn.’”
Yr  Arglwydd

21 “Felly, dw i'n mynd i'w dysgu nhw,” meddai'r  Arglwydd. “Dw i'n mynd i ddangos iddyn nhw unwaith ac am byth mor gryf ydw i, a byddan nhw'n gwybod mai'r  Arglwydd ydy fy enw i.”

Copyright information for CYM