Jeremiah 21

Mae Duw yn mynd i farnu a chosbi Jwda a Jerwsalem

(21:1—29:32)

Proffwydo dinistr Jerwsalem

Dyma neges arall roddodd yr  Arglwydd i Jeremeia, pan gafodd Pashchwr fab Malcîa, a'r offeiriad Seffaneia fab Maaseia eu danfon ato gan y Brenin Sedeceia. “Wnei di ofyn i'r  Arglwydd ein helpu ni?” medden nhw. “Mae Nebwchadnesar, brenin Babilon, ar fin ymosod arnon ni.
21:2 Byddin y brenin Nebwchadnesar o Babilon wnaeth ddinistrio Jerwsalem ym mis Gorffennaf 586 CC (gw. 2 Brenhinoedd 25:1-11; 2 Cronicl 36:17-21)
Falle y bydd yr  Arglwydd yn gwneud gwyrth fel yn y gorffennol, ac yn ei anfon i ffwrdd oddi wrthon ni.”

A dyma oedd ateb Jeremeia: “Dyma mae'r  Arglwydd, Duw Israel, yn ei ddweud: ‘Mae dy fyddin wedi mynd allan i ymladd yn erbyn byddin brenin Babilon, ond dw i'n mynd i wneud iddyn nhw droi yn ôl. Bydda i'n dod â nhw yn ôl i'r ddinas yma. Dw i'n wyllt, ac wedi digio'n fawr hefo chi, a dw i fy hun yn mynd i ymladd yn eich erbyn chi gyda'm holl nerth a'm grym. Dw i'n mynd i daro popeth byw yn y ddinas yma – yn bobl ac anifeiliaid. Byddan nhw'n marw o haint erchyll. Wedyn,’ meddai'r  Arglwydd, ‘bydda i'n rhoi Sedeceia, brenin Jwda (a'i swyddogion a phawb arall fydd yn dal yn fyw, ar ôl yr haint y rhyfel a'r newyn) yn nwylo Nebwchadnesar, brenin Babilon. Bydd eu gelynion yn eu dal nhw, ac yn eu lladd â'r cleddyf. Fyddan nhw'n dangos dim piti. Fydd neb yn cael eu harbed. Fydd dim trugaredd o gwbl!’

“Yna dywed wrth bobl Jerwsalem mai dyma dw i, yr  Arglwydd, yn ei ddweud wrthyn nhw: ‘Dw i'n rhoi dewis i chi – ffordd bywyd neu ffordd marwolaeth. b  Bydd y rhai sy'n aros yn y ddinas yma yn cael eu lladd yn y rhyfel, neu'n marw o newyn neu haint. Ond bydd pawb sy'n mynd allan ac yn ildio i'r Babiloniaid sy'n gwarchae ar y ddinas yma, yn cael byw. 10 Dw i wedi penderfynu gwneud drwg i'r ddinas yma yn lle gwneud da. Dw i'n mynd i adael i frenin Babilon ei choncro hi, a bydd yn ei llosgi'n ulw.’”


—yr  Arglwydd sy'n dweud hyn.

Barn ar deulu brenhinol Jwda

11 Dyma mae'r  Arglwydd yn ei ddweud wrth deulu brenhinol Jwda, sy'n perthyn i linach Dafydd: “Gwrandwch ar neges yr  Arglwydd

‘Gwnewch yn siŵr fod pobl yn cael tegwch yn y llysoedd.
Achubwch bobl sy'n dioddef
o grafangau'r rhai sy'n eu gormesu nhw.
Os na wnewch chi, bydda i'n ddig.
Bydda i fel tân yn llosgi a neb yn gallu ei ddiffodd,
o achos yr holl ddrwg dych chi wedi ei wneud.
13 Hei, ti sydd wedi dy orseddu uwchben y dyffryn
ar y byrdd-dir creigiog – dw i yn dy erbyn di!’

—yr  Arglwydd sy'n dweud hyn.
‘Dych chi'n dweud, “Fydd neb yn gallu ymosod arnon ni yma.
Does gan neb obaith dod i mewn aton ni!”
14 Ond dw i'n mynd i roi'r gosb dych chi'n ei haeddu i chi,’

—meddai'r  Arglwydd.
‘Bydda i'n rhoi dy balas
21:14 dy balas Hebraeg, “dy goedwig”. Mae'n debyg mai cyfeiriad sydd yma at y palas adeiladodd Solomon, sef "Plas Coedwig Libanus" (gw. 1 Brenhinoedd 7:1-3)
ar dân,
a bydd popeth o dy gwmpas yn cael ei losgi.’”
Copyright information for CYM