Jeremiah 22

Neges i deulu brenhinol Jwda

Dyma mae'r  Arglwydd yn ei ddweud: “Dos i lawr i balas brenin Jwda, a rho'r neges yma iddo: ‘Frenin Jwda, gwrando ar neges yr  Arglwydd – ti sy'n perthyn i deulu brenhinol Dafydd, dy swyddogion a phawb arall sy'n mynd drwy'r giatiau yma. Mae'r  Arglwydd yn dweud: “Gwnewch beth sy'n gyfiawn ac yn deg, ac achubwch bobl sy'n dioddef o grafangau'r rhai sy'n eu gormesu nhw. Peidiwch cam-drin a chymryd mantais o fewnfudwyr, plant amddifad a gweddwon. A peidiwch lladd pobl ddiniwed. Os ewch chi ati i wneud beth dw i'n ddweud bydd disgynyddion Dafydd yn dal i deyrnasu. Byddan nhw'n dod drwy'r giatiau yma mewn cerbydau ac ar gefn ceffylau, gyda'i swyddogion a'u pobl. Ond os byddwch chi'n gwrthod gwrando, dw i'n addo ar fy llw y bydd y palas yma yn rwbel.”’” Yr  Arglwydd sy'n dweud hyn.

Dyma mae'r  Arglwydd yn ei ddweud am balas brenin Jwda:

“Ti fel tir ffrwythlon Gilead i mi,
neu fel y coed ar fynyddoedd Libanus.
Ond bydda i'n dy wneud di'n anialwch,
a fydd neb yn byw yn dy drefi di.
Mae gen i rai sy'n barod i dy ddinistrio di,
pob un yn cario ei arfau.
Byddan nhw'n torri'r coed cedrwydd gorau,
ac yn taflu'r cwbl i'r tân.

“Bydd pobl o wledydd eraill yn pasio heibio'r ddinas yma, ac yn gofyn, ‘Pam mae'r  Arglwydd wedi gwneud y fath beth i'r ddinas wych yma?’ A bydd yr ateb yn cael ei roi. ‘Am fod y bobl wedi troi cefn ar yr ymrwymiad i'r  Arglwydd eu Duw, ac wedi addoli a gwasanaethu duwiau eraill.’”

Neges am Jehoachas
22:9 Jehoachas Roedd Jehoachas yn frenin Jwda am dri mis ar ôl i'r Brenin Joseia farw yn 609 CC Cafodd ei gymryd i'r Aifft gan Pharo Necho, ac yno y bu farw. (gw. 2 Brenhinoedd 23:31-34; 2 Cronicl 36:2-4)

10 “Paid crïo am fod y brenin wedi marw
22:10 y brenin wedi marw h.y. Joseia
.
Paid galaru ar ei ôl.
Crïa am y brenin sy'n cael ei gymryd i ffwrdd
22:10 y brenin … i ffwrdd h.y. Jehoachas (oedd hefyd yn cael ei alw yn Shalwm). Cafodd ei gymryd yn garcharor gan Pharo Necho, a bu farw yn yr Aifft (2 Brenhinoedd 23: 30-34).
.
Fydd e ddim yn dod yn ôl adre,
Gaiff e byth weld ei wlad eto.

11 Achos dyma mae'r  Arglwydd yn ei ddweud am Shalwm
22:11 Shalwm Enw arall ar Jehoachas
fab Joseia brenin Jwda, ddaeth i deyrnasu ar ôl ei dad Joseia: ‘Mae e wedi ei gymryd i ffwrdd, a fydd e byth yn dod yn ôl.
12 Bydd e'n marw yn y wlad lle cafodd ei gymryd yn gaeth. Fydd e byth yn gweld y wlad yma eto.’”

Neges am Jehoiacim
22:12 Jehoiacim Cafodd Jehoiacim (brawd Jehoachas) ei wneud yn frenin ar Jwda gan Pharo Necho. Roedd yn teyrnasu o 609 i 598 CC Trodd i gefnogi Nebwchadnesar ond yna gwrthryfela yn ei erbyn, a dyna wnaeth arwain at fyddin Babilon yn ymosod ar Jerwsalem yn 597 CC pan gafodd ei fab a llawer o arweinwyr eraill Jwda eu caethgludo (gw. 2 Brenhinoedd 23:34—24:16). Roedd Jehoiacim ei hun wedi marw cyn i hyn ddigwydd (2 Brenhinoedd 24:5-7).

13 “Gwae yr un anghyfiawn sy'n adeiladu ei balas;
yr un sy'n trin pobl yn annheg wrth godi'r lloriau uchaf.
Mae'n gwneud i'w bobl weithio am ddim;
dydy e ddim yn talu cyflog iddyn nhw.
14 Mae'n dweud wrtho'i hun,
‘Dw i'n mynd i adeiladu palas gwych,
gyda llofftydd mawr, a digon o ffenestri.
Dw i'n mynd i osod paneli o goed cedrwydd drwyddo,
a'i beintio yn goch llachar.’
15 Ydy bod â mwy o baneli cedrwydd
yn dy wneud di'n well brenin?
Meddylia am dy dad.
Roedd e'n hapus os oedd ganddo fwyd a diod.
Roedd yn gwneud beth oedd yn gyfiawn ac yn deg,
ac roedd pethau'n mynd yn dda gydag e.
16 Roedd yn amddiffyn hawliau pobl dlawd ac anghenus, f 
ac roedd pethau'n mynd yn dda.
Onid dyna beth mae fy nabod i yn ei olygu?”

—yr  Arglwydd sy'n dweud hyn.
17 “Ond rwyt ti'n hunanol ac yn anonest.
Ti'n lladd pobl ddiniwed,
yn twyllo ac yn gorthrymu'r bobl.”

18 Felly, dyma mae'r  Arglwydd yn ei ddweud am Jehoiacim fab Joseia, brenin Jwda:

“Fydd neb yn galaru ar ei ôl, a dweud,
‘O, dw i mor drist, fy mrawd!
O, dw i mor drist, fy chwaer!’
Fydd neb yn dweud
‘O, druan o'n harglwydd ni’
‘O, druan o'r brenin!’
19 Fydd ei angladd ddim gwell na phan mae asyn yn marw –
Bydd ei gorff yn cael ei lusgo allan o'r ddinas
a'i daflu tu allan i giatiau Jerwsalem.”

Neges am Jerwsalem

20 Dringwch fynyddoedd Libanus, a galaru yno.
Gwaeddwch yn uchel ar fryniau Bashan.
Ewch i alaru ar fynyddoedd Afarîm
22:20 Libanus … Bashan … Afarîm Mae Mynyddoedd Libanus i'r gogledd; mynyddoedd Bashan i'r gogledd-ddwyrain; a mynyddoedd Afarîm i'r de-ddwyrain. O fynyddoedd Afarîm yn Moab y cafodd Moses edrych ar y wlad roedd Duw wedi ei haddo i'w bobl (gw. Deuteronomium 32:49), ac yno ar y copa uchaf, sef Mynydd Nebo, y buodd e farw (gw. Numeri 27:12; Deuteronomium 32:49)

Mae eich ‛cariadon‛
22:20 gariadon Cyfeiriad at y gwledydd roedd pobl Jwda'n pwyso arnyn nhw am help.
i gyd wedi eu concro!
21 Gwnes i eich rhybuddio pan oeddech chi'n byw'n ddibryder,
ond yr ymateb ges i oedd, “Dŷn ni ddim am wrando.”
Dyma sut dych chi wedi bod o'r dechrau cyntaf –
dych chi erioed wedi bod yn barod i wrando.
22 Bydd eich arweinwyr
22:22 Hebraeg, “bugeiliaid”
yn cael eu chwythu i ffwrdd gan y gwynt.
Bydd eich ‛cariadon‛ i gyd wedi eu cymryd yn gaeth.
Bryd hynny bydd gynnoch chi gywilydd go iawn
o'r holl bethau drwg wnaethoch chi.
23 Falle eich bod chi'n teimlo'n reit saff,
fel aderyn yn nythu ar goed cedrwydd Libanus.
Ond byddwch yn griddfan mewn poen pan ddaw'r farn.
Byddwch fel gwraig mewn poen wrth gael babi.

Neges i Jehoiachin
22:24 Hebraeg, “Coneia”, enw arall ar Jehoiachin; buodd yn frenin am dri mis yn 598 CC (gw. 2 Brenhinoedd 24:8-15; 2 Cronicl 36:9-10) Cafodd ei gymryd yn garcharor i Babilon, a bu yno am flynyddoedd lawer (Jeremeia 52:31-14; 2 Brenhinoedd 25:27-30).

24 “Mor sicr a'm bod i fy hun yn fyw,” meddai'r  Arglwydd, “er dy fod ti, Jehoiachin fab Jehoiacim, brenin Jwda wedi bod yn sêl-fodrwy
22:24 sêl-fodrwy Yn Haggai 2:23 mae'r un darlun yn cael ei ddefnyddio i ddisgrifio Serwbabel, ŵyr Jehoiachin (gw. 1 Cronicl 3:17-19; Mathew 1:12).
ar fy llaw dde, bydda i'n dy dynnu i ffwrdd.
25 Bydda i'n dy roi di yn nwylo'r rhai sydd eisiau dy ladd di, y rhai hynny rwyt ti eu hofni nhw, sef Nebwchadnesar, brenin Babilon a'i fyddin. 26 A bydda i'n dy daflu di a dy fam i wlad ddieithr, a dyna ble byddwch chi'n marw. 27 Gewch chi byth ddod yn ôl yma, er eich holl hiraeth.”

28 Ai jwg diwerth wedi ei dorri ydy'r dyn Jehoiachin?
(fel potyn pridd does neb ei eisiau).
Pam mae e a'i blant wedi eu taflu i ffwrdd?
(wedi eu taflu i wlad ddieithr).
29 Wlad, wlad, wlad,
gwrando ar neges yr  Arglwydd.
30 Dyma mae'r  Arglwydd yn ei ddweud:
“Gwnewch gofnod fod y dyn yma'n ddi-etifedd!
(dyn fydd yn gweld dim llwyddiant).
Fydd dim un o'i blant yn teyrnasu yn Jwda ar ei ôl.
Fydd neb yn ei ddilyn ar orsedd Dafydd.”
22:30 Fydd dim un … ar orsedd Dafydd Mae'r addewid yn 2 Samuel 7:13-16 wedi dod i ben. Roedd y sefydliad yn Jerwsalem wedi diystyru amodau'r addewid – Salm 132:11-12

Copyright information for CYM