Job 33

Elihw yn ceryddu Job

Felly Job, gwrando beth sydd gen i i'w ddweud.
Gwranda'n ofalus ar fy ngeiriau i.
Edrych, dw i am agor fy ngheg,
a gadael i'm tafod ddweud ei dweud.
Dw i'n mynd i siarad yn onest,
a dweud fy marn yn gwbl agored.
Ysbryd Duw luniodd fi;
anadl yr Un sy'n rheoli popeth sy'n fy nghadw i'n fyw.
Ateb fi, os wyt ti'n gallu;
gwna dy safiad, a dadlau yn fy erbyn i.
Dŷn ni'n dau yr un fath yng ngolwg Duw;
ces innau hefyd fy ngwneud o'r pridd.
Felly does dim byd i ti ei ofni;
fydda i ddim yn llawdrwm arnat ti.
Dyma wyt ti wedi ei ddweud,
(clywais dy eiriau di'n glir):
‘Dw i'n ddieuog, heb wneud dim o'i le;
dw i'n lân, a heb bechu.
10 Ond mae Duw wedi troi yn fy erbyn;
mae'n fy nhrin i fel gelyn.
11 Mae wedi rhoi fy nhraed mewn cyffion,
ac yn gwylio popeth dw i'n ei wneud.’
12 Dwyt ti ddim yn iawn. A gwna i ddweud pam:
Mae Duw yn fwy na dyn.
13 Pam wyt ti'n dadlau yn ei erbyn?
Oes rhaid iddo ateb pob cwestiwn?
14 Mae Duw yn siarad mewn un ffordd un tro,
ac mewn ffordd wahanol dro arall –
ond er hynny dydy pobl ddim yn deall.
15 Mewn breuddwyd, neu weledigaeth yn y nos,
pan mae pobl yn cysgu'n drwm;
pan maen nhw'n gorwedd ar eu gwlâu.
16 Mae e'n gwneud i bobl wrando –
yn eu dychryn nhw gyda rhybudd
17 i beidio gwneud rhywbeth,
a'u stopio nhw rhag bod mor falch.
18 Mae'n achub bywyd rhywun o bwll y bedd,
rhag iddo groesi afon marwolaeth.
19 Mae'n disgyblu un sy'n sâl yn ei wely
a chryndod di-baid drwy ei esgyrn.
20 Mae bwyd yn codi cyfog arno;
does ganddo awydd dim byd blasus.
21 Mae wedi colli cymaint o bwysau,
nes bod ei esgyrn i gyd yn y golwg.
22 Mae'n agos iawn at y bedd,
bron â'i gipio gan negeswyr marwolaeth.
23 Ond os daw angel at ei ochr
(dim ond un o'i blaid, un o blith y mil)
i ddadlau ei hawl drosto –
24 yna bydd Duw yn drugarog wrtho.
‘Achubwch e rhag mynd i lawr i'r bedd;
dw i wedi cael y pris i'w ollwng yn rhydd.’
25 Yna bydd ei groen yn iach fel pan oedd yn ifanc;
bydd ei egni yn ôl fel yn nyddiau ieuenctid!
26 Bydd yn gweddïo, a bydd Duw'n gwrando;
bydd yn gweiddi'n llawen wrth fynd i'w bresenoldeb,
a bydd Duw yn ei adfer i berthynas iawn ag e'i hun.
27 Bydd yn canu o flaen pobl,
‘Pechais, a gwneud y peth anghywir,
ond ches i mo'r gosb o'n i'n ei haeddu.
28 Mae e wedi fy achub o afael y bedd;
dw i'n dal yn fyw, ac yn gweld y golau!’
29 Yn wir, mae Duw yn gwneud hyn
drosodd a throsodd:
30 achub bywyd o bwll y bedd,
iddo gael gweld goleuni bywyd.
31 Edrych, Job, gwranda arna i;
gwrando'n dawel i mi gael siarad.
32 Os oes gen ti rywbeth i'w ddweud, ateb fi;
dywed, achos dw i eisiau dangos dy fod ti'n iawn.
33 Ond os oes gen ti ddim i'w ddweud, gwranda arna i;
gwrando'n dawel, ac fe ddysga i beth sy'n ddoeth i ti.”
Copyright information for CYM