Judges 13

Hanes geni Samson

Dyma bobl Israel unwaith eto yn gwneud beth oedd yn ddrwg yng ngolwg yr  Arglwydd. Felly dyma'r  Arglwydd yn gadael i'r Philistiaid eu rheoli nhw am bedwar deg o flynyddoedd.

Bryd hynny roedd dyn o'r enw Manoa, o lwyth Dan, yn byw yn Sora. Doedd gwraig Manoa ddim yn gallu cael plant. Un diwrnod dyma angel yr  Arglwydd yn rhoi neges iddi, “Er dy fod ti wedi methu cael plant hyd yn hyn, ti'n mynd i feichiogi a byddi'n cael mab. Bydd yn ofalus! Paid yfed gwin nag unrhyw ddiod feddwol arall, na bwyta unrhyw beth fydd yn dy wneud di'n aflan. Wir i ti, rwyt ti'n mynd i feichiogi a cael mab. Ond rhaid i ti beidio torri ei wallt, am fod y plentyn i gael ei gysegru'n Nasaread i'r  Arglwydd o'r eiliad mae'n cael ei eni. Bydd yn mynd ati i achub Israel o afael y Philistiaid.”

A dyma hi'n mynd i ddweud wrth ei gŵr beth oedd wedi digwydd. “Mae dyn wedi dod ata i oddi wrth Dduw. Roedd fel angel Duw – yn ddigon i godi braw arna i! Wnes i ddim gofyn iddo o ble roedd e'n dod, a wnaeth e ddim dweud ei enw. Dwedodd wrtho i, ‘Rwyt ti'n mynd i fod yn feichiog a byddi'n cael mab. Felly, paid yfed gwin nag unrhyw ddiod feddwol arall, a paid bwyta unrhyw beth fydd yn dy wneud di'n aflan. Bydd y plentyn wedi ei gysegru yn Nasaread i Dduw o'i eni i'w farw.’”

Yna dyma Manoa'n gweddïo ar yr  Arglwydd, “Meistr, plîs gad i'r dyn wnest ti ei anfon ddod aton ni eto, iddo ddysgu i ni beth i'w wneud gyda'r bachgen fydd yn cael ei eni.”

A dyma Duw yn ateb ei weddi. Dyma'r angel yn dod at wraig Manoa eto. Roedd hi'n eistedd yn y cae ar ei phen ei hun – doedd Manoa ei gŵr ddim gyda hi. 10 A dyma hi'n rhedeg ar unwaith i ddweud wrtho, “Tyrd, mae e wedi dod yn ôl! Y dyn ddaeth ata i y diwrnod o'r blaen. Mae e yma!”

11 Dyma Manoa yn mynd yn ôl gyda'i wraig, a dyma fe'n gofyn i'r dyn, “Ai ti ydy'r dyn sydd wedi bod yn siarad gyda'm gwraig i?”

“Ie, fi ydy e” meddai wrtho.

12 A dyma Manoa'n gofyn iddo, “Pan fydd dy eiriau'n dod yn wir, sut ddylen ni fagu'r plentyn a beth fydd e'n wneud?”

13 A dyma'r angel yn dweud wrtho, “Rhaid i dy wraig wneud popeth ddywedais i wrthi. 14 Rhaid iddi beidio bwyta grawnwin na rhesins, peidio yfed gwin na diod feddwol arall, a pheidio bwyta unrhyw fwyd fydd yn ei gwneud hi'n aflan. Rhaid iddi wneud popeth dw i wedi ei ddweud wrthi.”

15 Yna dyma Manoa yn dweud, “Plîs wnei di aros am ychydig i ni baratoi pryd o fwyd i ti, gafr ifanc.”

16 “Gwna i aros ond wna i ddim bwyta,” meddai'r angel. “Os wyt ti eisiau cyflwyno offrwm i'w losgi'n llwyr i'r  Arglwydd, gelli wneud hynny.” (Doedd Manoa ddim yn sylweddoli mai angel yr  Arglwydd oedd e.)

17 Yna dyma Manoa'n gofyn iddo, “Beth ydy dy enw di? Pan fydd hyn i gyd yn dod yn wir, dŷn ni eisiau dy anrhydeddu di.”

18 A dyma'r angel yn ateb, “Pam wyt ti'n gofyn am fy enw i? Mae e tu hwnt i dy ddeall di.”

19 Felly dyma Manoa yn cymryd gafr ifanc ac offrwm o rawn a'i gosod nhw ar garreg i'w cyflwyno i'r  Arglwydd. Yna dyma angel yr  Arglwydd yn gwneud rhywbeth anhygoel tra roedd Manoa a'i wraig yn gwylio. 20 Wrth i'r fflamau godi o'r allor dyma angel yr  Arglwydd yn mynd i fyny yn y fflamau. Pan welodd Manoa a'i wraig hynny'n digwydd, dyma nhw'n plygu a'u hwynebau i'r llawr. 21 Wnaeth Manoa a'i wraig ddim gweld yr angel eto. Dyna pryd sylweddolodd Manoa mai angel yr  Arglwydd oedd e. 22 A dyma fe'n dweud wrth ei wraig, “Dŷn ni'n mynd i farw! Dŷn ni wedi gweld bod dwyfol!”

23 Ond dyma'i wraig yn dweud, “Petai'r  Arglwydd eisiau'n lladd ni fyddai e ddim wedi derbyn yr offrwm i'w losgi a'r offrwm o rawn gynnon ni. Fyddai e ddim wedi dangos hyn i gyd a siarad â ni fel y gwnaeth e.”

24 Cafodd gwraig Manoa fab a dyma hi'n rhoi'r enw Samson iddo. Tyfodd y plentyn a dyma'r  Arglwydd yn ei fendithio. 25 Yna pan oedd Samson yn aros yn Mahane-dan,
13:25 Mahane-dan sef "gwersyll Dan".
rhwng Sora ac Eshtaol, dyma Ysbryd yr  Arglwydd yn dechrau ei sbarduno.

Copyright information for CYM