Nehemiah 7

Trefniadau diogelwch Jerwsalem

Roedd y wal wedi ei gorffen, drysau'r giatiau wedi eu gosod yn eu lle, a gofalwyr y giatiau, cantorion a Lefiaid wedi eu penodi. A dyma fi'n apwyntio Chanani (perthynas i mi), a Chananeia, pennaeth y gaer, i fod yn gyfrifol am Jerwsalem. Roedd Chananeia'n ddyn y gallwn ei drystio, ac yn fwy duwiol na'r rhan fwya o bobl. Dwedais wrthyn nhw, “Ddylai giatiau'r ddinas ddim bod ar agor pan mae'r haul yn boeth ganol dydd. Dylen nhw aros dan glo nes bod y gofalwyr yn ôl ar ddyletswydd. A rhaid i chi osod rhai o bobl Jerwsalem yn wylwyr ar y waliau, ac eraill wrth eu tai.”

Rhestr o'r bobl ddaeth yn ôl o Babilon

(Esra 2:1-70)

Roedd digon o le yn y ddinas, a dim llawer o bobl yn byw ynddi. Doedd bron ddim tai wedi eu hadeiladu ynddi bryd hynny. A dyma Duw yn rhoi syniad i mi, i alw'r arweinwyr a'r swyddogion a'r bobl gyffredin at ei gilydd, a'u cofrestru nhw yn ôl eu teuluoedd.

Dyma fi'n dod o hyd i restrau teuluol y rhai ddaeth yn ôl yn wreiddiol. A dyma beth oedd wedi ei gofnodi:

Dyma restr o bobl y dalaith ddaeth allan o Babilon. Cawson nhw eu cymryd yn gaeth yno gan Nebwchadnesar, brenin Babilon. Daeth pob un yn ôl i Jerwsalem ac i'r trefi eraill yn Jwda lle roedden nhw'n arfer byw. Yr arweinwyr oedd Serwbabel, Ieshŵa, Nehemeia, Asareia, Raameia, Nachamani, Mordecai, Bilshan, Mispar, Bigfai, Nechwm a Baana.
Dyma faint o bobl Israel ddaeth yn ôl:
Teulu Parosh: 2,172
Teulu Sheffateia: 372
10 Teulu Arach: 652
11 Teulu Pachath-Moab (o deuluoedd Ieshŵa a Joab): 2,818
12 Teulu Elam: 1,254
13 Teulu Sattw: 845
14 Teulu Saccai: 760
15 Teulu Binnŵi: 648
16 Teulu Bebai: 628
17 Teulu Asgad: 1,322
18 Teulu Adonicam: 667
19 Teulu Bigfai: 2,067
20 Teulu Adin: 655
21 Teulu Ater (sef disgynyddion Heseceia): 98
22 Teulu Chashŵm: 328
23 Teulu Betsai: 324
24 Teulu Chariff: 112
25 Teulu Gibeon: 95
26 Dynion Bethlehem a Netoffa: 188
27 Dynion Anathoth: 128
28 Dynion Beth-asmafeth: 42
29 Dynion Ciriath-iearim, Ceffira a Beëroth: 743
30 Dynion Rama a Geba: 621
31 Dynion Michmas: 122
32 Dynion Bethel ac Ai: 123
33 Pobl y Nebo arall: 52
34 Pobl yr Elam arall: 1,254
35 Pobl Charîm: 320
36 Pobl Jericho: 345
37 Pobl Lod, Hadid ac Ono: 721
38 Pobl Sena'a: 3,930

39 Yr offeiriaid:

Teulu Idaïa (o linach Ieshŵa): 973
40 Teulu Immer: 1,052
41 Teulu Pashchwr: 1,247
42 Teulu Charîm: 1,017

43 Y Lefiaid:

Teulu Ieshŵa (drwy Cadmiel o deulu Hodefa): 74

44 Y cantorion:

Teulu Asaff: 148

45 Gofalwyr y giatiau:

Teuluoedd Shalwm, Ater, Talmon, Accwf, Chatita a Shobai: 138

46 Gweision y deml:

Teulu Sicha
Teulu Chaswffa
Teulu Tabbaoth
47 Teulu Ceros
Teulu Sïa
Teulu Padon
48 Teulu Lebana
Teulu Hagaba
Teulu Shalmai
49 Teulu Chanan
Teulu Gidel
Teulu Gachar
50 Teulu Reaia
Teulu Resin
Teulu Necoda
51 Teulu Gassam
Teulu Wssa
Teulu Paseach
52 Teulu Besai
Teulu Mewnim
Teulu Neffwshesim
53 Teulu Bacbwc
Teulu Chacwffa
Teulu Charchwr
54 Teulu Batslith
Teulu Mechida
Teulu Charsha
55 Teulu Barcos
Teulu Sisera
Teulu Temach
56 Teulu Netsïach
Teulu Chatiffa.

57 Teuluoedd gweision Solomon:

Teulu Sotai
Teulu Soffereth
Teulu Perida
58 Teulu Jala
Teulu Darcon
Teulu Gidel
59 Teulu Sheffateia
Teulu Chattil
Teulu Pochereth-hatsbaîm
Teulu Amon.

60 Cyfanswm gweision y deml a theuluoedd gweision Solomon: 392.

61 Daeth pobl eraill o drefi Tel-melach, Tel-harsha, Cerwb, Adon, ac Immer (ond doedd y rhain ddim yn gallu profi eu bod nhw a'u teuluoedd yn dod o Israel yn wreiddiol):

62 Teulu Delaia, teulu Tobeia a theulu Necoda: 652

63 Wedyn yr offeiriaid, sef teuluoedd Chafaia, Hacots, a Barsilai (dyn oedd wedi priodi un o ferched Barsilai o Gilead, ac wedi cymryd ei enw).

64 Roedd y rhain hefyd wedi chwilio am gofnod o'u teuluoedd yn y rhestrau achau, ond wedi methu ffeindio dim byd. Felly cawson nhw eu rhwystro rhag gwasanaethu fel offeiriaid. 65 Dwedodd y llywodraethwr nad oedden nhw i gael bwyta'r bwyd oedd wedi ei gysegru, nes byddai offeiriad yn codi oedd yn gallu penderfynu drwy ddefnyddio'r Wrim a'r Thwmim a .

66 Cyfanswm y bobl aeth yn ôl oedd 42,360, 67 (heb gyfri'r 7,337 o weision a morynion oedd ganddyn nhw; ac roedd 245 o gantorion – dynion a merched – gyda nhw hefyd).

68 Roedd ganddyn nhw 736 o geffylau, 245 o fulod, 435 o gamelod a 6,720 o asynnod.

70 Dyma rai o benaethiaid y claniau yn cyfrannu tuag at y gwaith.

Y llywodraethwr – 8 cilogram o aur
7:70 8 cilogram o aur. Hebraeg, “1,000 drachma aur”
, 50 powlen, a 530 o wisgoedd i'r offeiriaid.
71 Penaethiaid y claniau – 160 cilogram o aur
7:71 168 cilogram o aur. Hebraeg, “20,000 drachma aur”
a 1,300 cilogram o arian
7:71 1,250 cilogram o arian Hebraeg, “2,200 mina o arian”
.

72 Yna cyfraniad gweddill y bobl oedd 160 cilogram o aur a 1,200 cilogram
7:72 1,200 cilogram o arian Hebraeg, “2,000 mina o arian”
o arian, a 67 o wisgoedd i'r offeiriaid.

73 Felly dyma'r offeiriaid, Lefiaid, cantorion, gofalwyr y giatiau a gweision y deml i gyd yn setlo i lawr yn eu trefi eu hunain. Ac aeth gweddill pobl Israel yn ôl i fyw i'w trefi hwythau hefyd.

Y Gyfraith yn cael ei darllen, a'r bobl yn ymateb

Pan ddaeth y seithfed mis
7:73 seithfed mis Tishri (neu Ethanim), seithfed mis y calendr Hebreig, o tua canol Medi i ganol Hydref.
, aeth pobl Israel o'u trefi

Copyright information for CYM