Numbers 1

Cyfrifiad Cyntaf Israel

Flwyddyn ar ôl i bobl Israel adael gwlad yr Aifft, ar ddiwrnod cyntaf yr ail fis,
1:1 ail fis Sif, ail fis y calendr Hebreig, o tua canol Ebrill i ganol Mai.
dyma'r  Arglwydd yn siarad â Moses. Digwyddodd hyn yn y babell lle roedd Duw yn cyfarfod pobl, pan oedd pobl Israel yn anialwch Sinai. Dwedodd:
“Dw i eisiau i ti gynnal cyfrifiad o holl bobl Israel. Dw i eisiau i ti restru enwau'r dynion i gyd – pawb sydd dros ugain oed ac yn gallu ymuno â'r fyddin. Ti ac Aaron sydd i drefnu hyn, gyda help un dyn o bob llwyth sy'n arweinydd ar ei deulu estynedig.

“Dyma enwau'r dynion sydd i'ch helpu chi:

Llwyth Arweinydd
Reuben Elisur fab Shedeŵr
Simeon Shelwmiel fab Swrishadai
Jwda Nachshon fab Aminadab
Issachar Nethanel fab Tswár
Sabulon Eliab fab Chelon

Yna meibion Joseff:

Effraim Elishama fab Amihwd
Manasse Gamaliel fab Pedatswr

Wedyn,

Benjamin Abidan fab Gideoni
Dan Achieser fab Amishadai
Asher Pagiel fab Ochran
Gad Eliasaff fab Dewel
Nafftali Achira fab Enan.”

16 Dyna'r arweinwyr gafodd eu dewis o bob llwyth, yn benaethiaid ar bobl Israel.

17 Felly dyma Moses ac Aaron, a'r dynion yma gafodd eu henwi, 18 yn casglu'r bobl i gyd at ei gilydd y diwrnod hwnnw, sef diwrnod cyntaf yr ail fis. A cafodd pawb eu cofrestru, gan nodi'r llwyth a'r teulu roedden nhw'n perthyn iddo. Cafodd pob un o'r dynion oedd dros ugain oed eu rhestru, 19 yn union fel roedd yr  Arglwydd wedi gorchymyn i Moses. Digwyddodd y cyfrifiad yma yn anialwch Sinai.

20 A dyma'r canlyniadau, sef nifer y dynion dros ugain oed allai ymuno â'r fyddin, gan ddechrau gyda Reuben (mab hynaf Israel):

Llwyth Nifer
Reuben 46,500
Simeon 59,300
Gad 45,650
Jwda 74,600
Issachar 54,400
Sabulon 57,400

Yna meibion Joseff:

Effraim 40,500
Manasse 32,200

Wedyn,

Benjamin 35,400
Dan 62,700
Asher 41,500
Nafftali 53,400

44 Dyma niferoedd y dynion gafodd eu cyfri gan Moses, Aaron, a'r deuddeg arweinydd (pob un yn cynrychioli llwyth ei hynafiad). 45 Cawson nhw eu cyfrif yn ôl eu teuluoedd – pob un dyn oedd dros ugain oed ac yn gallu ymuno â'r fyddin. 46 A'r cyfanswm oedd 603,550.

47 Ond doedd y cyfanswm yna ddim yn cynnwys y dynion o lwyth Lefi. 48 Roedd yr  Arglwydd wedi dweud wrth Moses, 49 “Paid cynnwys llwyth Lefi yn y cyfrifiad. 50 Mae'r Lefiaid i fod i ofalu am Dabernacl y Dystiolaeth, a'r holl ddodrefn a'r offer sydd ynddo. Nhw sydd i'w gario, gofalu amdano, a gwersylla o'i gwmpas. 51 Pan mae'r Tabernacl yn cael ei symud, y Lefiaid sydd i'w dynnu i lawr a'i godi eto. Os ydy rhywun arall yn mynd yn agos ato, y gosb fydd marwolaeth.

52 “Bydd lle penodol i bob un o lwythau Israel wersylla, a bydd gan bob llwyth ei fflag ei hun. 53 Ond bydd y Lefiaid yn gwersylla o gwmpas Tabernacl y Dystiolaeth, i amddiffyn pobl Israel rhag i'r  Arglwydd ddigio gyda nhw. Cyfrifoldeb y Lefiaid ydy gofalu am Dabernacl y Dystiolaeth.”

54 Felly dyma bobl Israel yn gwneud yn union fel roedd yr  Arglwydd wedi dweud wrth Moses.

Copyright information for CYM