Numbers 32

Y llwythau i'r dwyrain o'r Iorddonen

(Deuteronomium 3:12-22)

Roedd gan lwythau Reuben a Gad niferoedd enfawr o wartheg. Pan welon nhw y tir yn Iaser a Gilead, roedden nhw'n gweld ei fod yn ddelfrydol i gadw gwartheg. Felly dyma nhw'n mynd at Moses, Eleasar yr offeiriad, a'r arweinwyr eraill. A dyma nhw'n dweud: “Mae gynnon ni lot fawr o wartheg, ac mae'r tir wnaeth yr  Arglwydd ei roi yn nwylo pobl Israel yn ddelfrydol i gadw gwartheg – ardaloedd Ataroth, Dibon, Iaser, Nimra, Cheshbon, Eleale, Sebam, Nebo a Beon. Os ydyn ni wedi'ch plesio chi, plîs rhowch y tir yma i ni i'w etifeddu. Peidiwch mynd â ni ar draws yr Afon Iorddonen.”

A dyma Moses yn ateb pobl llwythau Gad a Reuben, “Ydy'n deg fod rhaid i bawb arall fynd i ryfel, tra dych chi'n aros yma? Ydych chi'n trïo stopio gweddill pobl Israel rhag croesi drosodd i'r tir mae'r  Arglwydd wedi ei roi iddyn nhw? Dyma'n union beth wnaeth eich tadau chi yn Cadesh-barnea pan anfonais nhw i archwilio'r wlad. Ar ôl mynd draw i ddyffryn Eshcol i weld y tir dyma nhw'n annog pobl Israel i beidio mynd mewn i'r wlad roedd yr  Arglwydd yn ei roi iddyn nhw. 10 Roedd yr  Arglwydd yn wirioneddol flin gyda nhw, ac meddai, 11 ‘Am eu bod nhw wedi bod yn anufudd i mi, fydd neb dros ugain oed, gafodd eu hachub o'r Aifft, yn cael gweld y tir wnes ei addo i Abraham, Isaac a Jacob! 12 Neb ond y ddau fuodd yn gwbl ffyddlon i mi – Caleb fab Jeffwnne y Cenesiad, a Josua fab Nwn.’ 13 Roedd yr  Arglwydd wedi gwylltio'n lân gyda nhw, a gwnaeth iddyn nhw grwydro yn yr anialwch am bedwar deg o flynyddoedd – nes roedd y genhedlaeth wnaeth y drwg wedi mynd. 14 A dyma chi nawr – criw arall o bechaduriaid – yn gwneud yn union yr un peth! Dych chi'n gwneud yr  Arglwydd yn fwy dig byth gyda'i bobl Israel! 15 Os gwnewch chi droi cefn arno, bydd e'n gadael pobl Israel yn yr anialwch eto. Byddan nhw'n cael eu dinistrio, ac arnoch chi fydd y bai!”

16 Dyma nhw'n dod at Moses a dweud wrtho, “Gad i ni adeiladu corlannau i'n hanifeiliaid, a trefi i'n plant fyw ynddyn nhw. 17 Ond byddwn ni bob amser yn barod i fod ar flaen y gâd yn arwain pobl Israel i ryfel, nes byddan nhw wedi setlo yn eu gwlad. Bydd ein plant a'n teuluoedd yn aros yn y trefi fyddwn ni wedi eu hadeiladu, fel bod nhw'n saff rhag y bobl sy'n byw o'u cwmpas nhw. 18 Wnawn ni ddim mynd adre nes bydd pawb yn Israel wedi cael y tir sydd i fod iddyn nhw. 19 A fyddwn ni ddim yn disgwyl etifeddu unrhyw dir yr ochr draw i Afon Iorddonen, am ein bod ni wedi cael y tir yma, sydd i'r dwyrain o'r afon.”

20 Dyma Moses yn ateb, “Os gwnewch chi hyn, a paratoi eich hunain i fynd i ryfel o flaen yr  Arglwydd; 21 os bydd eich milwyr yn croesi'r Iorddonen ac yn aros nes bydd yr  Arglwydd wedi gyrru ei elynion i gyd allan, 22 a'r  Arglwydd wedi concro'r wlad, cewch ddod yn ôl yma. Byddwch wedi cyflawni eich dyletswydd i'r  Arglwydd ac i Israel. A bydd y tir yma yn perthyn i chi yng ngolwg Duw. 23 Ond os na wnewch chi gadw'ch gair, byddwch wedi pechu yn erbyn yr  Arglwydd. Byddwch chi'n talu am eich pechod yn y diwedd. 24 Felly ewch ati i adeiladu trefi i'ch plant a chorlannau i'ch anifeiliaid, ond yna gwnewch beth dych chi wedi addo'i wneud.”

25 A dyma bobl llwythau Gad a Reuben yn ateb, “Bydd dy weision yn gwneud yn union fel mae ein meistr yn dweud. 26 Bydd ein gwragedd a'n plant, ein defaid a'n hanifeiliaid i gyd yn aros yma yn Gilead, 27 ond byddwn ni'r dynion i gyd yn croesi'r afon i ymladd dros yr  Arglwydd, fel y dwedaist ti.”

28 Felly dyma Moses yn rhoi gorchmynion am hyn i Eleasar yr offeiriad, Josua fab Nwn, ac i arweinwyr eraill llwythau Israel. 29 “Os bydd y dynion o lwythau Gad a Reuben yn croesi'r Iorddonen gyda chi i ymladd ym mrwydrau'r  Arglwydd, pan fyddwch chi wedi concro'r wlad rhaid i chi roi tir Gilead iddyn nhw. 30 Ond os byddan nhw'n gwrthod croesi drosodd i ymladd gyda chi, rhaid iddyn nhw dderbyn tir yn Canaan, fel pawb arall.” 31 A dyma bobl Gad a Reuben yn dweud eto, “Byddwn ni'n gwneud fel mae'r  Arglwydd wedi dweud. 32 Byddwn ni'n croesi drosodd i wlad Canaan yn barod i ymladd dros yr  Arglwydd, a byddwn ni'n cael y tir sydd yr ochr yma i'r Iorddonen.”

33 Felly dyma Moses yn rhoi'r tir yma i lwythau Gad a Reuben, a hanner llwyth Manasse fab Joseff: tiriogaeth Sihon, brenin yr Amoriaid, a tiriogaeth Og, brenin Bashan. Cawson nhw'r tir i gyd gyda'r trefi a'r tiroedd o'u cwmpas.

34 Dyma lwyth Gad yn ailadeiladu Dibon, Ataroth, Aroer, 35 Atroth-shoffan, Iaser, Iogbeha, 36 Beth-nimra a Beth-haran yn drefi caerog amddiffynnol, gyda corlannau i'w hanifeiliaid.

37 Dyma lwyth Reuben yn ailadeiladu Cheshbon, Eleale, Ciriathaim, 38 Nebo, Baal-meon a Sibma, a rhoi enwau newydd i bob un.

39 A dyma feibion Machir fab Manasse yn mynd i dref Gilead, a'i chymryd oddi ar yr Amoriaid oedd yn byw yno. 40 A dyma Moses yn rhoi Gilead i ddisgynyddion Machir fab Manasse, a dyma nhw'n symud i fyw yno. 41 Wedyn dyma ddisgynyddion Jair fab Manasse yn dal nifer o'r pentrefi bach o gwmpas Gilead, a'i galw nhw yn Hafoth-jair (sef ‛Pentrefi Jair‛). 42 A dyma Nobach yn dal tref Cenath a'r pentrefi o'i chwmpas, a rhoi ei enw ei hun, Nobach, i'r ardal.

Copyright information for CYM