Proverbs 3

Cyngor i bobl ifanc

Fy mab, paid anghofio beth dw i'n ei ddysgu i ti;
cadw'r pethau dw i'n eu gorchymyn yn dy galon.
Byddi'n byw yn hirach ac yn cael blynyddoedd da;
bydd eu dilyn nhw yn gwneud byd o les i ti.
Bydd yn garedig ac yn ffyddlon bob amser;
clyma bethau felly fel cadwyn am dy wddf,
ysgrifenna nhw ar lech ar dy galon.
Yna byddi'n cael dy dderbyn, ac yn cael enw da
gan Dduw a chan bobl eraill.
Trystia'r  Arglwydd yn llwyr;
paid dibynnu ar dy syniadau dy hun.
Gwrando arno fe bob amser,
a bydd e'n dangos y ffordd iawn i ti.
Paid meddwl dy fod ti'n glyfar;
Dangos barch at yr  Arglwydd
a throi dy gefn ar ddrygioni.
Bydd byw felly yn cadw dy gorff yn iach,
ac yn gwneud byd o les i ti.
Defnyddia dy gyfoeth i anrhydeddu'r  Arglwydd;
rho siâr cyntaf dy gnydau iddo fe.
10 Wedyn bydd dy ysguboriau yn llawn,
a dy gafnau yn llawn o sudd grawnwin.
11 Fy mab, paid diystyru disgyblaeth yr  Arglwydd,
na thorri dy galon pan mae e'n dy gywiro di.
12 Achos mae'r  Arglwydd yn disgyblu'r rhai mae'n eu caru,
fel mae tad yn cosbi'r plentyn mae mor falch ohono.
13 Y fath fendith sydd i'r sawl sy'n darganfod doethineb,
ac yn llwyddo i ddeall.
14 Mae'n gwneud mwy o elw nag arian,
ac yn talu'n ôl lawer mwy nag aur.
15 Mae hi'n fwy gwerthfawr na gemau;
does dim trysor tebyg iddi.
16 Mae bywyd llawn yn ei llaw dde,
a chyfoeth ac anrhydedd yn ei llaw chwith.
17 Mae ei ffyrdd yn llawn haelioni,
a'i llwybrau yn arwain i heddwch a diogelwch.
18 Mae hi fel coeden sy'n rhoi bywyd i'r rhai sy'n gafael ynddi,
ac mae'r rhai sy'n dal gafael ynddi mor hapus!
19 Doethineb yr  Arglwydd osododd sylfeini'r ddaear;
a'i ddeall e wnaeth drefnu'r bydysawd.
20 Ei drefn e wnaeth i'r ffynhonnau dŵr dorri allan,
ac i'r awyr roi dafnau o wlith.
21 Fy mab, paid colli golwg ar gyngor doeth a'r ffordd iawn;
dal dy afael ynddyn nhw.
22 Byddan nhw'n rhoi bywyd i ti
ac yn addurn hardd am dy wddf.
23 Yna byddi'n cerdded trwy fywyd
yn saff a heb faglu.
24 Pan fyddi'n gorwedd i lawr, fydd dim byd i'w ofni;
byddi'n gorwedd ac yn gallu cysgu'n braf.
25 Fydd gen ti ddim ofn yr annisgwyl,
na'r drychineb sy'n dod ar bobl ddrwg.
26 Bydd yr  Arglwydd yn rhoi hyder i ti;
bydd e'n dy gadw di rhag syrthio i drap.
27 Pan mae gen ti'r cyfle i helpu rhywun,
paid gwrthod gwneud cymwynas â nhw.
28 Paid dweud wrth rywun, “Tyrd yn ôl rywbryd eto;
bydda i'n dy helpu di yfory,” a tithau'n gallu gwneud hynny'n syth.
29 Paid meddwl gwneud drwg i rywun
pan mae'r person yna'n dy drystio di.
30 Paid codi ffrae gyda rhywun am ddim rheswm,
ac yntau heb wneud dim drwg i ti.
31 Paid bod yn genfigennus o rywun sy'n cam-drin pobl eraill,
na dilyn ei esiampl.
32 Mae'n gas gan yr  Arglwydd bobl sy'n twyllo,
ond mae ganddo berthynas glos gyda'r rhai sy'n onest.
33 Mae melltith yr  Arglwydd ar dai pobl ddrwg,
ond mae e'n bendithio cartrefi'r rhai sy'n byw'n iawn.
34 Mae e'n dirmygu'r rhai sy'n gwawdio pobl eraill,
ond yn hael at y rhai gostyngedig.
35 Bydd pobl ddoeth yn cael eu canmol,
ond y rhai dwl yn cael eu cywilyddio.
Copyright information for CYM