Proverbs 30

Geiriau Agwr

Geiriau Agwr fab Iace, o Massa.
30:1 Massa Ardal yng ngogledd Arabia – gw. Genesis 25:14; 1 Cronicl 1:30

Dyma neges y dyn:
Nid Duw ydw i. Nid Duw ydw i; dydy'r gallu ddim gen i.
30:1 Nid … gen i Un ystyr posib – Hebraeg yn aneglur iawn.

Dw i'n greadur rhy ddwl i fod yn ddynol!
Does gen i ddim sens.
Dw i heb ddysgu i fod yn ddoeth,
a dw i'n gwybod dim am yr Un Sanctaidd.
Pwy sydd wedi mynd i fyny i'r nefoedd, a dod yn ôl i lawr eto?
Pwy sydd wedi gallu dal gafael yn y gwynt?
Pwy sydd wedi gallu lapio'r moroedd mewn mantell?
Pwy sydd wedi mesur y ddaear o un pen i'r llall?
Beth ydy ei enw e, ac enw ei fab? – dywed os wyt ti'n gwybod.
Mae pob un o eiriau Duw wedi eu profi.
Mae e'n darian i amddiffyn y rhai sy'n ei drystio.
Paid ychwanegu dim at ei eiriau,
rhag iddo dy geryddu di, a phrofi dy fod ti'n dweud celwydd.
Dw i'n gofyn am ddau beth gen ti –
rho nhw i mi cyn i mi farw:
Yn gyntaf, cadw fi rhag dweud celwydd a thwyllo;
ac yn ail, paid rhoi tlodi na chyfoeth i mi,
ond rho ddigon o fwyd i mi bob dydd.
Ie, cadw fi rhag teimlo fod popeth gen i,
ac yna dy wrthod di, a dweud,
“Pwy ydy'r  Arglwydd?”
A cadw fi rhag dwyn am fy mod yn dlawd,
a rhoi enw drwg i Dduw.
10 Paid hel straeon am gaethwas wrth ei feistr,
rhag iddo dy felltithio di, ac i ti orfod talu'r pris.
11 Mae yna bobl sy'n melltithio eu tadau,
ac sydd ddim yn fendith i'w mamau.
12 Mae yna bobl sy'n meddwl eu bod nhw'n dda,
ond sydd heb eu glanhau o garthion eu pechod.
13 Mae yna bobl sydd mor snobyddlyd;
maen nhw'n meddwl eu bod nhw'n well na pawb arall!
14 Mae yna bobl sydd a dannedd fel cleddyfau,
a'u brathiad fel cyllyll.
Maen nhw'n llarpio pobl dlawd y tir,
a'r rhai hynny sydd mewn angen.
15 Mae gan y gele ddwy ferch,
“Rho fwy!” a “Rho fwy!”
Mae tri peth sydd byth yn fodlon;
pedwar sydd byth yn dweud, “Dyna ddigon!”:
16 Y bedd,
croth ddiffrwyth,
tir sydd angen dŵr,
a thân –
dydy'r rhain byth yn dweud “Digon!”
17 Llygad sy'n gwneud sbort ar dad
ac yn malio dim am wrando ar mam –
bydd hi'n cael ei thynnu allan gan gigfrain,
a'i bwyta gan y fwltur.
18 Mae tri peth y tu hwnt i mi;
pedwar fydda i byth yn eu darganfod:
19 Ffordd yr eryr drwy'r awyr;
ffordd y neidr dros graig;
llwybr llong yn hwylio'r moroedd;
a llwybr cariad dyn a merch.
20 Ond ffordd gwraig anffyddlon i'w gŵr ydy:
Bwyta, sychu ei cheg,
a dweud, “Wnes i ddim byd o'i le.”
21 Mae tri peth yn gwneud i'r ddaear grynu,
pedwar peth all hi mo'i ddiodde:
22 Caethwas yn cael ei wneud yn frenin;
ffŵl yn cael gormod i'w fwyta;
23 gwraig heb ei charu yn priodi;
a morwyn yn cymryd gŵr ei meistres.
24 Mae pedwar peth ar y ddaear sy'n fach,
ond sy'n ddoeth dros ben:
25 Morgrug, sy'n greaduriaid bach gwan,
ond sy'n casglu eu bwyd yn yr haf.
26 Brochod, sydd ddim yn gryf chwaith,
ond sy'n gwneud eu cartrefi yn y creigiau.
27 Locustiaid, sydd heb frenin i'w rheoli,
ond sy'n mynd allan mewn rhengoedd trefnus.
28 A madfallod – gelli eu dal yn dy law,
ond gallan nhw fynd i mewn i balasau brenhinoedd!
29 Mae tri peth sy'n cerdded yn urddasol,
pedwar sy'n symud mor hardd:
30 Y llew, y cryfaf o'r anifeiliaid,
sy'n ffoi oddi wrth ddim byd.
31 Ceiliog yn torsythu, bwch gafr,
a brenin yn arwain ei bobl.
32 Os wyt ti wedi actio'r ffŵl wrth frolio,
neu wedi bod yn cynllwynio drwg,
dal dy dafod!
33 Fel mae corddi llaeth yn gwneud menyn,
a taro'r trwyn yn tynnu gwaed,
mae gwylltio pobl yn arwain i wrthdaro.
Copyright information for CYM