Proverbs 30

Geiriau Agwr

1Geiriau Agwr fab Iace, o Massa.
30:1 Massa Ardal yng ngogledd Arabia – gw. Genesis 25:14; 1 Cronicl 1:30

Dyma neges y dyn:
Nid Duw ydw i. Nid Duw ydw i; dydy'r gallu ddim gen i.
30:1 Nid … gen i Un ystyr posib – Hebraeg yn aneglur iawn.

2Dw i'n greadur rhy ddwl i fod yn ddynol!
Does gen i ddim sens.
3Dw i heb ddysgu i fod yn ddoeth,
a dw i'n gwybod dim am yr Un Sanctaidd.
4Pwy sydd wedi mynd i fyny i'r nefoedd, a dod yn ôl i lawr eto?
Pwy sydd wedi gallu dal gafael yn y gwynt?
Pwy sydd wedi gallu lapio'r moroedd mewn mantell?
Pwy sydd wedi mesur y ddaear o un pen i'r llall?
Beth ydy ei enw e, ac enw ei fab? – dywed os wyt ti'n gwybod.
5Mae pob un o eiriau Duw wedi eu profi.
Mae e'n darian i amddiffyn y rhai sy'n ei drystio.
6Paid ychwanegu dim at ei eiriau,
rhag iddo dy geryddu di, a phrofi dy fod ti'n dweud celwydd.
7Dw i'n gofyn am ddau beth gen ti –
rho nhw i mi cyn i mi farw:
8Yn gyntaf, cadw fi rhag dweud celwydd a thwyllo;
ac yn ail, paid rhoi tlodi na chyfoeth i mi,
ond rho ddigon o fwyd i mi bob dydd.
9Ie, cadw fi rhag teimlo fod popeth gen i,
ac yna dy wrthod di, a dweud,
“Pwy ydy'r  Arglwydd?”
A cadw fi rhag dwyn am fy mod yn dlawd,
a rhoi enw drwg i Dduw.
10Paid hel straeon am gaethwas wrth ei feistr,
rhag iddo dy felltithio di, ac i ti orfod talu'r pris.
11Mae yna bobl sy'n melltithio eu tadau,
ac sydd ddim yn fendith i'w mamau.
12Mae yna bobl sy'n meddwl eu bod nhw'n dda,
ond sydd heb eu glanhau o garthion eu pechod.
13Mae yna bobl sydd mor snobyddlyd;
maen nhw'n meddwl eu bod nhw'n well na pawb arall!
14Mae yna bobl sydd a dannedd fel cleddyfau,
a'u brathiad fel cyllyll.
Maen nhw'n llarpio pobl dlawd y tir,
a'r rhai hynny sydd mewn angen.
15Mae gan y gele ddwy ferch,
“Rho fwy!” a “Rho fwy!”
Mae tri peth sydd byth yn fodlon;
pedwar sydd byth yn dweud, “Dyna ddigon!”:
16Y bedd,
croth ddiffrwyth,
tir sydd angen dŵr,
a thân –
dydy'r rhain byth yn dweud “Digon!”
17Llygad sy'n gwneud sbort ar dad
ac yn malio dim am wrando ar mam –
bydd hi'n cael ei thynnu allan gan gigfrain,
a'i bwyta gan y fwltur.
18Mae tri peth y tu hwnt i mi;
pedwar fydda i byth yn eu darganfod:
19Ffordd yr eryr drwy'r awyr;
ffordd y neidr dros graig;
llwybr llong yn hwylio'r moroedd;
a llwybr cariad dyn a merch.
20Ond ffordd gwraig anffyddlon i'w gŵr ydy:
Bwyta, sychu ei cheg,
a dweud, “Wnes i ddim byd o'i le.”
21Mae tri peth yn gwneud i'r ddaear grynu,
pedwar peth all hi mo'i ddiodde:
22Caethwas yn cael ei wneud yn frenin;
ffŵl yn cael gormod i'w fwyta;
23gwraig heb ei charu yn priodi;
a morwyn yn cymryd gŵr ei meistres.
24Mae pedwar peth ar y ddaear sy'n fach,
ond sy'n ddoeth dros ben:
25Morgrug, sy'n greaduriaid bach gwan,
ond sy'n casglu eu bwyd yn yr haf.
26Brochod, sydd ddim yn gryf chwaith,
ond sy'n gwneud eu cartrefi yn y creigiau.
27Locustiaid, sydd heb frenin i'w rheoli,
ond sy'n mynd allan mewn rhengoedd trefnus.
28A madfallod – gelli eu dal yn dy law,
ond gallan nhw fynd i mewn i balasau brenhinoedd!
29Mae tri peth sy'n cerdded yn urddasol,
pedwar sy'n symud mor hardd:
30Y llew, y cryfaf o'r anifeiliaid,
sy'n ffoi oddi wrth ddim byd.
31Ceiliog yn torsythu, bwch gafr,
a brenin yn arwain ei bobl.
32Os wyt ti wedi actio'r ffŵl wrth frolio,
neu wedi bod yn cynllwynio drwg,
dal dy dafod!
33Fel mae corddi llaeth yn gwneud menyn,
a taro'r trwyn yn tynnu gwaed,
mae gwylltio pobl yn arwain i wrthdaro.
Copyright information for CYM