Psalms 119

Cyfraith yr  Arglwydd

(Aleff)

Mae'r rhai sy'n byw yn iawn,
a gwneud beth mae cyfraith yr  Arglwydd yn ei ddweud
wedi eu bendithio'n fawr!
Mae'r rhai sy'n gwneud beth mae'n ddweud,
ac yn rhoi eu hunain yn llwyr iddo
wedi eu bendithio'n fawr!
Dŷn nhw'n gwneud dim drwg,
ond ymddwyn fel mae e eisiau.
Ti wedi gorchymyn fod dy ofynion
i gael eu cadw'n ofalus.
O na fyddwn i bob amser yn ymddwyn
fel mae dy ddeddfau di'n dweud! –
Wedyn fyddwn i ddim yn teimlo cywilydd
wrth feddwl am dy orchmynion di.
Dw i'n diolch i ti o waelod calon
wrth ddysgu mor deg ydy dy reolau.
Dw i'n mynd i gadw dy ddeddfau;
felly paid troi cefn arna i'n llwyr!

(Bet)

Sut mae llanc ifanc i ddal ati i fyw bywyd glân? –
drwy wneud fel rwyt ti'n dweud.
10 Dw i wedi rhoi fy hun yn llwyr i ti;
paid gadael i mi grwydro oddi wrth dy orchmynion di.
11 Dw i'n trysori dy neges di yn fy nghalon;
er mwyn peidio pechu yn dy erbyn.
12 Rwyt ti'n fendigedig, O  Arglwydd!
Dysga dy ddeddfau i mi.
13 Dw i'n ailadrodd yn uchel
y rheolau rwyt ti wedi eu rhoi.
14 Mae byw fel rwyt ti'n dweud
yn rhoi mwy o lawenydd na'r cyfoeth mwya.
15 Dw i am fyfyrio ar dy ofynion,
a chadw fy llygaid ar dy ffyrdd.
16 Mae dy ddeddfau di yn rhoi'r pleser mwya i mi!
Dw i ddim am anghofio beth rwyt ti'n ddweud.

(Gimel)

17 Helpa dy was!
Cadw fi'n fyw i mi allu gwneud beth rwyt ti'n ddweud.
18 Agor fy llygaid, i mi allu deall
y pethau rhyfeddol rwyt ti'n eu dysgu.
19 Dw i ddim ond ar y ddaear yma dros dro.
Paid cuddio dy orchmynion oddi wrtho i.
20 Dw i'n ysu am gael gwybod
beth ydy dy ddyfarniad di.
21 Rwyt ti'n ceryddu pobl falch,
ac yn melltithio'r rhai sy'n crwydro oddi wrth dy orchmynion di.
22 Wnei di symud yr holl wawdio a'r cam-drin i ffwrdd?
Dw i'n cadw dy reolau di.
23 Er bod arweinwyr yn cynllwynio yn fy erbyn i,
mae dy was yn astudio dy ddeddfau.
24 Mae dy ofynion di yn hyfrydwch pur i mi,
ac yn rhoi arweiniad cyson i mi.

(Dalet)

25 Dw i'n methu codi o'r llwch!
Adfywia fi fel rwyt wedi addo!
26 Dyma fi'n dweud beth oedd yn digwydd, a dyma ti'n ateb.
Dysga dy ddeddfau i mi.
27 Gad i mi ddeall sut mae byw yn ffyddlon i dy ofynion,
a bydda i'n myfyrio ar y pethau rhyfeddol rwyt ti'n eu gwneud.
28 Mae tristwch yn fy lladd i!
Cod fi ar fy nhraed fel gwnest ti addo!
29 Symud unrhyw dwyll sydd ynof fi;
a rho dy ddysgeidiaeth i mi.
30 Dw i wedi dewis byw'n ffyddlon i ti;
a chadw fy llygaid ar dy reolau di.
31 Dw i'n dal gafael yn dy orchmynion;
 Arglwydd, paid siomi fi!
32 Dw i wir eisiau byw'n ffyddlon i dy orchmynion;
helpa fi i weld y darlun mawr.

(He)

33 O  Arglwydd, dysga fi i fyw
fel mae dy gyfraith di'n dweud;
a'i dilyn i'r diwedd.
34 Helpa fi i ddeall, a bydda i'n cadw dy ddysgeidiaeth di;
bydda i'n ymroi i wneud popeth mae'n ei ofyn.
35 Arwain fi i ddilyn llwybr dy orchmynion;
dyna dw i eisiau ei wneud.
36 Gwna fi'n awyddus i gadw dy amodau di
yn lle bod eisiau llwyddo'n faterol.
37 Cadw fi rhag edrych ar bethau diwerth!
Gad i mi brofi bywyd wrth ddilyn dy ffyrdd di!
38 Gwna beth wnest ti ei addo i dy was,
i ennyn parch ac addoliad ynof fi.
39 Cymer yr holl wawdio ofnadwy i ffwrdd,
Mae dy ddedfryd di bob amser yn iawn.
40 Dw i'n dyheu am wneud beth rwyt ti'n ei ofyn;
Rho fywyd newydd i mi drwy dy ffyddlondeb.

(Faf)

41 Gad i mi brofi dy gariad, O  Arglwydd.
Achub fi, fel rwyt wedi addo.
42 Wedyn bydda i'n gallu ateb y rhai sy'n fy enllibio,
gan fy mod i'n credu beth rwyt ti'n ddweud.
43 Paid rhwystro fi rhag dweud beth sy'n wir,
dw i wedi rhoi fy ngobaith yn dy ddyfarniad di.
44 Wedyn bydda i'n ufudd i dy ddysgeidiaeth di
am byth bythoedd!
45 Gad i mi gerdded yn rhydd
am fy mod i wedi ymroi i wneud beth rwyt ti eisiau.
46 Bydda i'n dweud wrth frenhinoedd am dy ofynion.
Fydd gen i ddim cywilydd.
47 Mae dy orchmynion yn rhoi'r pleser mwya i mi,
dw i wir yn eu caru nhw!
48 Dw i'n cydnabod ac yn caru dy orchmynion,
ac yn myfyrio ar dy ddeddfau.

(Tsayin)

49 Cofia beth ddwedaist ti wrth dy was –
dyna beth sydd wedi rhoi gobaith i mi.
50 Yr hyn sy'n gysur i mi pan dw i'n isel
ydy fod dy addewidion di yn rhoi bywyd i mi.
51 Mae pobl falch wedi bod yn fy ngwawdio i'n greulon,
ond dw i ddim wedi gwyro oddi wrth dy ddysgeidiaeth di.
52 Dw i'n cofio dy reolau ers talwm, O  Arglwydd,
ac mae hynny'n rhoi cysur i mi.
53 Dw i'n gwylltio'n lân wrth feddwl am y bobl ddrwg hynny
sy'n gwrthod dy ddysgeidiaeth di.
54 Dy ddeddfau di fu'n destun i'm cân
ble bynnag dw i wedi byw!
55 Dw i'n cofio dy enw di yn y nos, O  Arglwydd,
ac yn gwneud beth rwyt ti'n ei ddysgu.
56 Dyna dw i wedi ei wneud bob amser –
ufuddhau i dy ofynion di.

(Chet)

57 Ti,  Arglwydd, ydy fy nghyfran i:
Dw i'n addo gwneud fel rwyt ti'n dweud.
58 Dw i'n erfyn arnat ti o waelod calon:
Dangos drugaredd ata i, fel rwyt wedi addo gwneud.
59 Dw i wedi bod yn meddwl am fy mywyd,
ac wedi penderfynu troi yn ôl at dy ofynion di.
60 Heb unrhyw oedi, dw i'n brysio
i wneud beth rwyt ti'n ei orchymyn.
61 Mae pobl ddrwg yn gosod trapiau i bob cyfeiriad,
ond dw i ddim yn anghofio dy ddysgeidiaeth di.
62 Ganol nos dw i'n codi i ddiolch
am dy fod ti'n dyfarnu'n gyfiawn.
63 Dw i'n ffrind i bawb sy'n dy ddilyn di,
ac yn gwneud beth rwyt ti'n ei ofyn.
64 Mae dy gariad di, O  Arglwydd, yn llenwi'r ddaear!
Dysga dy ddeddfau i mi.

(Tet)

65 Rwyt wedi bod yn dda tuag ata i
fel y gwnest ti addo, O  Arglwydd.
66 Rho'r gallu i mi wybod beth sy'n iawn;
dw i'n trystio dy orchmynion di.
67 Roeddwn i'n arfer mynd ar gyfeiliorn, ac roeddwn i'n dioddef,
ond bellach dw i'n gwneud beth rwyt ti'n ddweud.
68 Rwyt ti'n dda, ac yn gwneud beth sy'n dda:
dysga dy ddeddfau i mi.
69 Mae pobl falch wedi bod yn palu celwydd amdana i,
ond dw i'n gwneud popeth alla i i gadw dy orchmynion.
70 Pobl cwbl ddideimlad ydyn nhw,
ond dw i wrth fy modd gyda dy ddysgeidiaeth di.
71 Roedd yn beth da i mi orfod dioddef,
er mwyn i mi ddysgu cadw dy ddeddfau.
72 Mae beth rwyt ti'n ei ddysgu yn fwy gwerthfawr
na miloedd o ddarnau arian ac aur.

(Iod)

73 Ti sydd wedi fy ngwneud i a'm siapio i;
helpa fi i ddeall er mwyn dysgu dy orchmynion di.
74 Bydd pawb sy'n dy barchu mor hapus wrth weld y newid ynof fi,
am mai dy eiriau di sy'n rhoi gobaith i mi.
75 O  Arglwydd, dw i'n gwybod fod beth rwyt ti'n benderfynu yn iawn;
roeddet ti'n fy nisgyblu i am dy fod ti mor ffyddlon i mi.
76 Gad i dy gariad ffyddlon di roi cysur i mi,
fel gwnest ti addo i dy was.
77 Mae dy ddysgeidiaeth di'n rhoi'r pleser mwya i mi
felly gad i mi brofi dy dosturi, a chael byw.
78 Gad i'r rhai balch gael eu cywilyddio am wneud drwg i mi ar gam!
Dw i'n mynd i astudio dy ofynion di.
79 Gwna i'r rhai sy'n dy barchu ac yn dilyn dy reolau
fy nerbyn i yn ôl.
80 Gwna i mi roi fy hun yn llwyr i ddilyn dy ddeddfau
fel bydd dim cywilydd arna i.

(Caff)

81 Dw i'n dyheu i ti fy achub i!
Dy eiriau di sy'n rhoi gobaith i mi!
82 Mae fy llygaid yn blino wrth ddisgwyl i ti wneud beth rwyt wedi ei addo:
“Pryd wyt ti'n mynd i'm cysuro i?” meddwn i.
83 Dw i fel potel groen wedi crebachu gan fwg!
Ond dw i ddim wedi diystyru dy ddeddfau.
84 Am faint mwy mae'n rhaid i mi ddisgwyl?
Pryd wyt ti'n mynd i gosbi'r rhai sy'n fy erlid i?
85 Dydy'r bobl falch yna ddim yn cadw dy gyfraith di;
maen nhw wedi cloddio tyllau i geisio fy nal i.
86 Dw i'n gallu dibynnu'n llwyr ar dy orchmynion di;
mae'r bobl yma'n fy erlid i ar gam! Helpa fi!
87 Maen nhw bron â'm lladd i,
ond dw i ddim wedi troi cefn ar dy orchmynion di.
88 Yn dy gariad ffyddlon, cadw fi'n fyw,
a bydda i'n gwneud popeth rwyt ti'n ei ofyn.

(Lamed)

89 Dw i'n gallu dibynnu ar dy eiriau di,  Arglwydd;
maen nhw'n ddiogel yn y nefoedd am byth.
90 Ti wedi bod yn ffyddlon ar hyd y cenedlaethau!
Ti roddodd y ddaear yn ei lle, ac mae'n aros yno.
91 Mae popeth yn disgwyl dy arweiniad di,
mae'r cwbl yn dy wasanaethu di.
92 Byddwn i wedi marw o iselder
oni bai fy mod wrth fy modd gyda dy ddysgeidiaeth.
93 Wna i byth anghofio dy reolau di,
rwyt ti wedi rhoi bywyd newydd i mi trwyddyn nhw.
94 Ti sydd piau fi. Achub fi!
Dw i wedi ymroi i wneud beth wyt ti eisiau.
95 Mae dynion drwg eisiau fy ninistrio,
ond dw i'n myfyrio ar dy orchmynion.
96 Mae yna ben draw i bopeth arall,
ond mae dy orchmynion di yn ddiderfyn!

(Mem)

97 O, dw i wrth fy modd hefo dy ddysgeidiaeth di!
Dw i'n myfyrio ynddi drwy'r dydd.
98 Mae dy orchmynion di gyda mi bob amser;
maen nhw'n fy ngwneud i'n gallach na'm gelynion;
99 Dw i wedi dod i ddeall mwy na'm hathrawon i gyd,
am fy mod i'n myfyrio ar dy ddeddfau di.
100 Dw i wedi dod i ddeall yn well na'r rhai mewn oed,
am fy mod i'n cadw dy ofynion di.
101 Dw i wedi cadw draw o bob llwybr drwg
er mwyn gwneud beth rwyt ti'n ddweud.
102 Dw i ddim wedi troi cefn ar dy reolau di,
am mai ti dy hun sydd wedi fy nysgu i.
103 Mae'r pethau rwyt ti'n eu dweud mor dda,
maen nhw'n felys fel mêl.
104 Dy orchmynion di sy'n rhoi deall i mi;
ac felly dw i'n casáu pob ffordd ffals.

(Nwn)

105 Mae dy eiriau di yn lamp i'm traed,
ac yn goleuo fy llwybr.
106 Dw i wedi addo ar lw
y bydda i'n derbyn dy ddedfryd gyfiawn.
107 Dw i'n dioddef yn ofnadwy;
O  Arglwydd, adfywia fi, fel rwyt wedi addo!
108 O  Arglwydd, derbyn fy offrwm o fawl,
a dysga dy ddeddfau i mi.
109 Er bod fy mywyd mewn perygl drwy'r adeg,
dw i ddim wedi diystyru dy ddysgeidiaeth di.
110 Mae pobl ddrwg wedi gosod trap i mi,
ond dw i ddim wedi crwydro oddi wrth dy ofynion.
111 Mae dy ddeddfau di wedi cael eu rhoi i mi am byth;
maen nhw'n bleser pur i mi!
112 Dw i'n benderfynol o ddilyn dy ddeddfau:
mae'r wobr yn para am byth.

(Samech)

113 Dw i'n casáu pobl ddauwynebog;
ond dw i wrth fy modd hefo dy ddysgeidiaeth di.
114 Ti ydy'r lle saff i mi guddio! Ti ydy'r darian sy'n fy amddiffyn!
Dy eiriau di sy'n rhoi gobaith i mi!
115 Ewch i ffwrdd, chi sy'n gwneud drwg!
Dw i'n bwriadu cadw gorchmynion fy Nuw.
116 Cynnal fi, fel rwyt wedi addo, i mi gael byw;
paid gadael i mi gael fy siomi.
117 Cynnal fi a chadw fi'n saff,
a bydda i'n myfyrio ar dy ddeddfau di bob amser.
118 Ti'n gwrthod y rhai sy'n crwydro oddi wrth dy ddeddfau –
pobl ffals a thwyllodrus ydyn nhw.
119 Ti'n taflu pobl ddrwg y byd i ffwrdd fel sothach!
Felly dw i wrth fy modd hefo dy ddeddfau di.
120 Mae meddwl amdanat ti yn codi croen gŵydd arna i;
mae dy reolau di yn ddigon i godi ofn arna i.

(Ayin)

121 Dw i wedi gwneud beth sy'n iawn ac yn dda;
paid gadael fi yn nwylo'r rhai sydd am wneud drwg i mi.
122 Plîs addo y byddi'n cadw dy was yn saff.
Stopia'r bobl falch yma rhag fy ngormesu.
123 Mae fy llygaid wedi blino disgwyl i ti fy achub i,
ac i dy addewid sicr ddod yn wir.
124 Dangos dy haelioni rhyfeddol at dy was;
dysga dy ddeddfau i mi.
125 Dy was di ydw i. Helpa fi i ddeall
a gwybod yn union beth rwyt ti'n ei orchymyn.
126 Mae'n bryd i ti weithredu,  Arglwydd!
Mae'r bobl yma yn torri dy reolau.
127 Dw i'n meddwl y byd o dy orchmynion di;
mwy nag aur, yr aur mwyaf coeth.
128 Dw i'n dilyn dy ofynion di yn fanwl;
dw i'n casáu pob ffordd ffals.

(Pe)

129 Mae dy ddeddfau di yn rhyfeddol,
a dyna pam dw i'n eu cadw nhw.
130 Mae dy eiriau di yn goleuo materion,
ac yn rhoi deall i bobl gyffredin.
131 Dw i'n dyheu, dw i'n disgwyl yn geg agored
ac yn ysu am dy orchmynion di.
132 Tro ata i, a bydd yn garedig ata i;
dyna rwyt ti'n ei wneud i'r rhai sy'n caru dy enw di.
133 Dangos di'r ffordd ymlaen i mi;
paid gadael i'r rhai drwg gael y llaw uchaf arna i!
134 Gollwng fi'n rhydd o afael y rhai sy'n fy ngormesu,
er mwyn i mi wneud beth rwyt ti'n ei ddweud.
135 Bydd yn garedig at dy was,
a dysga dy ddeddfau i mi.
136 Mae'r dagrau yn llifo fel afon gen i
am fod pobl ddim yn ufudd i dy ddysgeidiaeth di.

(Tsadi)

137 Rwyt ti yn gyfiawn, O  Arglwydd;
ac mae dy reolau di yn gwbl deg.
138 Mae'r deddfau rwyt ti wedi eu rhoi yn gyfiawn;
ac yn gwbl ddibynadwy.
139 Dw i'n gwylltio'n lân
wrth weld fy ngelynion yn diystyru beth rwyt ti'n ddweud.
140 Mae dy eiriau di wedi eu profi'n wir,
ac mae dy was wrth ei fodd gyda nhw.
141 Er fy mod i'n cael fy mychanu a'm dirmygu,
dw i ddim wedi diystyru dy orchmynion di.
142 Mae dy gyfiawnder di yn para am byth;
Mae dy ddysgeidiaeth di yn wir.
143 Pan dw i mewn trafferthion ac mewn trybini,
mae dy orchmynion di yn hyfrydwch pur i mi.
144 Mae dy reolau cyfiawn yn para am byth;
rho'r gallu i mi eu deall, i mi gael byw.

(Coff)

145 Dw i'n gweiddi arnat ti o waelod calon!
“Ateb fi,  Arglwydd,
er mwyn i mi gadw dy ddeddfau.”
146 Dw i'n gweiddi arnat ti, “Achub fi,
er mwyn i mi gadw dy reolau.”
147 Dw i'n codi cyn iddi wawrio i alw am dy help!
Dy eiriau di sy'n rhoi gobaith i mi!
148 Dw i'n dal yn effro cyn i wylfa'r nos ddechrau,
ac yn myfyrio ar dy eiriau.
149 Gwranda arna i, yn unol â dy gariad ffyddlon;
O  Arglwydd, rho fywyd i mi, yn unol â dy gyfiawnder!
150 Mae'r rhai sydd am wneud drwg i mi yn dod yn nes!
Maen nhw'n bell iawn o dy ddysgeidiaeth di.
151 Ond rwyt ti bob amser yn agos,  Arglwydd,
ac mae dy orchmynion di i gyd yn wir.
152 Dw i wedi dysgu ers talwm
fod dy reolau di yn aros am byth.

(Resh)

153 Edrych fel dw i'n dioddef, ac achub fi!
dw i ddim wedi diystyru dy ddysgeidiaeth di.
154 Dadlau fy achos a helpa fi!
Cadw fi'n saff, fel rwyt wedi addo gwneud.
155 Does gan y rhai drwg ddim gobaith cael eu hachub gen ti;
dŷn nhw ddim yn ymroi i wneud beth rwyt ti eisiau.
156 Rwyt ti mor drugarog, O  Arglwydd;
adfywia fi yn unol â dy gyfiawnder!
157 Mae gen i lawer iawn o elynion yn fy erlid i;
ond dw i ddim wedi gwyro oddi wrth dy ddeddfau di.
158 Mae gweld pobl heb ffydd yn codi pwys arna i,
am eu bod nhw ddim yn cadw dy reolau di.
159 Dw i wrth fy modd hefo dy ofynion!
O  Arglwydd, cadw fi'n saff, fel rwyt wedi addo.
160 Mae popeth rwyt ti'n ddweud yn gwbl ddibynadwy;
mae pob un o dy reolau cyfiawn yn para am byth.

(Sin)

161 Mae'r awdurdodau wedi fy erlid i ar gam!
Ond mae dy eiriau di yn rhoi gwefr i mi.
162 Mae dy eiriau di yn fy ngwneud i mor hapus,
fel rhywun sydd wedi dod o hyd i drysor gwerthfawr.
163 Dw i'n casáu ac yn ffieiddio diffyg ffydd;
ond dw i wrth fy modd hefo dy ddysgeidiaeth di.
164 Dw i'n dy addoli di saith gwaith y dydd
am dy fod ti'n dyfarnu'n gyfiawn.
165 Mae'r rhai sy'n caru dy ddysgeidiaeth di yn gwbl saff;
does dim yn gwneud iddyn nhw faglu.
166 Dw i'n edrych ymlaen at gael fy achub gen ti, O  Arglwydd!
Dw i'n cadw dy orchmynion di;
167 dw i'n ufuddhau i dy ddeddfau di
ac yn eu caru nhw'n fawr.
168 Dw i'n ufuddhau i dy orchmynion a dy ddeddfau di.
Ti'n gwybod yn iawn am bopeth dw i'n wneud.

(Taf)

169 Gwranda arna i'n pledio o dy flaen di, O  Arglwydd;
helpa fi i ddeall, fel rwyt ti'n addo gwneud.
170 Dw i'n cyflwyno beth dw i'n ofyn amdano i ti.
Achub fi fel rwyt wedi addo.
171 Bydd moliant yn llifo oddi ar fy ngwefusau,
am dy fod ti'n dysgu dy ddeddfau i mi.
172 Bydd fy nhafod yn canu am dy eiriau,
am fod dy reolau di i gyd yn gyfiawn.
173 Estyn dy law i'm helpu.
Dw i wedi dewis dilyn dy orchmynion di.
174 Dw i'n dyheu i ti fy achub i,  Arglwydd;
Mae dy ddysgeidiaeth di yn hyfrydwch pur i mi.
175 Gad i mi fyw, i mi gael dy foli!
gad i dy reolau di fy helpu i.
176 Dw i wedi crwydro fel dafad oedd ar goll.
Tyrd i edrych amdana i!
Dw i ddim wedi diystyru dy orchmynion di.
Copyright information for CYM