Psalms 86

Gweddi am help

Gweddi. Salm Dafydd.

Gwranda, O  Arglwydd, ac ateb fi!
Dw i'n wan ac yn ddiamddiffyn.
Cadw fi'n saff. Dw i'n ffyddlon i ti!
Achub dy was. Ti ydy fy Nuw
a dw i'n dy drystio di.
Dangos drugaredd ata i, O  Arglwydd!
Dw i wedi bod yn gweiddi arnat ti'n ddi-baid.
Gwna dy was yn llawen eto!
Dw i'n gweddïo'n daer arnat ti  Arglwydd.
Rwyt ti,  Arglwydd, yn dda ac yn maddau.
Rwyt ti mor anhygoel o hael at y rhai sy'n galw arnat ti!
Gwranda ar fy ngweddi, O  Arglwydd!
Edrych! Dw i'n erfyn am drugaredd!
Dw i mewn trafferthion ac yn galw arnat,
am mai ti sy'n gallu fy ateb i.
Does dim un o'r duwiau eraill yn debyg i ti,  Arglwydd!
Does neb arall yn gallu gwneud y pethau rwyt ti'n eu gwneud.
Bydd yr holl genhedloedd rwyt ti wedi eu creu
yn dod ac yn plygu o dy flaen di, O  Arglwydd!
Byddan nhw'n anrhydeddu dy enw di,
10 am dy fod ti'n Dduw mawr
ac yn gwneud pethau anhygoel!
Ti ydy'r unig Dduw go iawn!
11 Dysga fi sut i fyw, O  Arglwydd,
i mi dy ddilyn di'n ffyddlon.
Gwna fi'n benderfynol o d'addoli di'n iawn.
12 Bydda i'n dy addoli o waelod calon, O  Arglwydd fy Nuw,
ac yn anrhydeddu dy enw am byth.
13 Mae dy gariad tuag ata i mor fawr!
Ti wedi fy achub i o ddyfnder Annwn.
86:13 Annwn Hebraeg,  Sheol, sef “y byd tanddaearol ble mae'r meirw yn mynd”

14 O Dduw, mae yna bobl haerllug wedi troi yn fy erbyn i.
Mae yna griw creulon am fy lladd i,
Does dim bwys ganddyn nhw amdanat ti.
15 Ond rwyt ti, O  Arglwydd, mor drugarog a charedig,
rwyt mor amyneddgar!
Mae dy haelioni a dy ffyddlondeb di yn anhygoel! b 
16 Tro ata i, a dangos drugaredd!
Rho dy nerth i dy was,
Achub blentyn dy gaethferch!
17 Dangos i mi ryw arwydd o dy ddaioni,
er mwyn i'r rhai sy'n fy nghasáu i weld hynny
a chael eu cywilyddio am dy fod ti,  Arglwydd,
wedi fy helpu i a'm cysuro.
Copyright information for CYM