Psalms 89

Emyn pan mae'r genedl mewn trafferthion

 Mascîl gan Ethan yr Esrachiad. a 

Dw i'n mynd i ganu am byth am gariad yr  Arglwydd;
dweud am dy ffyddlondeb wrth un genhedlaeth ar ôl y llall.
Cyhoeddi fod dy haelioni yn ddiddiwedd;
dy ffyddlondeb mor sicr â'r nefoedd.
Dwedaist,
“Dw i wedi gwneud ymrwymiad i'r un dw i wedi ei ddewis,
ac wedi tyngu llw wrth Dafydd fy ngwas:
‘Bydda i'n gwneud dy ddisgynyddion yn sefydlog am byth
ac yn cynnal dy orsedd ar hyd y cenedlaethau.’”

 Saib
Mae'r pethau rhyfeddol rwyt ti'n eu gwneud
yn cael eu canmol yn y nefoedd, O  Arglwydd,
a dy ffyddlondeb hefyd gan yr angylion sanctaidd!
Pwy sy'n debyg i'r  Arglwydd yn y cymylau uchod?
Pa un o'r bodau nefol sy'n debyg i'r  Arglwydd?
Duw ydy'r un sy'n codi braw ar yr angylion sanctaidd;
mae e mor syfrdanol i'r rhai sydd o'i gwmpas.
O  Arglwydd Dduw holl-bwerus,
Oes rhywun mor gryf â ti,  Arglwydd?
Mae ffyddlondeb yn dy amgylchynu!
Ti sy'n rheoli'r môr mawr:
pan mae ei donnau'n codi, rwyt ti'n eu tawelu.
10 Ti sathrodd yr anghenfil Rahab; roedd fel corff marw!
Ti chwalodd dy elynion gyda dy fraich gref.
11 Ti sydd piau'r nefoedd, a'r ddaear hefyd;
ti wnaeth y byd a phopeth sydd ynddo.
12 Ti greodd y gogledd a'r de;
mae mynyddoedd Tabor a Hermon yn canu'n llawen i ti.
13 Mae dy fraich di mor bwerus,
ac mae dy law di mor gref.
Mae dy law dde wedi ei chodi'n fuddugoliaethus.
14 Tegwch a chyfiawnder ydy sylfaen dy orsedd.
Cariad ffyddlon a gwirionedd sy'n dy nodweddu di.
15 Mae'r rhai sy'n dy addoli di'n frwd wedi eu bendithio'n fawr!
O  Arglwydd, nhw sy'n profi dy ffafr di.
16 Maen nhw'n llawenhau ynot ti drwy'r dydd;
ac yn cael eu cynnal gan dy gyfiawnder.
17 Ti sy'n rhoi nerth ac ysblander iddyn nhw.
Dy ffafr di sy'n rhoi'r fuddugoliaeth i ni!
18 Ti,  Arglwydd, ydy'n tarian.
Ti ydy'n brenin ni, Un Sanctaidd Israel.
19 Un tro, dyma ti'n siarad
gyda dy ddilynwyr ffyddlon mewn gweledigaeth.
“Dw i wedi rhoi nerth i ryfelwr,” meddet ti;
“dw i wedi codi bachgen ifanc o blith y bobl.
20 Dw i wedi dod o hyd i Dafydd, fy ngwas;
a'i eneinio'n frenin gyda'r olew sanctaidd.
21 Bydda i yn ei gynnal e,
ac yn rhoi nerth iddo.
22 Fydd dim un o'i elynion yn ei gael i dalu teyrnged,
a fydd dim un gormeswr yn ei ddarostwng.
23 Bydda i'n sathru ei elynion o'i flaen;
ac yn taro i lawr y rhai sy'n ei gasáu.
24 Bydd e'n cael profi fy ffyddlondeb a'm cariad;
a bydda i'n ei anfon i ennill buddugoliaeth.
25 Bydda i'n gosod ei law chwith dros y môr,
a'i law dde ar afonydd Ewffrates.
26 Bydd e'n dweud wrtho i,
‘Ti ydy fy Nhad i, fy Nuw, a'r graig sy'n fy achub i.’
27 Bydda i'n ei wneud e yn fab hynaf i mi,
yn uwch na holl frenhinoedd y byd.
28 Bydda i'n aros yn ffyddlon iddo am byth;
mae fy ymrwymiad iddo yn hollol ddiogel.
29 Bydd ei ddisgynyddion yn ei olynu am byth,
a'i orsedd yn para mor hir â'r nefoedd.
30 Os bydd ei feibion yn troi cefn ar fy nysgeidiaeth
ac yn gwrthod gwneud beth dw i'n ddweud;
31 os byddan nhw'n torri fy rheolau i,
a ddim yn cadw fy ngorchmynion i,
32 bydda i'n eu cosbi nhw gyda gwialen am eu gwrthryfel;
gyda plâu am iddyn nhw fynd ar gyfeiliorn.
33 Ond fydda i ddim yn stopio ei garu e,
a fydda i ddim yn anffyddlon iddo.
34 Fydda i ddim yn torri'r ymrwymiad wnes i;
bydda i'n gwneud beth wnes i addo iddo.
35 Dw i, y Duw sanctaidd, wedi tyngu llw,
na fydda i byth yn twyllo Dafydd.
36 Bydd ei linach yn aros am byth,
a'i orsedd yn para tra mae haul o'm blaen i.
37 Mae wedi ei sefydlu am byth, fel mae'r lleuad
yn dyst ffyddlon i mi yn yr awyr.”

 Saib
38 Ond rwyt wedi ei wrthod, a'i wthio i'r naill ochr!
Rwyt wedi gwylltio gyda'r brenin, dy eneiniog.
39 Rwyt wedi dileu'r ymrwymiad i dy was;
ac wedi llusgo ei goron drwy'r baw.
40 Rwyt wedi bwrw ei waliau i lawr,
a gwneud ei gaerau yn adfeilion.
41 Mae pawb sy'n pasio heibio yn dwyn oddi arno.
Mae e'n destun sbort i'w gymdogion!
42 Ti wedi gadael i'r rhai sy'n ei gasáu ei goncro,
a rhoi achos i'w elynion i gyd ddathlu.
43 Rwyt wedi troi min ei gleddyf arno fe'i hun,
a heb ei helpu yn y frwydr.
44 Rwyt wedi dod â'i deyrnasiad gwych i ben,
ac wedi bwrw ei orsedd i lawr.
45 Rwyt wedi ei droi'n hen ddyn cyn pryd;
ac wedi ei orchuddio â chywilydd.

 Saib
46 Am faint mwy, O  Arglwydd?
Wyt ti wedi troi dy gefn arnon ni am byth?
Fydd dy lid di'n llosgi fel tân am byth?
47 Cofia mor fyr ydy fy mywyd!
Wyt ti wedi creu'r ddynoliaeth i ddim byd?
48 Does neb byw yn gallu osgoi marw.
Pwy sy'n gallu achub ei hun o afael y bedd?

 Saib
49 O  Arglwydd, ble mae'r cariad hwnnw
wnest ti ei addo'n bendant i Dafydd?
50 Cofia,  Arglwydd, sut mae dy weision wedi eu cam-drin;
a'r baich dw i wedi ei gario
wrth i baganiaid wneud hwyl ar ein pennau.
51 Cofia sut mae dy elynion wedi'n cam-drin ni, O  Arglwydd,
ac wedi cam-drin dy eneiniog ble bynnag mae'n mynd.
52 Bendith ar yr  Arglwydd am byth!
Amen ac Amen.
Copyright information for CYM