Zechariah 1

Galwad i droi'n ôl at yr  Arglwydd

Yn yr wythfed mis o ail flwyddyn teyrnasiad y Brenin Dareius
1:1 Roedd wythfed mis calendr Babilon yn cyfateb i wythfed mis y calendr Hebreig, o tua canol Hydref i ganol Tachwedd. Dareius Hystaspes, oedd yn teyrnasu ar Ymerodraeth Persia o 522 i 486 CC Ail flwyddyn teyrnasiad Dareius oedd 520 CC
, dyma'r proffwyd Sechareia (mab Berecheia ac ŵyr i Ido) b  yn cael y neges yma gan yr  Arglwydd:

“Roedd yr  Arglwydd wedi digio gyda'ch hynafiaid chi. Felly dywed wrth y bobl: ‘Dyma mae'r  Arglwydd holl-bwerus yn ei ddweud: Trowch yn ôl ata i, a bydda i'n troi atoch chi. Ie, dyna mae e'n ddweud. Peidiwch bod yr un fath â'ch hynafiaid, oedd yn cymryd dim sylw o gwbl c  pan oedd y proffwydi yn dweud wrthyn nhw fy mod i eisiau iddyn nhw stopio gwneud pethau drwg, d  meddai'r  Arglwydd. A ble mae'ch hynafiaid chi bellach? Maen nhw a'r proffwydi wedi hen fynd! Ond daeth y cwbl ddywedais i fyddai'n digwydd iddyn nhw yn wir! Roedden nhw'n edifar wedyn, ac roedd rhaid iddyn nhw gyfaddef, “Mae'r  Arglwydd holl-bwerus wedi gwneud beth ddwedodd e, a dyna roedden ni'n ei haeddu.”’”

Gweledigaeth 1 – Ceffylau

Ar y pedwerydd ar hugain o fis un ar ddeg (sef mis Shebat
1:7 Shebat unfed mis ar ddeg calendr Babilon, o tua canol Ionawr i ganol Chwefror. Mae'r dyddiad yma'n cyfateb i Chwefror 15, 519 CC yn ein calendr ni.
) yn ail flwyddyn teyrnasiad Dareius, dyma'r proffwyd Sechareia yn cael neges arall gan yr  Arglwydd. Dwedodd Sechareia:

Ces i weledigaeth yng nghanol y nos. Gwelais ddyn ar gefn ceffyl fflamgoch. Roedd e'n sefyll rhwng y llwyni myrtwydd yn y ceunant. Roedd ceffylau eraill tu ôl iddo – rhai fflamgoch, rhai llwyd a rhai gwyn. Roedd angel yna wrth ymyl, a dyma fi'n gofyn iddo, “Beth ydy ystyr hyn, syr?” A dyma fe'n ateb, “Gwna i ddangos i ti.”

10 Yna dyma'r dyn oedd yn sefyll rhwng y llwyni myrtwydd yn siarad, a dweud, “Yr  Arglwydd sydd wedi anfon y rhain i chwilio a gweld beth sy'n digwydd ar y ddaear.” 11 A dyma'r marchogion eraill yn rhoi adroddiad i angel yr  Arglwydd oedd yn sefyll rhwng y llwyni myrtwydd: “Dŷn ni wedi bod i edrych dros y ddaear gyfan, ac mae pobman dan reolaeth ac yn dawel.”

12 Yna dyma angel yr  Arglwydd yn gofyn, “ Arglwydd holl-bwerus, rwyt ti wedi bod yn flin gyda Jerwsalem a threfi eraill Jwda ers saith deg o flynyddoedd f  bellach. Am faint mwy, cyn i ti i ddangos trugaredd atyn nhw?”

13 A dyma'r  Arglwydd yn ateb a dweud pethau caredig i gysuro'r angel oedd yn siarad â mi. 14 A dyma'r angel yn troi ata i, a dweud wrtho i, “Cyhoedda fod yr  Arglwydd holl-bwerus yn dweud,

‘Dw i'n teimlo i'r byw dros Jerwsalem a dros Seion. 15 Ond dw i wedi digio go iawn gyda'r gwledydd hynny sydd mor gyfforddus a hunanfodlon! Oeddwn, roeddwn i yn ddig gyda'm pobl, ond aeth y rhain yn rhy bell gyda'i creulondeb! 16 Felly, dw i'n mynd i droi'n ôl at Jerwsalem, g  a dangos trugaredd ati. Dw i'n mynd i adeiladu fy nheml yno eto. Bydd syrfëwr yn dod i fesur Jerwsalem unwaith eto.’ Ie, dyna mae'r  Arglwydd holl-bwerus yn ei ddweud. 17 Cyhoedda'n uchel eto beth ydy neges yr  Arglwydd holl-bwerus: ‘Bydd y trefi'n fwrlwm o fywyd ac yn llwyddo. Bydd yr  Arglwydd yn cysuro Seion, ac yn dangos eto ei fod wedi dewis Jerwsalem iddo'i hun,’”

Gweledigaeth 2 – Pedwar corn anifail

18 Pan edrychais eto, gwelais bedwar corn anifail.
1:18 corn anifail Roedd corn yn symbol o nerth a grym. Yma maen nhw'n cynrychioli'r gwledydd pwerus o gwmpas Jwda. Mae ‛pedwar‛ yn awgrym eu bod i bob cyfeiriad
19 Dyma fi'n gofyn i'r angel oedd yn siarad â mi, “Beth ydy'r cyrn yma?” A dyma fe'n ateb, “Y cyrn yma ydy'r gwledydd pwerus wnaeth yrru Jwda, Israel a Jerwsalem ar chwâl.”

20 Yna dyma'r  Arglwydd yn dangos pedwar gof i mi. 21 A dyma fi'n gofyn, “Beth mae'r rhain yn mynd i'w wneud?” A dyma fe'n ateb, “Y cyrn ydy'r gwledydd pwerus wnaeth yrru pobl Jwda ar chwâl, nes bod neb ar ôl. Ond mae'r gofaint wedi dod i ddychryn gelynion Jwda, a malu cyrn y gwledydd wnaeth ymosod arni a chwalu ei phobl i bob cyfeiriad.”

Copyright information for CYM