1 Corinthians 12

1ⲉⲧⲃⲉⲛⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲛ̅ϯⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ 2ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟ ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲡⲉ. ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲃⲏⲕ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲛ̅ⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲉⲧⲉⲙⲉⲩϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩⲛ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲓⲱⲱⲥ· 3ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ϯⲧⲁⲙⲟ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲙⲉⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ⲉϥϣⲁϫⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲁⲛⲁⲑⲉⲙⲁ ⲡⲉ ⲓ̅ⲥ̅. ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ϣϭⲟⲙ ⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲉϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ. 4ⲟⲩⲛ̅ϩⲉⲛⲡⲱⲣϫ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϩⲙⲟⲧ ⲉⲡⲓⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉ. 5ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛ̅ϩⲉⲛⲡⲱⲣϫ̅ ⲛ̅ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲉⲡⲓϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉ. 6ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛ̅ϩⲉⲛⲡⲱⲣϫ̅ ⲛ̅ⲉⲛⲉⲣⲅⲏⲙⲁ ⲉⲡⲓⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲅⲓ ⲙ̅ⲡⲧⲏⲣϥ̅ ϩⲙ̅ⲡⲧⲏⲣϥ̅. 7ⲥⲉϯ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ϩⲙ̅ⲡⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲛⲟϥⲣⲉ. 8ⲟⲩⲁ ⲙⲉⲛ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ϣⲁⲩϯ ⲛⲁϥ ⲛ̅ⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲥⲟⲫⲓⲁ. ⲕⲉⲧ ⲇⲉ ⲛ̅ⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲕⲁⲧⲁⲡⲓⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ. 9ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲙ̅ⲡⲓⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ. ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲛ̅ϩⲉⲛϩⲙⲟⲧ ⲛ̅ⲧⲁⲗϭⲟ ⲕⲁⲧⲁⲡⲓⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ. 10ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲛ̅ϩⲉⲛⲉⲛⲉⲣⲅⲏⲙⲁ ⲛ̅ϭⲟⲙ. ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓⲁ. ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲇⲓⲁⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲙ̅ⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅. ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲛ̅ϩⲉⲛⲅⲉⲛⲟⲥ ⲛ̅ⲁⲥⲡⲉ. ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲛ̅ⲟⲩϩⲉⲣⲙⲏⲛⲓⲁ ⲛ̅ⲁⲥⲡⲉ. 11ⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲓⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲅⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉϥⲡⲱϣ ⲉϫⲙ̅ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧϥ̅ⲟⲩⲁϣⲥ̅. 12ⲛ̅ⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲟⲩⲁ ⲡⲉ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲉⲟⲩⲛ̅ⲧϥ̅ϩⲁϩ ⲙ̅ⲙⲉⲗⲟⲥ. ⲙ̅ⲙⲉⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲥⲱⲙⲁ ϩⲁϩ ⲛⲉ. ⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉ. ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 13ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲏⲣⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲁⲛⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲉⲩⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ. ⲉⲓⲧⲉ ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ⲉⲓⲧⲉ ⲟⲩⲉⲓ̈ⲉⲛⲓⲛ. ⲉⲓⲧⲉ ϩⲙ̅ϩⲁⲗ. ⲉⲓⲧⲉ ⲣⲙ̅ϩⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲧⲥⲟⲛ ⲧⲏⲣⲛ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ. 14ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲙⲉⲗⲟⲥ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲁϩ ⲛⲉ. 15ⲉⲣϣⲁⲛⲧⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲅ̅ⲧϭⲓϫ ⲁⲛ. ⲁⲛⲅ̅ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲙ̅ⲡⲥⲱⲙⲁ. ⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲧⲟⲩⲧⲟ ⲛ̅ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲙ̅ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲧⲉ. 16ⲁⲩⲱ ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲙⲁⲁϫⲉ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲅ̅ⲡⲃⲁⲗ ⲁⲛ. ⲁⲛⲅ̅ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲙ̅ⲡⲥⲱⲙⲁ. ⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲧⲟⲩⲧⲟ ⲛ̅ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲙ̅ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲡⲉ. 17ⲉϣϫⲉⲡⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲡⲉ ⲡⲃⲁⲗ ⲉϥⲧⲱⲛ ⲡⲙⲁⲁϫⲉ. ⲉϣϫⲉⲡⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲡⲉ ⲡⲙⲁⲁϫⲉ ⲉϥⲧⲱⲛ ⲡϣⲁ. 18ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲙⲛ̅ⲙ̅ⲙⲉⲗⲟⲥ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧϥ̅ⲟⲩⲁϣⲥ̅. 19ⲉϣϫⲉⲟⲩⲙⲉⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉ ⲉϥⲧⲱⲛ ⲡⲥⲱⲙⲁ. 20ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ϩⲁϩ ⲙⲉⲛ ⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲉⲗⲟⲥ. ⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲥⲱⲙⲁ. 21ⲙⲛ̅ϭⲟⲙ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲃⲁⲗ ⲉϫⲟⲟⲥ ⲛ̅ⲧϭⲓϫ ϫⲉ ⲛ̅ϯⲣ̅ⲭⲣⲓⲁ ⲙ̅ⲙⲟ ⲁⲛ. ⲏ̅ ⲟⲛ ⲧⲁⲡⲉ ⲛ̅ⲛ̅ⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ϫⲉ ⲛ̅ϯⲣ̅ⲭⲣⲓⲁ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲁⲛ. 22ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲙ̅ⲙⲉⲗⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲥⲱⲙⲁ ⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ϩⲉⲛϭⲱⲃ ⲛⲉ ϩⲉⲛⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲓⲟⲛ ⲛⲉ. 23ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲛ̅ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲥⲱⲙⲁ ϫⲉ ⲥⲉⲥⲏϣ. ⲧⲛ̅ⲟⲩⲱϩ ⲛ̅ⲟⲩϩⲟⲩⲉⲧⲓⲙⲏ ⲉⲛⲁⲓ̈. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲛϣⲓⲡⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁⲩ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩϩⲟⲩⲉⲉⲩⲥⲭⲩⲙⲟⲥⲩⲛⲏ. 24ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲛⲉⲥⲱⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲉⲣ̅ⲭⲣⲓⲁ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲩⲛⲕⲉⲣⲁ ⲙ̅ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲉⲁϥϯ ⲛ̅ⲟⲩϩⲟⲩⲟ ⲙ̅ⲡⲉⲧϣⲁⲁⲧ. 25ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲡⲱⲣϫ̅ ϣⲱⲡⲉ ϩⲙ̅ⲡⲥⲱⲙⲁ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲣⲉⲙ̅ⲙⲉⲗⲟⲥ ϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ϩⲁⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ. 26ⲁⲩⲱ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲟⲩⲙⲉⲗⲟⲥ ϣⲱⲛⲉ ϣⲁⲣⲉⲙ̅ⲙⲉⲗⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϣⲱⲛⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲉⲓⲧⲁ ⲟⲩⲛ̅ⲟⲩⲙⲉⲗⲟⲥ ϫⲓⲉⲟⲟⲩ ϣⲁⲣⲉⲙ̅ⲙⲉⲗⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲣⲁϣⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ· 27ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲙⲉⲗⲟⲥ ⲉⲕⲙⲉⲣⲟⲩⲥ· 28ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲙⲉⲛ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲁⲁⲩ ϩⲛ̅ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ. ⲡⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. ⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧ̅ ⲛ̅ⲥⲁϩ. ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ϩⲉⲛϭⲟⲙ. ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ϩⲉⲛⲭⲁⲣⲓⲥⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲁⲗϭⲟ. ⲟⲩϯⲧⲟⲟⲧⲟⲩ. ϩⲉⲛⲣ̅ϩⲙ̅ⲙⲉ. ϩⲉⲛⲅⲉⲛⲟⲥ ⲛ̅ⲁⲥⲡⲉ. 29ⲙⲏ ⲉⲩⲛⲁⲣ̅ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲙⲏ ⲉⲩⲛⲁⲣ̅ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲙⲏ ⲉⲩⲛⲁⲣ̅ⲥⲁϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲙⲏ ⲉⲩⲛⲁⲣ̅ϭⲟⲙ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 30ⲙⲏ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ϩⲉⲛϩⲙⲟⲧ ⲛ̅ⲧⲁⲗϭⲟ. ⲙⲏ ⲉⲩⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲁⲥⲡⲉ. ⲙⲏ ⲉⲩⲛⲁϩⲉⲣⲙⲏⲛⲉⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 31ⲕⲱϩ ⲇⲉ ⲉⲛⲉⲭⲁⲣⲓⲥⲙⲁ ⲛⲟϭ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲓ ⲡⲉϩⲟⲩⲟ ϯⲛⲁⲧⲥⲁⲃⲱⲧⲛ̅ ⲉⲧⲉϩⲓⲏ.
Copyright information for CopSahHorner