1 Corinthians 2

1ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲓⲉⲓ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ. ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ⲉⲓ ϩⲛ̅ⲟⲩϫⲓⲥⲉ ⲁⲛ ⲛ̅ϣⲁϫⲉ. ⲏ̅ ⲛ̅ⲥⲟⲫⲓⲁ. ⲉⲓ̈ϫⲱ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 2ⲙ̅ⲡⲓⲙⲉⲉⲩⲉ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲥⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲁⲩⲥ̅xⲟ̅ⲩ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ. 3ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲛ̅ⲧⲁ<ⲓ>ⲉⲓ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ̅ ϩⲛⲟⲩⲙⲛ̅ⲧϭⲱⲃ. ⲙⲛ̅ⲟⲩϩⲟⲧⲉ. ⲙⲛ̅ⲟⲩⲥⲧⲱⲧ ⲉⲛⲁϣⲱϥ. 4ⲁⲩⲱ ⲡⲁϣⲁϫⲉ ⲙⲛ̅ⲡⲁⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛ̅ⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲁⲛ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲓⲑⲉ ⲛ̅ⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛ̅ϣⲁϫⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛ̅ⲟⲩⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ϩⲓϭⲟⲙ. 5ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲧⲛ̅ⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲓⲑⲉ ⲛ̅ⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛ̅ⲟⲩϭⲟⲙ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 6ⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲥⲟⲫⲓⲁ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲧⲉⲗⲉⲓⲟⲥ ⲟⲩⲥⲟⲫⲓⲁ ⲇⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡⲉⲓ̈ⲁⲓⲱⲛ ⲁⲛ ⲧⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲁⲛ ⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲁⲓⲱⲛ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱⲥϥ̅. 7ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ. ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲧϩⲏⲡ ⲧⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲟⲣϫⲥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲑⲏ ⲛ̅ⲛⲁⲓⲱⲛ ⲉⲡⲉⲛⲉⲟⲟⲩ. 8ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲙ̅ⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲉⲓ̈ⲁⲓⲱⲛ ⲥⲟⲩⲱⲛⲥ̅. ⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲟⲩⲱⲛⲥ̅ ⲅⲁⲣ ⲛⲉⲩⲛⲁⲥ̅xⲟ̅ⲩ̅ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲟⲟⲩ. 9ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲉⲙ̅ⲡⲉⲃⲁⲗ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ⲛⲉⲧⲉⲙ̅ⲡⲉⲙⲁⲁϫⲉ ⲥⲟⲧⲙⲟⲩ. ⲛⲉⲧⲉⲙ̅ⲡⲟⲩⲁⲗⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲙ̅ⲡϩⲏⲧ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲃ̅ⲧⲱⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. 10ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ϭⲟⲗⲡⲟⲩ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅. ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲅⲁⲣ ϩⲟⲧϩⲧ̅ ⲛ̅ⲛ̅ⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲑⲏⲡ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 11ⲛⲓⲙ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ <ⲛ̅>ⲛⲁⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. ⲧⲁⲓ̈ ⲟⲛ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛ̅ⲛⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ⲥⲟⲩⲱⲛⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲁⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 12ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲛϫⲓ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲡⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲉⲉⲓⲙⲉ ⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛⲁⲛ. 13ⲉⲧⲉⲛⲁⲓ̈ ⲛⲉⲧⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ. ϩⲛ̅ϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲁⲛ ⲛ̅ϯⲥⲃⲱ ⲛ̅ⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛ̅ϩⲉⲛϯⲥⲃⲱ ⲙ̅ⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅. ⲉⲛϣⲱⲛⲃ̅ ⲛ̅ϩⲉⲛⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛ ⲉϩⲉⲛⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲥ. 14ⲟⲩⲯⲩⲭⲓⲕⲟⲥ ⲇⲉ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲙⲉϥϣⲱⲡ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ⲛⲁⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲥⲟϭ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϥ ⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲥⲉⲁⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲱⲥ. 15ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲥ ⲇⲉ ϣⲁϥⲁⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲉⲛ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲙⲉⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. 16ⲛⲓⲙ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲥⲟⲩⲛ̅ⲡϩⲏⲧ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲛⲁⲧⲥⲉⲃⲉⲉⲓⲁⲧϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁⲛ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅.
Copyright information for CopSahHorner