1 Corinthians 3

ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲙ̅ⲡⲓϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅ ϩⲱⲥ ⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲥ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲱⲥ ⲥⲁⲣⲕⲓⲕⲟⲥ ϩⲱⲥ ⲕⲟⲩⲓ̈ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲁⲓ̈ⲧⲥⲉⲧⲛ̅ⲉⲣⲱⲧⲉ ⲛ̅ⲟⲩϩⲣⲉ ⲁⲛ. ⲛⲉⲙⲡⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲉϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲟⲛ ⲉⲙⲡⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲉϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ. ⲉⲧⲉⲓ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲉⲛⲥⲁⲣⲕⲓⲕⲟⲥ ϩⲟⲡⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲟⲩⲛ̅ⲕⲱϩ ϩⲓϯⲧⲱⲛ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲙⲏ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲉⲛⲥⲁⲣⲕⲓⲕⲟⲥ ⲁⲛ. ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲟⲟϣⲉ ⲕⲁⲧⲁⲣⲱⲙⲉ. ϩⲟⲧⲁⲛ ⲅⲁⲣ ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲉⲛ ⲁⲛⲅ̅ⲡⲁⲡⲁⲩⲗⲟⲥ. ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲇⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲅ̅ⲡⲁⲁⲡⲟⲗⲗⲱ. ⲙⲏ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲛ. ⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉ ⲁⲡⲟⲗⲗⲱ. ⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲉⲛⲇⲓⲁⲕⲱⲛ ⲛⲉ ⲉⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϯ ⲛⲁϥ· ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓ̈ⲧⲱϭⲉ ⲁⲡⲟⲗⲗⲱ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲥⲟ. ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲁⲩⲝⲁⲛⲉ. ϩⲱⲥⲧⲉ ϭⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲡⲉⲧⲧⲱϭⲉ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲡⲉⲧⲧⲥⲟ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲉⲧⲁⲩⲝⲁⲛⲉ. ⲡⲉⲧⲧⲱϭⲉ ⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲧⲧⲥⲟ ⲟⲩⲁ ⲛⲉ. ⲡⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲡⲟⲩⲁ ⲛⲁϫⲓ ⲙ̅ⲡⲉϥⲃⲉⲕⲉ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉϥϩⲓⲥⲉ· ⲁⲛⲟⲛϩⲉⲛϣⲃⲣ̅ⲣ̅ϩⲱⲃ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲙⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ. ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲕⲱⲧ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 10 ⲕⲁⲧⲁⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲓ̈ ϩⲱⲥ ⲥⲟⲫⲟⲥ ⲛ̅ⲁⲣⲭⲓⲧⲉⲕⲧⲱⲛ· ⲁⲓ̈ⲕⲱ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲥⲛ̅ⲧⲉ ⲟⲩⲛ̅ϭⲉ ⲇⲉ ⲕⲱⲧ ⲉϫⲱⲥ. ⲡⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲁⲣⲉϥϭⲱϣⲧ̅ ϫⲉ ⲉϥⲕⲱⲧ ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ. 11 ⲙⲛ̅ϭⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲉⲕⲁⲕⲉⲥⲛ̅ⲧⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲡⲁⲣⲁⲧⲉⲧⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 12 ⲉϣϫⲉⲟⲩⲛ̅ⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲛⲁⲕⲱⲧ ⲉϫⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲥⲛ̅ⲧⲉ. ⲟⲩⲛⲟⲩⲃ. ⲟⲩϩⲁⲧ. ϩⲉⲛⲉⲛⲉⲙ̅ⲙⲉ. ϩⲉⲛϣⲉ. ⲟⲩⲭⲟⲣⲧⲟⲥ ⲟⲩⲣⲟⲟⲩⲉ. 13 ⲡϩⲱⲃ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ. ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲟⲩⲟⲛϩϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲉϥⲛⲁϭⲱⲗⲡ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲥⲁⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲡϩⲱⲃ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲧϥ̅ⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ⲡⲕⲱϩⲧ̅ ⲡⲉⲧⲛⲁⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. 14 ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉϥϩⲱⲃ ⲛⲁϭⲱ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁϥⲕⲟⲧϥ̅ ϥⲛⲁϫⲓ ⲛ̅ⲟⲩⲃⲉⲕⲉ. 15 ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉϥϩⲱⲃ ⲛⲁⲣⲱⲕϩ̅ ϥⲛⲁϯⲟⲥⲉ. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ϥⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ̈. ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ ⲇⲉ ϩⲱⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲕⲱϩⲧ̅· 16 ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲣ̅ⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲏϩ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. 17 ⲡⲉⲧⲛⲁⲥⲱⲱϥ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲧⲁⲕⲟϥ ⲡⲣ̅ⲡⲉ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲧⲉⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲡⲉ. 18 ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ⲉⲝⲁⲡⲁⲧⲁ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲡⲉⲧϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲅ̅ⲟⲩⲥⲟⲫⲟⲥ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲙⲁⲣⲉϥⲣ̅ⲥⲟϭ ϩⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲁⲓⲱⲛ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲥⲟⲫⲟⲥ. 19 ⲧⲥⲟⲫⲓⲁ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲥⲟϭ ⲧⲉ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲡⲉⲧϭⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲛ̅ⲥⲟⲫⲟⲥ ϩⲛ̅ⲛⲉⲩⲕⲟⲧⲥ̅. 20 ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲙ̅ⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲛ̅ⲛ̅ⲥⲟⲫⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲉϣⲟⲩⲉⲓⲧ 21 ϩⲱⲥⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ 22 ⲡⲧⲏⲣϥ̅ ⲅⲁⲣ ⲡⲱⲧⲛ̅ ⲡⲉ. ⲉⲓⲧⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ. ⲉⲓⲧⲉ ⲁⲡⲟⲗⲗⲱ. ⲉⲓⲧⲉ ⲕⲏⲫⲁ. ⲉⲓⲧⲉ ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲉⲓⲧⲉ ⲱⲛϩ̅. ⲉⲓⲧⲉ ⲙⲟⲩ. ⲉⲓⲧⲉ ⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ. ⲉⲓⲧⲉ ⲛⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ. ⲡⲧⲏⲣϥ̅ ⲡⲱⲧⲛ̅ ⲡⲉ. 23 ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ·
Copyright information for CopSahHorner