1 Corinthians 3

1ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲙ̅ⲡⲓϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅ ϩⲱⲥ ⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲥ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲱⲥ ⲥⲁⲣⲕⲓⲕⲟⲥ ϩⲱⲥ ⲕⲟⲩⲓ̈ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 2ⲁⲓ̈ⲧⲥⲉⲧⲛ̅ⲉⲣⲱⲧⲉ ⲛ̅ⲟⲩϩⲣⲉ ⲁⲛ. ⲛⲉⲙⲡⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲉϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲟⲛ ⲉⲙⲡⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲉϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ. 3ⲉⲧⲉⲓ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲉⲛⲥⲁⲣⲕⲓⲕⲟⲥ ϩⲟⲡⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲟⲩⲛ̅ⲕⲱϩ ϩⲓϯⲧⲱⲛ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲙⲏ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲉⲛⲥⲁⲣⲕⲓⲕⲟⲥ ⲁⲛ. ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲟⲟϣⲉ ⲕⲁⲧⲁⲣⲱⲙⲉ. 4ϩⲟⲧⲁⲛ ⲅⲁⲣ ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲉⲛ ⲁⲛⲅ̅ⲡⲁⲡⲁⲩⲗⲟⲥ. ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲇⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲅ̅ⲡⲁⲁⲡⲟⲗⲗⲱ. ⲙⲏ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲛ. 5ⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉ ⲁⲡⲟⲗⲗⲱ. ⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲉⲛⲇⲓⲁⲕⲱⲛ ⲛⲉ ⲉⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϯ ⲛⲁϥ· 6ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓ̈ⲧⲱϭⲉ ⲁⲡⲟⲗⲗⲱ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲥⲟ. ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲁⲩⲝⲁⲛⲉ. 7ϩⲱⲥⲧⲉ ϭⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲡⲉⲧⲧⲱϭⲉ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲡⲉⲧⲧⲥⲟ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲉⲧⲁⲩⲝⲁⲛⲉ. 8ⲡⲉⲧⲧⲱϭⲉ ⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲧⲧⲥⲟ ⲟⲩⲁ ⲛⲉ. ⲡⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲡⲟⲩⲁ ⲛⲁϫⲓ ⲙ̅ⲡⲉϥⲃⲉⲕⲉ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉϥϩⲓⲥⲉ· 9ⲁⲛⲟⲛϩⲉⲛϣⲃⲣ̅ⲣ̅ϩⲱⲃ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲙⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ. ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲕⲱⲧ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 10ⲕⲁⲧⲁⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲓ̈ ϩⲱⲥ ⲥⲟⲫⲟⲥ ⲛ̅ⲁⲣⲭⲓⲧⲉⲕⲧⲱⲛ· ⲁⲓ̈ⲕⲱ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲥⲛ̅ⲧⲉ ⲟⲩⲛ̅ϭⲉ ⲇⲉ ⲕⲱⲧ ⲉϫⲱⲥ. ⲡⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲁⲣⲉϥϭⲱϣⲧ̅ ϫⲉ ⲉϥⲕⲱⲧ ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ. 11ⲙⲛ̅ϭⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲉⲕⲁⲕⲉⲥⲛ̅ⲧⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲡⲁⲣⲁⲧⲉⲧⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 12ⲉϣϫⲉⲟⲩⲛ̅ⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲛⲁⲕⲱⲧ ⲉϫⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲥⲛ̅ⲧⲉ. ⲟⲩⲛⲟⲩⲃ. ⲟⲩϩⲁⲧ. ϩⲉⲛⲉⲛⲉⲙ̅ⲙⲉ. ϩⲉⲛϣⲉ. ⲟⲩⲭⲟⲣⲧⲟⲥ ⲟⲩⲣⲟⲟⲩⲉ. 13ⲡϩⲱⲃ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ. ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲟⲩⲟⲛϩϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲉϥⲛⲁϭⲱⲗⲡ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲥⲁⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲡϩⲱⲃ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲧϥ̅ⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ⲡⲕⲱϩⲧ̅ ⲡⲉⲧⲛⲁⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. 14ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉϥϩⲱⲃ ⲛⲁϭⲱ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁϥⲕⲟⲧϥ̅ ϥⲛⲁϫⲓ ⲛ̅ⲟⲩⲃⲉⲕⲉ. 15ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉϥϩⲱⲃ ⲛⲁⲣⲱⲕϩ̅ ϥⲛⲁϯⲟⲥⲉ. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ϥⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ̈. ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ ⲇⲉ ϩⲱⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲕⲱϩⲧ̅· 16ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲣ̅ⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲏϩ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. 17ⲡⲉⲧⲛⲁⲥⲱⲱϥ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲧⲁⲕⲟϥ ⲡⲣ̅ⲡⲉ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲧⲉⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲡⲉ. 18ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ⲉⲝⲁⲡⲁⲧⲁ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲡⲉⲧϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲅ̅ⲟⲩⲥⲟⲫⲟⲥ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲙⲁⲣⲉϥⲣ̅ⲥⲟϭ ϩⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲁⲓⲱⲛ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲥⲟⲫⲟⲥ. 19ⲧⲥⲟⲫⲓⲁ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲥⲟϭ ⲧⲉ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲡⲉⲧϭⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲛ̅ⲥⲟⲫⲟⲥ ϩⲛ̅ⲛⲉⲩⲕⲟⲧⲥ̅. 20ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲙ̅ⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲛ̅ⲛ̅ⲥⲟⲫⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲉϣⲟⲩⲉⲓⲧ 21ϩⲱⲥⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ 22ⲡⲧⲏⲣϥ̅ ⲅⲁⲣ ⲡⲱⲧⲛ̅ ⲡⲉ. ⲉⲓⲧⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ. ⲉⲓⲧⲉ ⲁⲡⲟⲗⲗⲱ. ⲉⲓⲧⲉ ⲕⲏⲫⲁ. ⲉⲓⲧⲉ ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲉⲓⲧⲉ ⲱⲛϩ̅. ⲉⲓⲧⲉ ⲙⲟⲩ. ⲉⲓⲧⲉ ⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ. ⲉⲓⲧⲉ ⲛⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ. ⲡⲧⲏⲣϥ̅ ⲡⲱⲧⲛ̅ ⲡⲉ. 23ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ·
Copyright information for CopSahHorner